Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

仁愛

[ じんあい ]

n

sự nhân ái/nhân ái

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 仁慈

  [ じんじ ] n nhân từ
 • Mục lục 1 [ ぶつ ] 1.1 n 1.1.1 Phật thích ca/đạo phật 2 [ ほとけ ] 2.1 n 2.1.1 khoảng thời gian tĩnh mịch/sự tĩnh mịch 2.1.2...
 • 仏力

  [ ぶつりき ] n phật lực
 • 仏印

  [ ふついん ] n phạt ấn
 • 仏名

  [ ぶつみょう ] n tên hiệu theo nhà Phật/Phật danh
 • 仏堂

  Mục lục 1 [ ぶつどう ] 1.1 n 1.1.1 phật đường 1.1.2 phật diện [ ぶつどう ] n phật đường phật diện
 • 仏塔

  [ ぶっとう ] n Chùa
 • 仏壇

  Mục lục 1 [ ぶつだん ] 1.1 n 1.1.1 Bàn thờ phật/Phật đàn 1.1.2 bàn thờ [ ぶつだん ] n Bàn thờ phật/Phật đàn bàn thờ
 • 仏壇に花を上げる

  [ ぶつだんにはなをあげる ] exp dâng hoa lên bàn thờ Phật
 • 仏学

  [ ぶつがく ] n Phật học
 • 仏寺

  [ ぶつじ ] n Phật tự/chùa
 • 仏事

  [ ぶつじ ] n phật sự
 • 仏徒

  [ ぶっと ] n Tín đồ phật giáo
 • 仏心

  Mục lục 1 [ ぶっしん ] 1.1 n 1.1.1 tâm Phật/tâm tính nhà Phật 1.1.2 phật tâm [ ぶっしん ] n tâm Phật/tâm tính nhà Phật (~に)仏心を起こす :Thể...
 • 仏像

  [ ぶつぞう ] n tượng phật 素晴らしい漆塗りの仏像を安置する :Đặt một bức tượng Phật quét sơn rất tráng lệ....
 • 仏僧

  [ ぶっそう ] n nhà sư/tăng lữ
 • 仏具

  [ ぶつぐ ] n phật cụ
 • 仏典

  [ ぶってん ] exp phật kinh
 • 仏国

  [ ふっこく ] n Pháp/nước Pháp
 • 仏噸

  [ ふつとん ] n Tấn mét
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top