Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Taxi-girl

Mục lục

Danh từ giống cái

Gái nhảy

Xem thêm các từ khác

 • Taxiarchie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái (giống đực taxiarchat) 1.1 (sử học) chức đoàn trưởng bộ binh (cổ Hy Lạp) Danh từ giống cái...
 • Taxidermie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Thuật nhồi da động vật Danh từ giống cái Thuật nhồi da động vật
 • Taxidermique

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Nhồi da động vật Tính từ Nhồi da động vật Procédé taxidermique cách thức nhồi da động vật
 • Taxidermiste

  Mục lục 1 Danh từ 1.1 Người nhồi da động vật Danh từ Người nhồi da động vật
 • Taxilogie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái Danh từ giống cái taxologie taxologie
 • Taxilogique

  Mục lục 1 Tính từ Tính từ taxologique taxologique
 • Taxilogiste

  Mục lục 1 Xem taxilogue Xem taxilogue
 • Taxilogue

  Mục lục 1 Danh từ Danh từ taxologue taxologiste taxologiste
 • Taximètre

  Danh từ giống đực đồng hồ tắc xi, hành trình kế (ở xe tắc xi)
 • Taxinomie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái Danh từ giống cái taxonomie taxonomie
 • Taxinomique

  Mục lục 1 Tính từ Tính từ taxonomique taxonomique
 • Taxinomiste

  Mục lục 1 Danh từ Danh từ taxonomiste taxonomiste
 • Taxiphone

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Máy nói tự động công cộng Danh từ giống đực Máy nói tự động công cộng
 • Taxis

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (y học) thủ thuật đẩy thoát vị Danh từ giống đực (y học) thủ thuật đẩy thoát vị
 • Taxodium

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thực vật học) cây bụt mọc Danh từ giống đực (thực vật học) cây bụt mọc
 • Taxologie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Phân loại học Danh từ giống cái Phân loại học
 • Taxologique

  Mục lục 1 Tính từ Tính từ taxologie taxologie
 • Taxologiste

  Mục lục 1 Xem taxologue Xem taxologue
 • Taxologue

  Mục lục 1 Danh từ 1.1 Nhà phân loại học Danh từ Nhà phân loại học
 • Taxon

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (sinh vật học; sinh lý học) cấp phân loại, đơn vị phân loại Danh từ giống đực (sinh...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top