Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

실력

Mục lục

{efficiency } hiệu lực, hiệu quả, năng lực, khả năng, năng suất, hiệu suất


{merit } giá trị, công, công lao, công trạng, ((thường) số nhiều) công tội; (pháp lý) kẽ phải trái, đáng, xứng đáng


{capacity } sức chứa, chứa đựng, dung tích, năng lực khả năng; khả năng tiếp thu, khả năng thu nhận, năng suất, tư cách, quyền hạn, (điện học) điện dung, rạp hát chật ních khán giả, đầy ắp, chật ních


{competence } năng lực, khả năng, tiền thu nhập đủ để sống sung túc, (pháp lý) thẩm quyền


[지식] {knowledge } sự biết, sự nhận biết, sự nhận ra, sự quen biết, sự hiểu biết, tri thức, kiến thức; học thức, tin, tin tức
ㆍ 실력을 기르다 develop[cultivate] one's ability / improve oneself / make oneself proficient / foster real ability</LI>ㆍ 실력을 발휘하다 show one's ability (to the full) / do oneself (full) justice </LI>ㆍ 영어 실력을 기르다 improve one's ability in Englishㆍ 그는 실력이 있다 {He is a man of ability}</UL></LI></UL> / {He is an able man}ㆍ 그는 물리학 실력이 너무 없다 {He is not good enough at physics} / He is too weak[poor] in physicsㆍ 그는 실력을 인정받아 과장으로 승진했다 {He was promoted to section chief on account of his efficiency}ㆍ 당사는 실력 위주로 사람을 채용한다 "Ability first" is our motto in employing men2 [무력·완력] {force} thác nước, sức, lực, sức mạnh, vũ lực, quyền lực; sự bắt buộc, quân đội, quân lực; (số nhiều) quân, lực lượng (quân đội), ảnh hưởng, tác dụng; sức thuyết phục, sự tác động mạnh mẽ, ấn tượng sâu sắc; sự sinh động, (pháp lý) hiệu lực, ý nghĩa, (vật lý) lực; (từ cổ,nghĩa cổ) năng lượng, do nhờ, bằng cách, (quân sự) nhiều, mạnh mẽ, sung sức, dùng vũ lực đối với, bức hiếp, ép buộc, cưỡng ép, bắt buộc, phá (cửa); bẻ (khoá), (đánh bài) bắt, ép (phải đưa một quân nào ra), ép, gượng, làm (quả) chín gượng, làm chín sớm; làm (hoa) nở ép, làm nở sớm; thúc cho (cây) chóng lớn, thúc đẩy, đẩy tới, cưỡng đoạt, chiếm, bắt ai phải hành động hơi sớm; buộc ai phải manh động, bắt ai phải công nhận một chính sách {arms}ㆍ 실력을 행사하다 use force / appeal to arms / employ force / (노동 조합이) go on a strike▷ 실력 사회 {meritocracy} chính quyền do những người thực sự có tài năng nắm giữ; chế độ nhân tài▷ 실력 제도[주의] {the merit system}ㆍ 이 회사는 승진에 있어서 실력주의를 원칙으로 한다 Promotion in this company are based on merit (rather than years of service)▷ 실력 테스트 {a proficiency test} a test of one's ability▷ 실력 행사 {use of force} appeal[recourse] to arms (파업 등의) {a strike} đánh, đập, đánh, điểm, đúc, giật (cá, khi câu), dò đúng, đào đúng (mạch dầu, mạch mỏ...), đánh, tấn công, đập vào, làm cho phải chú ý, gây ấn tượng, thình lình làm cho; gây (sợ hãi, kinh ngạc...) thình lình, đâm vào, đưa vào; đi vào, tới, đến, gạt (thùng khi đong thóc...), xoá, bỏ, gạch đi, hạ (cờ, buồm), bãi, đình (công), tính lấy (số trung bình), làm thăng bằng (cái cân), lấy (điệu bộ...), (sân khấu) dỡ và thu dọn (phông); tắt (đèn), dỡ (lều), đánh, nhằm đánh, gõ, đánh, điểm, bật cháy, chiếu sáng, đớp mồi, cắn câu (cá), đâm rễ (cây), tấn công, thấm qua, đi về phía, hướng về, hạ cờ; hạ cờ đầu hàng, đầu hàng, bãi công, đình công, nhằm vào, đánh vào, đánh trả lại, đi trở lại, đánh ngã (đen & bóng), chặt đứt, xoá bỏ; bớt đi, xoá bỏ, gạch bỏ, (+ at) đấm (ai); vung (tay chân khi bơi), lao vụt đi (người bơi...), nghĩ ra, đề ra (kế hoạch...), xuyên qua, thấm qua, (xem) dumb, (xem) home, đào đúng mạch dầu, làm ăn phát đạt, làm quen (với ai), cất tiếng hát, bắt đầu cử một bản nhạc, nảy ra một ý kiến, dò đúng mạch mỏ... có trữ lượng cao, phất, xen vào câu chuyện bằng một lời gợi ý, (xem) iron, cuộc đình công, cuộc bãi công, mẻ đúc, sự đột nhiên dò đúng (mạch mỏ), sự phất, sự xuất kích, que gạt (dấu, thùng đong thóc)ㆍ (노동 쟁의에서) 실력 행사에 들어가다 {go on a strike } (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net
ㆍ 실력을 발휘하다 show one's ability (to the full) / do oneself (full) justice </LI>ㆍ 영어 실력을 기르다 improve one's ability in Englishㆍ 그는 실력이 있다 {He is a man of ability}</UL></LI></UL> / {He is an able man}ㆍ 그는 물리학 실력이 너무 없다 {He is not good enough at physics} / He is too weak[poor] in physicsㆍ 그는 실력을 인정받아 과장으로 승진했다 {He was promoted to section chief on account of his efficiency}ㆍ 당사는 실력 위주로 사람을 채용한다 "Ability first" is our motto in employing men2 [무력·완력] {force} thác nước, sức, lực, sức mạnh, vũ lực, quyền lực; sự bắt buộc, quân đội, quân lực; (số nhiều) quân, lực lượng (quân đội), ảnh hưởng, tác dụng; sức thuyết phục, sự tác động mạnh mẽ, ấn tượng sâu sắc; sự sinh động, (pháp lý) hiệu lực, ý nghĩa, (vật lý) lực; (từ cổ,nghĩa cổ) năng lượng, do nhờ, bằng cách, (quân sự) nhiều, mạnh mẽ, sung sức, dùng vũ lực đối với, bức hiếp, ép buộc, cưỡng ép, bắt buộc, phá (cửa); bẻ (khoá), (đánh bài) bắt, ép (phải đưa một quân nào ra), ép, gượng, làm (quả) chín gượng, làm chín sớm; làm (hoa) nở ép, làm nở sớm; thúc cho (cây) chóng lớn, thúc đẩy, đẩy tới, cưỡng đoạt, chiếm, bắt ai phải hành động hơi sớm; buộc ai phải manh động, bắt ai phải công nhận một chính sách {arms}ㆍ 실력을 행사하다 use force / appeal to arms / employ force / (노동 조합이) go on a strike▷ 실력 사회 {meritocracy} chính quyền do những người thực sự có tài năng nắm giữ; chế độ nhân tài▷ 실력 제도[주의] {the merit system}ㆍ 이 회사는 승진에 있어서 실력주의를 원칙으로 한다 Promotion in this company are based on merit (rather than years of service)▷ 실력 테스트 {a proficiency test} a test of one's ability▷ 실력 행사 {use of force} appeal[recourse] to arms (파업 등의) {a strike} đánh, đập, đánh, điểm, đúc, giật (cá, khi câu), dò đúng, đào đúng (mạch dầu, mạch mỏ...), đánh, tấn công, đập vào, làm cho phải chú ý, gây ấn tượng, thình lình làm cho; gây (sợ hãi, kinh ngạc...) thình lình, đâm vào, đưa vào; đi vào, tới, đến, gạt (thùng khi đong thóc...), xoá, bỏ, gạch đi, hạ (cờ, buồm), bãi, đình (công), tính lấy (số trung bình), làm thăng bằng (cái cân), lấy (điệu bộ...), (sân khấu) dỡ và thu dọn (phông); tắt (đèn), dỡ (lều), đánh, nhằm đánh, gõ, đánh, điểm, bật cháy, chiếu sáng, đớp mồi, cắn câu (cá), đâm rễ (cây), tấn công, thấm qua, đi về phía, hướng về, hạ cờ; hạ cờ đầu hàng, đầu hàng, bãi công, đình công, nhằm vào, đánh vào, đánh trả lại, đi trở lại, đánh ngã (đen & bóng), chặt đứt, xoá bỏ; bớt đi, xoá bỏ, gạch bỏ, (+ at) đấm (ai); vung (tay chân khi bơi), lao vụt đi (người bơi...), nghĩ ra, đề ra (kế hoạch...), xuyên qua, thấm qua, (xem) dumb, (xem) home, đào đúng mạch dầu, làm ăn phát đạt, làm quen (với ai), cất tiếng hát, bắt đầu cử một bản nhạc, nảy ra một ý kiến, dò đúng mạch mỏ... có trữ lượng cao, phất, xen vào câu chuyện bằng một lời gợi ý, (xem) iron, cuộc đình công, cuộc bãi công, mẻ đúc, sự đột nhiên dò đúng (mạch mỏ), sự phất, sự xuất kích, que gạt (dấu, thùng đong thóc)ㆍ (노동 쟁의에서) 실력 행사에 들어가다 {go on a strike } (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net
2 [무력·완력] {force } thác nước, sức, lực, sức mạnh, vũ lực, quyền lực; sự bắt buộc, quân đội, quân lực; (số nhiều) quân, lực lượng (quân đội), ảnh hưởng, tác dụng; sức thuyết phục, sự tác động mạnh mẽ, ấn tượng sâu sắc; sự sinh động, (pháp lý) hiệu lực, ý nghĩa, (vật lý) lực; (từ cổ,nghĩa cổ) năng lượng, do nhờ, bằng cách, (quân sự) nhiều, mạnh mẽ, sung sức, dùng vũ lực đối với, bức hiếp, ép buộc, cưỡng ép, bắt buộc, phá (cửa); bẻ (khoá), (đánh bài) bắt, ép (phải đưa một quân nào ra), ép, gượng, làm (quả) chín gượng, làm chín sớm; làm (hoa) nở ép, làm nở sớm; thúc cho (cây) chóng lớn, thúc đẩy, đẩy tới, cưỡng đoạt, chiếm, bắt ai phải hành động hơi sớm; buộc ai phải manh động, bắt ai phải công nhận một chính sách
▷ 실력 사회 {meritocracy } chính quyền do những người thực sự có tài năng nắm giữ; chế độ nhân tài
(파업 등의) {a strike} đánh, đập, đánh, điểm, đúc, giật (cá, khi câu), dò đúng, đào đúng (mạch dầu, mạch mỏ...), đánh, tấn công, đập vào, làm cho phải chú ý, gây ấn tượng, thình lình làm cho; gây (sợ hãi, kinh ngạc...) thình lình, đâm vào, đưa vào; đi vào, tới, đến, gạt (thùng khi đong thóc...), xoá, bỏ, gạch đi, hạ (cờ, buồm), bãi, đình (công), tính lấy (số trung bình), làm thăng bằng (cái cân), lấy (điệu bộ...), (sân khấu) dỡ và thu dọn (phông); tắt (đèn), dỡ (lều), đánh, nhằm đánh, gõ, đánh, điểm, bật cháy, chiếu sáng, đớp mồi, cắn câu (cá), đâm rễ (cây), tấn công, thấm qua, đi về phía, hướng về, hạ cờ; hạ cờ đầu hàng, đầu hàng, bãi công, đình công, nhằm vào, đánh vào, đánh trả lại, đi trở lại, đánh ngã (đen & bóng), chặt đứt, xoá bỏ; bớt đi, xoá bỏ, gạch bỏ, (+ at) đấm (ai); vung (tay chân khi bơi), lao vụt đi (người bơi...), nghĩ ra, đề ra (kế hoạch...), xuyên qua, thấm qua, (xem) dumb, (xem) home, đào đúng mạch dầu, làm ăn phát đạt, làm quen (với ai), cất tiếng hát, bắt đầu cử một bản nhạc, nảy ra một ý kiến, dò đúng mạch mỏ... có trữ lượng cao, phất, xen vào câu chuyện bằng một lời gợi ý, (xem) iron, cuộc đình công, cuộc bãi công, mẻ đúc, sự đột nhiên dò đúng (mạch mỏ), sự phất, sự xuất kích, que gạt (dấu, thùng đong thóc)ㆍ (노동 쟁의에서) 실력 행사에 들어가다 {go on a strike }


