Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Houses

Từ vựng về nhà cửa trong tiếng Anh

Nhấn chuột vào hình để nghe audio

A. Ranch House /rɑːntʃ haʊs/ - nhà không có tầng, mái dốc

 

 

1. driveway /ˈdraɪv.weɪ/ - lối lái xe vào

 

2. garage /ˈgær.ɑːʒ/ - nhà để oto

3. TV antenna /ˌtiːˈviː ænˈten.ə/ - ăng ten tivi

4. roof /ruːf/ - mái nhà

5. deck /dek/ - sàn, ban công ngoài

B. Colonial-style House /kəˈləʊ.ni.əl staɪl haʊs/ - nhà theo phong cách thời thuộc địa

 

 

 

6. porch /pɔːtʃ/ - hành lang

 

7. window /ˈwɪn.dəʊ/ - cửa sổ

8. shutter /ˈʃʌt.əʳ/ - cửa chớp

 

9. chimney /ˈtʃɪm.ni/ - ống khói

 

C. The Backyard /ðə ˌbækˈjɑːd/ - vườn sau

 

 

 

10. gutter /ˈgʌt.əʳ/ - máng nước

 

11. hammock /ˈhæm.ək/ - cái võng

 

12. lawn mower /lɔːn ˈməʊ.əʳ/ - máy xén cỏ

13. sprinkler /ˈsprɪŋ.kļ/ - thiết bị phun nước

14. garden hose /ˈgɑː.dən hose (PIPE) /həʊz/ - vòi tưới nước

15. grass /grɑːs/ - cỏ

16. watering can /'wɔ:təriɳ kæn/ - bình tưới

17. patio /ˈpæt.i.əʊ/ - sân trong

18. drainpipe /ˈdreɪn.paɪp/ - ống thoát nước

19. screen /skriːn/ - tấm chắn cửa sổ

20. mitt /mɪt/ - găng tay

21. spatula /ˈspæt.jʊ.lə/ - bàn xẻng để nấu ăn

22. grill /grɪl/ - vỉ nướng

23. charcoal briquettes /ˈtʃɑː.kəʊl brɪˈkets/ - than bánh

24. lounge chair /laʊndʒ tʃeəʳ/ - ghế tựa dài

25. power saw /paʊəʳ sɔː/ - cưa máy

26. work gloves /wɜːk glʌvs/ - găng tay lao động

27. trowel /traʊəl/ - cái bay

28. tool shed /tuːl ʃed/ - nhà để dụng cụ làm vườn

29. hedge clippers /hedʒ ˈklɪp.əz/ -

30. rake /reɪk/ - cái cào

31. shovel /ˈʃʌv.əl/ - xẻng

32. wheelbarrow /ˈwiːlˌbær.əʊ/ - xe cút kít

Lượt xem: 2.156 Ngày tạo:

Bài học khác

Kitchen verbs

254 lượt xem

The Kitchen

1.081 lượt xem

The Dining room

2.168 lượt xem

The Living room

1.213 lượt xem

Seasonal Verbs

1.247 lượt xem

Describing Clothes

989 lượt xem

Jewelry and Cosmetics

2.154 lượt xem

Everyday Clothes

1.277 lượt xem

Outdoor Clothes

144 lượt xem

Restaurant Verbs

1.328 lượt xem

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Top