Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

へこむ

[ 凹む ]

v5m

lõm/hằn xuống
この部品の外面が凹んだ。: Bề mặt bên ngoài của linh kiện này bị lõm xuống.

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • へい

  Mục lục 1 [ 丙 ] 1.1 / BÍNH / 1.2 n 1.2.1 vị trí thứ ba 1.2.2 Bính (can chi) 2 [ 塀 ] 2.1 n 2.1.1 tường/vách/tường vây quanh [ 丙...
 • へいおん

  Mục lục 1 [ 平穏 ] 1.1 adj-na 1.1.1 bình ổn/bình yên/bình tĩnh/ yên ả/ yên bình 1.2 n 1.2.1 sự bình ổn/sự bình yên/sự bình...
 • へいおんな

  Mục lục 1 [ 平穏な ] 1.1 n 1.1.1 yên ổn 1.1.2 ơn 1.1.3 êm đẹp 1.1.4 êm 1.1.5 điềm tĩnh 1.1.6 bình yên [ 平穏な ] n yên ổn ơn...
 • へいおんぶじ

  [ 平穏無事 ] adj-na bình yên vô sự 平穏無事に終わる :Kết thúc trong bình yên vô sự 平穏無事に暮らす :Sống...
 • へいたい

  Mục lục 1 [ 兵隊 ] 1.1 n 1.1.1 quân sĩ 1.1.2 binh [ 兵隊 ] n quân sĩ 海兵隊の小部隊を派遣する :Biệt phái một tiểu đội...
 • へいたいにはいる

  [ 兵隊に入る ] n đi lính
 • へいたんにする

  [ 平坦にする ] n bạt
 • へいき

  Mục lục 1 [ 併記 ] 1.1 n 1.1.1 sự viết sát vào với nhau 2 [ 併記する ] 2.1 vs 2.1.1 viết sát vào nhau/viết cùng nhau 3 [ 兵器...
 • へいきこうじょう

  Mục lục 1 [ 兵器工場 ] 1.1 n 1.1.1 xưởng quân giới 1.1.2 binh đao [ 兵器工場 ] n xưởng quân giới binh đao
 • へいきん

  Mục lục 1 [ 平均 ] 1.1 / BÌNH QUÂN / 1.2 n 1.2.1 sự cân bằng 1.2.2 bình quân/bằng nhau 2 Kinh tế 2.1 [ 平均 ] 2.1.1 bình quân [average]...
 • へいきんそくど

  Kỹ thuật [ 平均速度 ] tốc độ bình quân [mean velocity]
 • へいきんそうば

  Mục lục 1 [ 平均相場 ] 1.1 n 1.1.1 giá bình quân thị trường 2 Kinh tế 2.1 [ 平均相場 ] 2.1.1 giá bình quân thị trường [market...
 • へいきんち

  Mục lục 1 Kỹ thuật 1.1 [ 平均値 ] 1.1.1 giá trị bình quân [average] 1.2 [ 平均値 ] 1.2.1 giá trị trung bình [mean value] 2 Tin học...
 • へいきんちけい

  Kỹ thuật [ 平均直径 ] đường kính bình quân [average diameter]
 • へいきんちゅうとうひんしつ

  Mục lục 1 [ 平均中等品質 ] 1.1 n 1.1.1 phẩm chất bình quân khá 2 Kinh tế 2.1 [ 平均中等品質 ] 2.1.1 phẩm chất bình quân...
 • へいきんでんたつじょうほうりょう

  Tin học [ 平均伝達情報量 ] thông tin trung bình [mean transinformation (content)/average transinformation (content)]
 • へいきんひかりパワー

  Tin học [ 平均光パワー ] năng lượng trung bình/nguồn điện trung bình [average power]
 • へいきんひんしつ

  Mục lục 1 [ 平均品質 ] 1.1 n 1.1.1 phẩm chất trung bình 1.1.2 phẩm chất bình quân 2 Kinh tế 2.1 [ 平均品質 ] 2.1.1 phẩm chất...
 • へいきんへいさ

  Kỹ thuật [ 平均偏差 ] độ lệch bình quân [mean deviation]
 • へいきんへんさ

  Kỹ thuật [ 平均偏差 ] độ lệch bình quân [mean deviation]
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top