2 [무력·완력] {force } thác nước, sức, lực, sức mạnh, vũ lực, quyền lực; sự bắt buộc, quân đội, quân lực; (số nhiều) quân, lực lượng (quân đội), ảnh hưởng, tác dụng; sức thuyết phục, sự tác động mạnh mẽ, ấn tượng sâu sắc; sự sinh động, (pháp lý) hiệu lực, ý nghĩa, (vật lý) lực; (từ cổ,nghĩa cổ) năng lượng, do nhờ, bằng cách, (quân sự) nhiều, mạnh mẽ, sung sức, dùng vũ lực đối với, bức hiếp, ép buộc, cưỡng ép, bắt buộc, phá (cửa); bẻ (khoá), (đánh bài) bắt, ép (phải đưa một quân nào ra), ép, gượng, làm (quả) chín gượng, làm chín sớm; làm (hoa) nở ép, làm nở sớm; thúc cho (cây) chóng lớn, thúc đẩy, đẩy tới, cưỡng đoạt, chiếm, bắt ai phải hành động hơi sớm; buộc ai phải manh động, bắt ai phải công nhận một chính sách


▷ 실력 사회 {meritocracy } chính quyền do những người thực sự có tài năng nắm giữ; chế độ nhân tài


(파업 등의) {a strike } đánh, đập, đánh, điểm, đúc, giật (cá, khi câu), dò đúng, đào đúng (mạch dầu, mạch mỏ...), đánh, tấn công, đập vào, làm cho phải chú ý, gây ấn tượng, thình lình làm cho; gây (sợ hãi, kinh ngạc...) thình lình, đâm vào, đưa vào; đi vào, tới, đến, gạt (thùng khi đong thóc...), xoá, bỏ, gạch đi, hạ (cờ, buồm), bãi, đình (công), tính lấy (số trung bình), làm thăng bằng (cái cân), lấy (điệu bộ...), (sân khấu) dỡ và thu dọn (phông); tắt (đèn), dỡ (lều), đánh, nhằm đánh, gõ, đánh, điểm, bật cháy, chiếu sáng, đớp mồi, cắn câu (cá), đâm rễ (cây), tấn công, thấm qua, đi về phía, hướng về, hạ cờ; hạ cờ đầu hàng, đầu hàng, bãi công, đình công, nhằm vào, đánh vào, đánh trả lại, đi trở lại, đánh ngã (đen & bóng), chặt đứt, xoá bỏ; bớt đi, xoá bỏ, gạch bỏ, (+ at) đấm (ai); vung (tay chân khi bơi), lao vụt đi (người bơi...), nghĩ ra, đề ra (kế hoạch...), xuyên qua, thấm qua, (xem) dumb, (xem) home, đào đúng mạch dầu, làm ăn phát đạt, làm quen (với ai), cất tiếng hát, bắt đầu cử một bản nhạc, nảy ra một ý kiến, dò đúng mạch mỏ... có trữ lượng cao, phất, xen vào câu chuyện bằng một lời gợi ý, (xem) iron, cuộc đình công, cuộc bãi công, mẻ đúc, sự đột nhiên dò đúng (mạch mỏ), sự phất, sự xuất kích, que gạt (dấu, thùng đong thóc)Thuộc thể loại

Các từ tiếp theo

 • 실로

  실로 [實-] { really } thực, thật, thực ra, { truly } thật, sự thật, đúng, thành thật, thành khẩn, chân thành, trung thành,...
 • 실로폰

