Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Anh

卵黄

[らんおう]

(n) egg yolk

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 卵黄嚢

  [ らんおうのう ] (n) yolk sac
 • 卵酒

  [ たまござけ ] (n) eggnog
 • [ おろし ] (n) wholesale/(P)
 • 卸し

  [ おろし ] (n) wholesale
 • 卸し売り

  [ おろしうり ] (n) wholesale
 • 卸し売り物価

  [ おろしうりぶっか ] wholesale price/(P)
 • 卸し大根

  [ おろしだいこん ] grated daikon
 • 卸し問屋

  [ おろしどんや ] (n) wholesaler
 • 卸し商

  [ おろししょう ] wholesaler/(P)
 • 卸し値

  [ おろしね ] (n) wholesale price
 • 卸し金

  [ おろしがね ] (n) (vegetable) grater
 • 卸す

  [ おろす ] (v5s) to sell wholesale/grated (vegetables)/(P)
 • 卸売

  [ おろしうり ] (n) wholesale/(P)
 • 卸売り

  [ おろしうり ] (n) wholesale/(P)
 • 卸売り価格

  [ おろしうりかかく ] wholesale price
 • 卸売価格

  [ おろしうりかかく ] (n) wholesale price
 • 卸売市場

  [ おろしうりしじょう ] wholesale market
 • 卸売物価

  [ おろしうりぶっか ] wholesale price
 • 卸売物価指数

  [ おろしうりぶっかしすう ] WPI/wholesale price index
 • 卸問屋

  [ おろしどんや ] (n) wholesaler
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top