Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

適合

Mục lục

[ てきごう ]

n

thích hợp
sự thích hợp/sự thích nghi
~という現実に適合させる: thích nghi với thực tế
~とデータベース内にある情報を適合させる :phù hợp với thông tin chứa trong cơ sở dữ liệu
原作を読者の文化的世界に適合させることによって変える :chuyển tác phẩm gốc phù hợp với văn hóa của người đọc

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 適合する

  Mục lục 1 [ てきごうする ] 1.1 n 1.1.1 xứng hợp 1.1.2 vừa vặn 1.1.3 hợp [ てきごうする ] n xứng hợp vừa vặn hợp
 • 適合する実装

  Tin học [ てきごうするじっそう ] cài đặt thích hợp [conforming implementation]
 • 適合度の検定

  Kỹ thuật [ てきごうどのけんてい ] kiểm tra độ phù hợp [test of goodness of fit]
 • 適合SGML応用

  Tin học [ てきごうSGMLおうよう ] ứng dụng tuân theo SGML [conforming SGML application] Explanation : SGML là ngôn ngữ đánh...
 • 適合SGML文書

  Tin học [ てきごうSGMLぶんしょ ] tài liệu tuân theo SGML [conforming SGML document] Explanation : SGML là ngôn ngữ đánh dấu...
 • 適合検査

  Tin học [ てきごうけんさ ] kiểm tra tính phù hợp [conformance]
 • 適合性ログ

  Tin học [ てきごうせいろぐ ] bản ghi thích hợp [conformance log]
 • 適合性解決試験

  Tin học [ てきごうせいかいけつしけん ] kiểm thử giải pháp thích hợp [conformance resolution tests]
 • 適合性試験

  Tin học [ てきごうせいしけん ] kiểm thử sự thích hợp [conformance testing]
 • 適合性評価過程

  Tin học [ てきごうせいひょうかかてい ] quá trình đánh giá sự thích hợp [conformance assessment process]
 • 適合性文書

  Tin học [ てきごうせいぶんしょ ] tài liệu tương thích [conformance document]
 • 適宜

  [ てきぎ ] n-adv, adj-na tùy ý 答案を提出したものは適宜帰ってよい。: Những ai đã nộp bài có thể tùy ý về.
 • 適度

  Mục lục 1 [ てきど ] 1.1 adj-na 1.1.1 mức độ vừa phải/mức độ thích hợp/chừng mực/điều độ 1.2 n 1.2.1 mức độ vừa...
 • 適任者

  Mục lục 1 [ てきにんしゃ ] 1.1 n 1.1.1 Người thích hợp 2 Tin học 2.1 [ てきにんしゃ ] 2.1.1 bên chịu trách nhiệm/người...
 • 適役

  [ てきやく ] n vai trò phù hợp/vị trí thích hợp (trong công việc) この役をやらせるには、彼が一番適役だと確信しております。 :tôi...
 • 適当

  Mục lục 1 [ てきとう ] 1.1 n 1.1.1 sự tương thích/sự phù hợp 1.2 adj-na 1.2.1 tương thích/phù hợp [ てきとう ] n sự tương...
 • 適当な

  Mục lục 1 [ てきとうな ] 1.1 adj-na 1.1.1 vừa vặn 1.1.2 vừa 1.1.3 thích hợp 1.1.4 thích đáng 1.1.5 phù hợp [ てきとうな ]...
 • 適当な価格

  Mục lục 1 [ てきとうなかかく ] 1.1 adj-na 1.1.1 giá phải chăng 1.1.2 bao bì thích hợp 2 Kinh tế 2.1 [ てきとうなかかく ]...
 • 適応

  [ てきおう ] n sự thích ứng 生物は環境に適応しながら進化してきた。: Sinh vật vừa thích ứng với môi trường vừa...
 • 適応する

  Mục lục 1 [ てきおうする ] 1.1 n 1.1.1 ứng 1.1.2 thích ứng [ てきおうする ] n ứng thích ứng
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top