Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Restaurant Verbs

Các động từ tiếng Anh dùng trong nhà hàng

Nhấn chuột vào hình để nghe audio

1. eat /iːt/ - ăn

6. clear /klɪəʳ/ - dọn bàn

11. spread /spred/ - phết

2. drink /drɪŋk/ - uống

7. pay /peɪ/ - thanh toán

12. hold /həʊld/ - cầm

3. serve /sɜːv/ - phục vụ

8. set ( the table) /set/ - bày bàn ăn

13. light /laɪt/ - thắp

4. cook /kʊk/ - nấu

9. give /gɪv/ - đưa

14. burn /bɜːn/ - cháy

5. order /ˈɔː.dəʳ/ - gọi món

10. take /teɪk/ - lấy lại

Lượt xem: 1.143 Ngày tạo:

Bài học khác

Everyday Clothes

1.212 lượt xem

Outdoor Clothes

1.156 lượt xem

The Supermarket

855 lượt xem

Fruit

183 lượt xem

Vegetables

946 lượt xem

The Human Body

1.370 lượt xem

The Family

1.065 lượt xem

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Top