Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

正装

Mục lục

[ せいそう ]

n

trang phục đầy đủ
đồng phục

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 正規

  Mục lục 1 [ せいき ] 1.1 adj-na, adj-no 1.1.1 chính quy/ chính thức 1.2 n 1.2.1 sự chính quy/ sự chính thức [ せいき ] adj-na, adj-no...
 • 正規形

  Tin học [ せいきけい ] dạng chuẩn/mẫu chuẩn [normalized form (e.g. in floating-point representation)/standard form]
 • 正規化

  Tin học [ せいきか ] sự chuẩn hoá [normalization (vs) (e.g. in floating-point representation system)/standardization]
 • 正規化装置座標

  Tin học [ せいきかそうちざひょう ] tọa độ thiết bị đã được chuẩn hóa [normalized device coordinates/NDC]
 • 正規化投影座標系

  Tin học [ せいきかとうえいざひょうけい ] tọa độ quy chiếu đã được chuẩn hóa [normalized projection coordinates/NPC]
 • 正規分布

  Mục lục 1 Kinh tế 1.1 [ せいきぶんぷ ] 1.1.1 sự phân bổ bình thường [normal distribution (MKT)] 2 Kỹ thuật 2.1 [ せいきぶんぷ...
 • 正視画面法

  Kỹ thuật [ せいしかめんほう ] phương pháp vẽ hình nhìn thẳng
 • 正解

  Mục lục 1 [ せいかい ] 1.1 n 1.1.1 sự giải thích đúng/sự giải thích chính xác/sự trả lời đúng 1.1.2 đáp án/ba-rem/ [ せいかい...
 • 正解する

  [ せいかいする ] vs giải thích đúng/giải thích chính xác/trả lời đúng 全問正解する :Trả lời chính xác tất cả...
 • 正解市場

  Kinh tế [ せいかいしじょう ] thị trường thế giới [world market] Category : Ngoại thương [対外貿易]
 • 正解貿易

  Kinh tế [ せいかいぼうえき ] buôn bán thế giới [world commerce/world trade] Category : Ngoại thương [対外貿易]
 • 正解貿易量

  Kinh tế [ せいかいぼうえきりょう ] khối lượng buôn bán thế giới [quantum of world trade] Category : Ngoại thương [対外貿易]
 • 正誤

  [ せいご ] n-adv, n-t đúng sai
 • 正論

  [ せいろん ] n chính luận
 • 正負

  Tin học [ せいふ ] cộng trừ [sign (plus or minus)]
 • 正負条件

  Tin học [ せいふじょうけん ] điều kiện về dấu [sign condition]
 • 正転

  Kỹ thuật [ せいてん ] vận hành thuận
 • 正門

  [ せいもん ] n cổng chính
 • 正投影法

  Kỹ thuật [ せいとうえいほう ] phương pháp chiếu chính
 • 正比例

  [ せいひれい ] n tỷ lệ thuận 力が作用するときに生じる加速度は、力に正比例し、力が作用する方向に起きる。 :gia...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top