Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

特徴

Mục lục

[ とくちょう ]

n

dáng
đặc trưng
ブロンドの髪や身長などの身体的特徴 :đặc trưng bề ngoài như là tóc vàng hay chiều cao

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 特徴量

  [ とくちょうりょう ] n giá trị đặc trưng
 • 特徴抽出

  [ とくちょうちゅうしゅつ ] n sự lựa chọn theo đặc trưng 幾何学的特徴抽出 :lọc đặc trưng hình học 特徴抽出アルゴリズム :thuật...
 • 特待

  [ とくたい ] n sự đãi ngộ đặc biệt 特待生になる :nhận được học bổng/ trở thành học sinh có đãi ngộ đặc...
 • 特待券

  [ とくたいけん ] n Vé mời
 • 特待生

  [ とくたいせい ] n Sinh viên có học bổng 特待生制度 :chế độ học bổng cho sinh viên
 • 特例

  [ とくれい ] n ví dụ đặc biệt 国際社会による特例的な行動を必要とする :Yêu cầu hành động đặc biệt từ cộng...
 • 特化

  [ とっか ] n,vs Sự chuyên môn hóa
 • 特別

  Mục lục 1 [ とくべつ ] 1.1 adj-na, adv 1.1.1 đặc biệt 1.2 n 1.2.1 sự đặc biệt [ とくべつ ] adj-na, adv đặc biệt この試合自体は、特別とりたてて言及するほどのものではなかった :Trận...
 • 特別な好意

  [ とくべつなこうい ] n đặc huệ
 • 特別な愛顧

  [ とくべつなあいこ ] n đặc ân
 • 特別の

  [ とくべつの ] n riêng biệt
 • 特別の視野で

  [ とくべつのしやで ] n đặc cách
 • 特別危険

  Mục lục 1 [ とくべつきけん ] 1.1 n 1.1.1 rủi ro đặc biệt 2 Kinh tế 2.1 [ とくべつきけん ] 2.1.1 rủi ro đặc biệt [extra...
 • 特別協約

  [ とくべつきょうやく ] n đặc ước
 • 特別号

  Mục lục 1 [ とくべつごう ] 1.1 n 1.1.1 số dư đặc biệt 1.1.2 Số đặc biệt 2 Tin học 2.1 [ とくべつごう ] 2.1.1 số đặc...
 • 特別契約

  Kỹ thuật [ とくべつけいやく ] hợp đồng đặc biệt [nominated contract, special appointment contract]
 • 特別委

  [ とくべつい ] n Ủy ban đặc biệt その問題を調査するために特別委員会を設置する :Thành lập một đơn vị đặc...
 • 特別委任

  [ とくべついにん ] n đặc nhiệm
 • 特別委員会

  [ とくべついいんかい ] n Ủy ban đặc biệt 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 :Uỷ ban điều tra đặc biệt...
 • 特別代理人

  Kinh tế [ とくべつだいりにん ] đại lý đặc biệt [special agent] Category : Ngoại thương [対外貿易]
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top