Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

At the Beach II

Từ vựng tiếng Anh trên bãi biển II

Nhấn chuột vào hình để nghe audio

1. kite /kaɪt/ - cái diều

2. runner /ˈrʌn.ər/ - người chạy bộ

3. wave /weɪv/ - sóng

4. surfboard /ˈsɜːf.bɔːd/ - ván lướt sóng

5. air mattress /eəʳ ˈmæt.rəs/ - đệm không khí

6. kickboard /kɪkbɔːd/ - ván tập bơi

7. swimmer /ˈswɪm.əʳ/ - người đi bơi

8. tube /tjuːb/ - săm ô tô

9. water /ˈwɔː.təʳ/ - nước

10. sand /sænd/ - cát

11. sandcastle /ˈsændˌkɑː.sļ/ - lâu đài cát

12. swimming trunks /ˈswɪmɪŋ trʌŋks/ - quần bơi

13. snorkel /ˈsnɔː.kəl/ - ống thông hơi của người lặn

14. mask /mɑːsk/ - mặt nạ bơi lặn

15. flipper /ˈflɪp.ər/ - chân chèo

16. scuba tank /'sku:bə tæŋk/ - bình khí cho người lặn

17. wetsuit /'wet.sjuːt/ - quần áo lặn

18. suntan lotion /ˈsʌn.tæn ˈləʊ.ʃən/ - kem chống nắng

19. shell /ʃel/ - vỏ ốc, sò

20. cooler /kuːləʳ/ - thùng đá

Lượt xem: 291 Ngày tạo:

Bài học khác

Musical Instruments

2.167 lượt xem

Sports Verbs

151 lượt xem

Individual Sports

1.664 lượt xem

Team Sports

1.428 lượt xem

At the Beach I

1.722 lượt xem

Neighborhood Parks

307 lượt xem

Occupations III

165 lượt xem

Occupations II

1.405 lượt xem

Occupations I

2.088 lượt xem

An Office

206 lượt xem

Construction

2.472 lượt xem

Energy

1.470 lượt xem

Math

2.065 lượt xem

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Top