  실로폰 { a xylophone } (âm nhạc) đàn phiến gỗ, mộc cầm
 • 실루엣

  실루엣 { a silhouette } bóng, hình bóng, in bóng, rọi bóng; vẽ hình bóng trông nghiêng, rọi bóng trông nghiêng
 • 실룩

  { quiver } bao đựng tên, (xem) arrow, gia đình đông con, đông con, sự rung, sự run, tiếng rung, tiếng run, rung; run, vỗ nhẹ, đập...
 • 실룩거리다

  { quiver } bao đựng tên, (xem) arrow, gia đình đông con, đông con, sự rung, sự run, tiếng rung, tiếng run, rung; run, vỗ nhẹ, đập...
 • 실리

  실리 [實利] { utility } sự có ích; tính có ích, vật có ích, vật dùng được, thuyết vị lợi, (số nhiều) những ngành phục...
 • 실리콘

  실리콘 『化』 { silicone } (hoá học) silicon
 • 실린더

  실린더 { a cylinder } (toán học) trụ, hình trụ, (cơ khí) xylanh, (ngành in) trục lăn
 • 실마리

  2 [일의 단서] { a clue } đầu mối; manh mối, dòng tư tưởng; mạch câu chuyện, { a key } hòn đảo nhỏ, bâi cát nông; đá ngần,...
 • 실명

  { blindness } sự đui mù, sự mù quáng

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Plants and Trees

636 lượt xem

Neighborhood Parks

342 lượt xem

School Verbs

326 lượt xem

Birds

369 lượt xem

Highway Travel

2.671 lượt xem

The Human Body

1.640 lượt xem

The Kitchen

1.177 lượt xem
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2023
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 26/09/23 11:04:50
  Chào mn, cho mình được hỏi mesopelagic layer nghĩa là gì trong tiếng Việt ạ? Theo mình có tìm hiểu thì được dịch là vùng biển khơi trung, nhưng nghe có vẻ không thuận lắm. Mình không tìm thấy từ này trên Rừng ạ. Xin cảm ơn mn!
 • 19/08/23 05:15:59
  Thất nghiệp rồi ai có gì cho em làm với không
  • Bói Bói
   0 · 05/09/23 09:19:35
   1 câu trả lời trước
   • Bói Bói
    Trả lời · 13/09/23 11:02:54
  • Huy Quang
   0 · 15/09/23 09:01:56
 • 20/07/23 03:26:00
  Hi Rừng, em có viết 1 bài về Đà Lạt trong cơn thất tình của mình, mời mọi người vào coi hình ạ: https://hubpages.com/travel/da-lat-the-ultimate-destination-for-heartbreak-recovery
  hanhdang, Bear Yoopies đã thích điều này
  • hanhdang
   0 · 18/08/23 10:02:20
   3 câu trả lời trước
   • hanhdang
    Trả lời · 1 · 18/08/23 10:14:13
  • Tây Tây
   1 · 18/08/23 10:33:21
   2 câu trả lời trước
   • Bói Bói
    Trả lời · 05/09/23 09:21:14
 • 21/08/23 04:35:49
  "On TV, a daily drama that was trendy was airing in full swing." GG dịch là "bộ phim hàng ngày hợp thời" hơi khó hiểu, giúp em dịch câu này với ạ
  • dienh
   3 · 22/08/23 09:57:53
  • elysian
   0 · 23/08/23 10:08:06
 • 17/03/21 04:20:40
  R dạo này thưa thớt quá hihi
  106153079205498831087 đã thích điều này
  • Huy Quang
   1 · 17/03/21 06:39:02
   1 câu trả lời trước
   • Bear Yoopies
    Trả lời · 19/08/23 05:18:37
 • 14/08/23 02:07:43
  "Close the window while I’m asking nicely."
  Ngữ cảnh: bạn nam mở cửa sổ cho nắng vào phòng mà bạn nữ đang ngủ, bị ánh nắng soi vào mặt bạn nữ nên khó chịu.
  Câu trên dịch như nào ạ. Em không biết phải dịch sao cho mượt
  Xem thêm 1 bình luận
  • elysian
   0 · 15/08/23 03:40:31
  • Bói Bói
   1 · 18/08/23 09:57:16
   • dienh
    Trả lời · 22/08/23 09:59:29
Loading...
Top