Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

An Office

Từ vựng tiếng Anh trong văn phòng

Nhấn chuột vào hình để nghe audio

1. switchboard operator /ˈswɪtʃ.bɔːd ˈɒp.ər.eɪtəʳ/ - người trực tổng đài

2. headset /ˈhed.set/ - tai nghe

3. switchboard /ˈswɪtʃ.bɔːd/ - tổng đài

4. printer /ˈprɪn.təʳ/ - máy in

5. cubicle /ˈkjuː.bɪ.kļ/ - từng phòng nhỏ

6. typist /ˈtaɪ.pɪst/ - nhân viên đánh máy

7. word processor /wɜːd ˈprəʊ.ses.əʳ/ - máy xử lí văn bản

8. printout /ˈprɪnt.aʊt/ - dữ liệu in ra

9. calendar /ˈkæl.ɪn.dəʳ/ - lịch

10. typewriter /ˈtaɪpˌraɪ.təʳ/ - máy chữ

11. secretary /ˈsek.rə.tri/ - thư kí

12. in-box /ˈɪn.bɒks/ - công văn đến

13. desk /desk/ - bàn làm việc

14. rolodex /ˈroʊləˌdɛks/ - hộp đựng danh thiếp

15. telephone /ˈtel.ɪ.fəʊn/ - điện thoại

16. computer /kəmˈpjuː.təʳ/ - máy tính

17. typing chair /ˈtaɪ.pɪŋ tʃeəʳ/ - ghế văn phòng

18. manager /ˈmæn.ɪ.dʒəʳ/ - người quản lý, giám đốc

19. calculator /ˈkæl.kjʊ.leɪ.təʳ/ - máy tính

20. bookcase /ˈbʊk.keɪs/ - tủ sách

21. file cabinet /faɪl ˈkæb.ɪ.nət/ - tủ đựng tài liệu

22. file folder /faɪl ˈfəʊl.dəʳ/ - tập hồ sơ

23. file clerk /faɪl klɑːk/ - nhân viên văn thư

24. photocopier /ˈfəʊ.təʊˌkɒp.i.əʳ/ - máy phô tô

25. message pad /ˈmes.ɪdʒ pæd/ - giấy nhắn

26. (legal) pad /pæd/ - tập giấy viết

27. stapler /ˈsteɪ.pləʳ/ - cái dập ghim

28. paper clips /ˈpeɪ.pəʳ klɪps/ - kẹp giấy

29. staple remover /ˈsteɪ.pļ rɪˈmuː.vəʳ/ - cái gỡ ghim giấy

30. pencil sharpener /ˈpent.səl ˈʃɑː.pən.əʳ/ - gọt bút chì

31. envelope /ˈen.və.ləʊp/ - phong bì thư

Lượt xem: 222 Ngày tạo:

Bài học khác

Neighborhood Parks

324 lượt xem

Occupations III

189 lượt xem

Occupations II

1.486 lượt xem

Occupations I

2.117 lượt xem

Construction

2.642 lượt xem

Energy

1.621 lượt xem

Math

2.085 lượt xem

A Workshop

1.801 lượt xem

The Utility Room

207 lượt xem

The Bathroom

1.502 lượt xem

The Baby's Room

1.388 lượt xem

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top