Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

結婚の申し込み

[ けっこんのもうしこみ ]

vs

cầu hôn

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 結婚している

  [ けっこんしている ] n có chồng
 • 結婚する

  Mục lục 1 [ けっこん ] 1.1 vs 1.1.1 kết hôn/lập gia đình/lấy chồng/lấy vợ/cưới/lấy 2 [ けっこんする ] 2.1 vs 2.1.1 sánh...
 • 結婚届

  [ けっこんとどけ ] n giấy đăng ký kết hôn
 • 結婚式

  Mục lục 1 [ けっこんしき ] 1.1 vs 1.1.1 hôn lễ 1.1.2 đám cưới 1.1.3 cưới xin 1.2 n 1.2.1 lễ cưới/lễ kết hôn [ けっこんしき...
 • 結婚を取り消す

  [ けっこんをとりけす ] vs từ mẫu
 • 結婚を強制する

  [ けっこんをきょうせいする ] vs bức hôn
 • 結婚製活

  [ けっこんせいかつ ] n cưới gả
 • 結婚通知

  [ けっこんつうち ] n báo hỷ
 • 結婚披露宴

  [ けっこんひろうえん ] n tiệc cưới その結婚披露宴では、豪華なごちそうがふるまわれた: Đã có một bữa ăn xa...
 • 結婚披露会

  [ けっこんひろうかい ] n tiệc cưới
 • 結局

  Mục lục 1 [ けっきょく ] 1.1 n, n-adv 1.1.1 rút cuộc 1.1.2 rút cục 1.1.3 kết cuộc 1.1.4 kết cục/rốt cuộc/cuối cùng thì/rốt...
 • 結わえる

  [ ゆわえる ] v1 buộc vào/trói vào 紐を ~: buộc dây
 • 結石病

  [ けっせきびょう ] n bệnh kết sạn ở thận
 • 結納

  [ ゆいのう ] n lễ đính hôn
 • 結納をする

  [ ゆいのうをする ] exp hỏi vợ
 • 結線

  Tin học [ けっせん ] gắn cứng/cài cứng [hard wiring] Explanation : Một chức năng xử lý được gắn vào các mạch điện tử...
 • 結託

  [ けったく ] n sự câu kết/sự kết hợp với/câu kết/kết hợp với グローバル結託: kết hợp toàn cầu 投資家の間で株式市場を操ろうとする結託があった:...
 • 結託する

  [ けったく ] vs thỏa ước với nhau/câu kết/kết hợp với 仲間と結託して: thỏa ước (câu kết, kết hợp) với đồng...
 • 結論

  Mục lục 1 [ けつろん ] 1.1 n 1.1.1 kết luận/sự kết luận 2 Kỹ thuật 2.1 [ けつろん ] 2.1.1 kết luận [conclusion] [ けつろん...
 • 結論する

  [ けつろんする ] n kết
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top