Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

結納

[ ゆいのう ]

n

lễ đính hôn

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 結納をする

  [ ゆいのうをする ] exp hỏi vợ
 • 結線

  Tin học [ けっせん ] gắn cứng/cài cứng [hard wiring] Explanation : Một chức năng xử lý được gắn vào các mạch điện tử...
 • 結託

  [ けったく ] n sự câu kết/sự kết hợp với/câu kết/kết hợp với グローバル結託: kết hợp toàn cầu 投資家の間で株式市場を操ろうとする結託があった:...
 • 結託する

  [ けったく ] vs thỏa ước với nhau/câu kết/kết hợp với 仲間と結託して: thỏa ước (câu kết, kết hợp) với đồng...
 • 結論

  Mục lục 1 [ けつろん ] 1.1 n 1.1.1 kết luận/sự kết luận 2 Kỹ thuật 2.1 [ けつろん ] 2.1.1 kết luận [conclusion] [ けつろん...
 • 結論する

  [ けつろんする ] n kết
 • 結論を出す

  [ けつろんをだす ] n kết luận
 • 結膜

  [ けつまく ] n kết mạc 眼球を覆っている結膜: kết mạc bao quanh cầu mắt 眼瞼結膜: kết mạc mí mắt
 • 結膜炎

  Mục lục 1 [ けつまくえん ] 1.1 n 1.1.1 viêm kết mạc 1.1.2 bệnh viêm võng mạc 1.1.3 bệnh sưng võng mạc [ けつまくえん ]...
 • 結集する

  [ けっしゅうする ] n kết hợp
 • 結果

  Mục lục 1 [ けっか ] 1.1 v1 1.1.1 kết cuộc 1.2 n-adv, n-t 1.2.1 kết quả/thành quả/thành tựu 1.3 n-adv, n-t 1.3.1 rút cục 1.4 n-adv,...
 • 結果出力拡張機能

  Tin học [ けっかしゅつりょくかくちょうきのう ] hàm xuất kết quả mở rộng [extended result output function]
 • 結果要素型

  Tin học [ けっかようそがた ] kiểu phẩn tử kết quả [result element type (of a link)]
 • 結果文書型

  Tin học [ けっかぶんしょがた ] kiểu tài liệu kết quả [result document type (of a link)]
 • 結束

  [ けっそく ] n sự buộc/sự trói/sự đoàn kết/sự đồng lòng ~ を固める: tăng cường sự đoàn kết
 • 結束する

  [ けっそく ] n trói/buộc/bó/đoàn kết すみを ~: bó than củi lại
 • 結束品

  Mục lục 1 [ けっそくひん ] 1.1 n 1.1.1 hàng đóng bao 2 Kinh tế 2.1 [ けっそくひん ] 2.1.1 hàng đóng bó [bundled goods] [ けっそくひん...
 • 結核

  [ けっかく ] n lao/bệnh lao/bệnh ho lao 尿路結核: Lao về đường tiết liệu 尿管結核: Bệnh lao về ống dẫn nước tiểu...
 • 結核病

  [ けっかくびょう ] n bệnh ho lao
 • 結構

  Mục lục 1 [ けっこう ] 1.1 n, uk 1.1.1 kết cấu/cấu trúc 1.2 n-adv, adj-na, uk 1.2.1 tạm được/tương đối/kha khá/đủ/được/cũng...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top