Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

教育機関

[ きょういくきかん ]

n

học đường

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 教授

  sự giáo dục/giáo dục/giảng dạy, giáo thụ, giáo sư, giảng viên, 教授(法): phương pháp giáo dục, ~の理論的教授: giáo...
 • 教材

  tài liệu giảng dạy/giáo trình/giáo trình giảng dạy/sách giáo khoa, ~に関する最良の教材: tài liệu giảng dạy tốt nhất...
 • 教材プログラム

  phần mềm dạy học/chương trình dạy học [courseware/teaching program], explanation : phần mềm được biên soạn cho các ứng dụng...
 • 教材センタ

  trung tâm tài nguyên [media resource centre/resource centre]
 • 教条主義

  giáo điều
 • 慎み深い

  dè dặt/khiêm tốn/thận trọng, 観客は、その歌手の慎み深い態度に心を奪われた :khán giả bị hấp dẫn bởi thái...
 • 慎む

  cẩn thận/thận trọng/nín nhịn, (人)の気を悪くするような行為を慎む :thận trọng với những hành vi làm người...
 • 慎重

  sự thận trọng/thận trọng
 • 慢性

  mãn tính, 慢性の胃病: bệnh dạ dày mãn tính
 • 慢性病

  bệnh mãn tính
 • 慣例

  có tính lề thói tập quán/tập quán/thói quen, lề thói tập quán/thông lệ/quy ước/tập quán, 社会の慣例: tập quán của...
 • 慣れ

  kinh nghiệm/thực hành, この仕事には~が必要だ。: công việc này cần phải có sự thực hành.
 • 慣れする

  kinh nghiệm/thực hành
 • 慣れる

  làm quen, dạn, quen với/trở nên quen với
 • 慣らす

  làm cho quen
 • 慣習

  phong tục/tập quán/tập tục, tập quán [custom/usage], (人)に贈り物をする慣習: phong tục tặng quà cho người khác, いろいろな国際的慣習:...
 • 慣習風袋

  phẩm chất thông dụng [customary quality], trọng lượng bì thông dụng [customary tare]
 • 慣習調査

  điều tra tập quán (tiêu dùng) [habit survey]
 • 慣習法

  luật theo tục lệ/luật tập quán, luật phổ thông [common law], luật tập quán [customary law], 国際慣習法: luật theo tục lệ...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top