Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

The Kitchen

Từ vựng tiếng Anh về nhà bếp

Nhấn chuột vào hình để nghe audio

1. dishwasher /ˈdɪʃˌwɒʃ.əʳ/ - máy rửa bát

2. dish drainer /dɪʃ ˈdreɪn.əʳ/ - rá đựng bát

3. steamer /ˈstiː.məʳ/ - rá để hấp

4. can opener /kæn ˈəʊ.pən.əʳ/ - cái mở đồ hộp

5. frying pan /fraɪ.ɪŋ pæn/ - chảo rán

6. bottle opener /ˈbɒt.ļ ˈəʊ.pən.əʳ/ - cái mở nắp chai

7.colander /ˈkʌl.ɪn.dəʳ/ - cái chao

8. saucepan /ˈsɔː.spæn/ - cái xoong

9. lid /lɪd/ - nắp, vung

10. dishwashing liquid /ˈdɪʃwɔʃɪŋ ˌlɪkwɪd/ - nước rửa bát

11. scouring pad /skaʊəʳɪŋ pæd/ - miếng cọ rửa

12. blender /ˈblen.dəʳ/ - máy xay sinh tố

13. pot /pɒt/ - hũ, vại, nồi to dài

14. casserole dish /ˈkæs.ər.əʊl dɪʃ/ - nồi hầm

15. canister /ˈkæn.ɪ.stəʳ/ - hộp nhỏ

16. toaster /ˈtəʊ.stəʳ/ - lò nướng bánh

17. roasting pan /ˈrəʊ.stɪŋ pæn/ - chảo nướng (dùng nướng thức ăn trong lò

18. dishtowel /dɪʃ taʊəl/ - khăn lau bát đĩa

19. refrigerator /rɪˈfrɪdʒ.ər.eɪ.təʳ/ - tủ lạnh

20. freezer /ˈfriː.zəʳ/ - ngăn lạnh

21. ice tray /aɪs treɪ/ - khay đá

22. cabinet /ˈkæb.ɪ.nət/ - tủ nhiều ngăn

23. microwave oven /ˈmaɪ.krəʊ.weɪv ˈʌv.ən/ - lò vi sóng

24.mixing bowl /mɪksɪŋ bəʊl/ - bát to để trộn

25. rolling pin /ˈrəʊ.lɪŋ pɪn/ - trục cán bột

26. cutting board /ˈkʌt.ɪŋ bɔːd/ - thớt

27. counter /ˈkaʊn.təʳ/ - bề mặt chỗ nấu ăn

28. teakettle /tiːket.ļ/ - ấm đun nước pha trà

29. burner /ˈbɜː.nəʳ/ - bếp

30. stove /stəʊv/ - bếp ga

31. coffee maker /ˈkɔfi ˈmeɪkə/ - máy pha cà phê

32. oven /ˈʌv.ən/ - lò hấp

33. broiler /ˈbrɔɪ.ləʳ/ - vỉ nướng

 

 

34. pot holder /pɒt ˈhəʊl.dəʳ/ - miếng lót nồi

 

 

Lượt xem: 702 Ngày tạo:

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Top