Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Restaurant Verbs

Các động từ tiếng Anh dùng trong nhà hàng

Nhấn chuột vào hình để nghe audio

1. eat /iːt/ - ăn

6. clear /klɪəʳ/ - dọn bàn

11. spread /spred/ - phết

2. drink /drɪŋk/ - uống

7. pay /peɪ/ - thanh toán

12. hold /həʊld/ - cầm

3. serve /sɜːv/ - phục vụ

8. set ( the table) /set/ - bày bàn ăn

13. light /laɪt/ - thắp

4. cook /kʊk/ - nấu

9. give /gɪv/ - đưa

14. burn /bɜːn/ - cháy

5. order /ˈɔː.dəʳ/ - gọi món

10. take /teɪk/ - lấy lại

Lượt xem: 1.328 Ngày tạo:

Bài học khác

Everyday Clothes

1.278 lượt xem

Outdoor Clothes

144 lượt xem

The Supermarket

1.052 lượt xem

Fruit

236 lượt xem

Vegetables

1.163 lượt xem

The Human Body

1.451 lượt xem

The Family

1.324 lượt xem

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Top