Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

超多段シフト

[ ちょうただんシフト ]

n

phương pháp đánh máy chữ Hán

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 超大容量

  Tin học [ ちょうだいようりょう ] dung lượng cực cao [ultra high capacity]
 • 超大国

  [ ちょうたいこく ] n quốc gia lớn/đông dân 超大国が一つしかない世界 :Thế giới chỉ có một siêu cường quốc....
 • 超大規模集積回路

  [ ちょうだいきぼしゅうせきかいろ ] n mạch tích hợp quy mô siêu lớn
 • 超小型

  Tin học [ ちょうこがた ] siêu nhỏ [ultra-small] Explanation : Trong công nghệ mạch tích hợp, chip với kích thước nhỏ nhưng...
 • 超巨星

  [ ちょうきょせい ] n sao siêu lớn
 • 超並列計算機

  Tin học [ ちょうへいれつけいさんき ] máy tính song song lớn [massively parallel computer]
 • 超人

  [ ちょうじん ] n siêu nhân 彼は睡眠時間3時間で一日15時間働いている。まさ超人だ。: Anh ta ngày chỉ ngủ có 3...
 • 超伝導

  [ ちょうでんどう ] n sự siêu dẫn 超伝導によって誘起された :cảm ứng do hiện tượng siêu dẫn
 • 超低価格

  [ ちょうていかかく ] n giá cực thấp
 • 超俗

  [ ちょうぞく ] n sự siêu tục 超俗界の :cõi siêu tục 超俗性 :tính siêu tục
 • 超凡

  [ ちょうぼん ] n sự siêu phàm
 • 超党派

  [ ちょうとうは ] n sự không đảng phái 超党派的合意 :Sự đồng ý không thông qua đảng phái 超党派的努力を要する :Yêu...
 • 超克

  [ ちょうこく ] n sự khắc phục/sự vượt qua (khó khăn)
 • 超勤

  [ ちょうきん ] n sự làm thêm giờ 超勤手当 :Tiền làm thêm giờ
 • 超国家主義

  [ ちょうこっかしゅぎ ] n chủ nghĩa siêu quốc gia 超国家主義者 :nhà chủ nghĩa dân tộc cực đoan
 • 超々大規模集積回路

  [ ちょうちょうだいきぼしゅうせきかいろ ] n mạch tích hợp quy mô siêu lớn
 • 超短波

  [ ちょうたんぱ ] n sóng cực ngắn 超短波利用の距離計 :máy đo sử dụng sóng cực ngắn 超短波療法 :Trị liệu...
 • 超現実主義

  [ ちょうげんじつしゅぎ ] n Chủ nghĩa siêu thực 超現実主義者のように考える :nghĩ như những nhà chủ nghĩa siêu...
 • 超現実的

  [ ちょうげんじつてき ] n Chủ nghĩa siêu thực 超現実的な考え :ý tưởng siêu thực 超現実的な美 :vẻ đẹp siêu...
 • 超硬合金

  Kỹ thuật [ ちょうこうごうきん ] hợp kim siêu cứng [cemented carbide]
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top