Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Toạ chi

(kinh tế) dépense sur place.

Xem thêm các từ khác

 • Toạ hưởng

  Jouir comme d\'une aubaine (sans avoir à fournir aucun effort) toạ hưởng kì thành jouir du fruit du travail des autres.
 • Toạ lạc

  (từ cũ, nghĩa cũ) situé à ; sis à (en parlant d\'un maison, d\'un terrain).
 • Toạ thiền

  (tôn giáo) assis en contemplation.
 • Toạ thị

  (từ cũ, nghĩa cũ) être assis à regarder ; se comporter en spectateur.
 • Toạ vị

  (toán học) affixe.
 • Toạ đàm

  Tenir un colloque ; faire un échange de vues. Tọa đàm về giáo dục trẻ em faire un échange de vues sur l\'éducation des enfants.
 • Toạ đăng

  (từ cũ, nghĩa cũ) grande lampe de table (à pétrole).
 • Toạ độ

  (toán học; thiên văn học) coordonnées.
 • Toại chí

  Être au comble de ses voeux.
 • Toại nguyện

  Avoir ses voeux exaucés (comblés).
 • Toại ý

  Être satisfait.
 • Toả cảng

  (từ cũ, nghĩa cũ) bloquer les ports bế quan tỏa cảng pratiquer la politique de la porte fermée.
 • Toả nhiệt

  (hóa học) exothermique. Phản ứng toả nhiệt réaction exothermique.
 • Toả năng

  (vật lý học) exo-énergétique.
 • Toả ra

  Xem toả.
 • Toả tia

  Rayonnant. Hoa toả tia (thực vật học) fleur rayonnante.
 • Tra

  Mục lục 1 Mettre en terre. 2 Ajuster. 3 Ajouter. 4 Appliquer; mettre. 5 Consulter. 6 Mettre à la torture (pour faire avouer; pour extorquer de l\'argent...)....
 • Tra của

  Torturer pour extorquer de l\'argent.
 • Tra cứu

  Consulter; compulser. Tra cứu sách cũ để kiếm tài liệu compulser des anciens livres pour rechercher des documents.
 • Tra cứu thêm

  Với các từ đã tra, bạn có thể: Tham khảo Nguồn khác cho từng Từ điển Chuyên ngành Tham khảo Tham khảo chung cho tất cả...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top