Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Restaurant Verbs

Các động từ tiếng Anh dùng trong nhà hàng

Nhấn chuột vào hình để nghe audio

1. eat /iːt/ - ăn

6. clear /klɪəʳ/ - dọn bàn

11. spread /spred/ - phết

2. drink /drɪŋk/ - uống

7. pay /peɪ/ - thanh toán

12. hold /həʊld/ - cầm

3. serve /sɜːv/ - phục vụ

8. set ( the table) /set/ - bày bàn ăn

13. light /laɪt/ - thắp

4. cook /kʊk/ - nấu

9. give /gɪv/ - đưa

14. burn /bɜːn/ - cháy

5. order /ˈɔː.dəʳ/ - gọi món

10. take /teɪk/ - lấy lại

Lượt xem: 1.343 Ngày tạo:

Bài học khác

Everyday Clothes

1.295 lượt xem

Outdoor Clothes

165 lượt xem

The Supermarket

1.067 lượt xem

Fruit

249 lượt xem

Vegetables

1.188 lượt xem

The Human Body

1.473 lượt xem

The Family

1.336 lượt xem

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Top