Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

具体的対象

Tin học

[ ぐたいてきたいしょう ]

đối tượng chặt chẽ [concrete object]

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 具体策

  [ ぐたいさく ] n kế hoạch cụ thể/chính sách cụ thể 中身のある具体策: kế hoạch cụ thể có trọng tâm 抜本的な具体策が必要である :...
 • 具わる

  [ そなわる ] v5r được trang bị/được cung cấp
 • 具現する

  Mục lục 1 [ ぐげんする ] 1.1 v5r 1.1.1 phản ánh 1.1.2 hiện thân [ ぐげんする ] v5r phản ánh hiện thân
 • 具象的

  [ ぐしょうてき ] adj-na cụ thể/hữu hình 非具象的な: không cụ thể
 • 具象構文

  Tin học [ ぐしょうこうぶん ] cú pháp chặt chẽ [concrete syntax (of SGML)]
 • 具象構文引数

  Tin học [ ぐしょうこうぶんひきすう ] tham số cú pháp chặt chẽ [concrete syntax parameter]
 • Mục lục 1 [ てん ] 1.1 n 1.1.1 nghi lễ/các hoạt động nhân dịp lễ kỷ niệm 1.1.2 bộ luật [ てん ] n nghi lễ/các hoạt động...
 • 典型

  Mục lục 1 [ てんけい ] 1.1 adj-no 1.1.1 mực thước 1.1.2 khuôn mẫu 1.1.3 khuôn 1.1.4 điển hình 1.2 n 1.2.1 sự điển hình/ sự...
 • 典型的

  Mục lục 1 [ てんけいてき ] 1.1 n 1.1.1 gương sáng 1.1.2 gương mẫu 1.1.3 điển hình 1.2 adj-na 1.2.1 mang tính điển hình/ chính...
 • 典則

  [ てんそく ] n quy tắc
 • 典獄

  [ てんごく ] n người cai ngục
 • 典麗

  [ てんれい ] adj-na Duyên dáng
 • 典雅

  [ てんが ] n sự thanh lịch/sự thanh nhã/sự nhã nhặn 優麗典雅 :sự thanh nhã/nhã nhặn và lịch sự 荘重典雅な :thanh...
 • 典故

  [ てんこ ] n điển cố
 • 典拠

  Mục lục 1 [ てんきょ ] 1.1 n 1.1.1 Uy quyền 1.1.2 bài luận/ sách [ てんきょ ] n Uy quyền 典拠を挙げる :uỷ quyền/trao...
 • 兼ねる

  Mục lục 1 [ かねる ] 1.1 v1 1.1.1 gồm có/gồm/kiêm/kiêm nhiệm/kết hợp 1.2 vs 1.2.1 khó/khó có thể 1.3 v1, suf 1.3.1 không thể/không...
 • 兼任

  [ けんにん ] n sự kiêm nhiệm/kiêm nhiệm 外部兼任: Sự kiêm nhiệm bên ngoài 兼任重役: Giám đốc kiêm nhiệm 兼任制限:...
 • 兼任課長

  Kinh tế [ けんにんかちょう ] đồng chủ nhiệm [joint manager]
 • 兼任部長

  Kinh tế [ けんにんぶちょう ] đồng chủ nhiệm [joint manager]
 • 兼任部(課)長

  [ けんにんぶ(か)ちょう ] n đồng chủ nhiệm
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top