Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Cách nói về ngày Quốc tế lao động 1/5 trong tiếng Anh

Từ vựng Tiếng Anh về ngày Quốc tế Lao động

  • Public holiday /ˈpʌblɪk ˈhɑləˌdeɪ/ (n): ngày lễ quốc gia
  • Protest /ˈproʊˌtɛst/ (n): cuộc biểu tình, sự phản đối
  • Demonstration /ˌdɛmənˈstreɪʃən/: cuộc biểu tình, cuộc biểu tình tuần hành
  • Strike (v, n) /straɪk/: đình công, cuộc đình công
  • Go on strike (v): đình công
  • Union = Trades union / Trade union (Anh-Anh) = Labour union (Anh-Mỹ) (n): công đoàn
  • Working condition /ˈwɜrkɪŋ kənˈdɪʃən/ (n): điều kiện lao động
  • Wage /weɪʤ/ (n): tiền công
  • Worker /ˈwɜrkər/ (n): người lao động
  • Factory worker /ˈfæktəri ˈwɜrkər/ (n): công nhân nhà máy

>>>Tìm hiểu thêm từ vựng về các môn học tại trường bằng tiếng Anh nữa nhé

Bài mẫu Tiếng Anh giới thiệu về ngày Quốc tế Lao động

Labour Day is a celebration for the working class who have suffered a long time under capitalist rule. The rise of the working class happened due to the teachings of Karl Marx, the creator of the Communist Manifesto. He was the first person ever to speak about their rights. His teachings aspired to organize a revolution by which the working class will seize production from the capitalist class. Labour Day, thus, has a detailed history of class struggle.   ‘International Labour Day’ or ‘May Day’ in Vietnam is celebrated on the first day of the month of May every year. It is celebrated all over the world with utmost importance. It is also called ‘International Workers’ Day’. In other countries, this day is celebrated on a different date.  

International Labour Day is a celebration of the international labour movement and left-wing movements. It is a day for protests and rallies. On this day street demonstrations and marches are held by labour unions throughout most of the world. Various labour organizations across the country carry out processions and organize competitions for children belonging to labor class on this day.  

Labour Day is a critical day because it also teaches us about the dignity of labour. No work is disrespectful, and we must acknowledge and celebrate every profession. Starting from a sweeper to a farmer, every business helps us in some way or the other, and we must express our gratitude to those who work so hard to give us the facilities we need.  

During earlier times, labour Day is also a symbol of resistance to torture and exploitation the workers were subjected to by the capitalists. The day impresses upon us the vitality to fight for our rights. Thus, it is an important event that we should celebrate humbly and with a cheerful heart.  

Dịch  

Ngày lễ Lao động là một ngày kỷ niệm cho giai cấp công nhân đã phải chịu đựng một thời gian dài dưới chế độ tư bản chủ nghĩa. Sự nổi lên của giai cấp công nhân xảy ra do những lời dạy của Karl Marx, người sáng tạo ra Tuyên ngôn Cộng sản. Ông là người đầu tiên nói về quyền của họ. Những lời dạy của ông mong muốn tổ chức một cuộc cách mạng mà giai cấp công nhân sẽ giành quyền sản xuất từ tay giai cấp tư bản. Do đó, Ngày Lao động có một lịch sử chi tiết của cuộc đấu tranh giai cấp.  

“Ngày Quốc tế Lao động” hay “Ngày tháng Năm” ở Việt Nam được tổ chức vào ngày đầu tiên của tháng 5 hàng năm. Nó được tôn vinh trên toàn thế giới với tầm quan trọng cao nhất. Nó còn được gọi là ‘Ngày Quốc tế Công nhân’. Ở các quốc gia khác, ngày này được tổ chức vào một ngày khác.  

Ngày Quốc tế Lao động là ngày kỷ niệm phong trào lao động quốc tế và các phong trào cánh tả. Đây là một ngày cho các cuộc biểu tình. Vào ngày này, các cuộc tuần hành và biểu tình trên đường phố được tổ chức bởi các liên đoàn lao động trên khắp thế giới. Nhiều tổ chức lao động khác nhau trên khắp đất nước thực hiện các cuộc rước và tổ chức các cuộc thi cho trẻ em thuộc tầng lớp lao động vào ngày này.  

Ngày Lao động là một ngày quan trọng vì nó cũng dạy chúng ta về phẩm giá của lao động. Không có công việc nào là thiếu tôn trọng, và chúng ta phải thừa nhận và tôn vinh mọi nghề. Bắt đầu từ một người quét rác đến một người nông dân, mỗi nghề đều giúp chúng ta theo cách này hay cách khác, và chúng ta phải bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã làm việc chăm chỉ để mang lại cho chúng ta những tiện nghi mà chúng ta cần.  

Trong thời gian trước đó, Ngày lao động cũng là một biểu tượng của sự phản kháng lại sự tra tấn và bóc lột của những người lao động mà các nhà tư bản phải chịu. Ngày này gây ấn tượng cho chúng tôi về sức sống để đấu tranh cho quyền của người lao động. Vì vậy, đây là một sự kiện quan trọng mà chúng ta nên ăn mừng một cách khiêm tốn và với một trái tim vui vẻ.

15 Lượt xem -
Bình luận:connect.facebook.net/
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2021
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top