Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Gia trạch

(từ cũ, nghĩa cũ) habitation

Xem thêm các từ khác

 • Gia trọng

  Augmentation de la pesanteur (luật học, pháp lý) aggraver tình tiết gia trọng circonstances aggravantes
 • Gia tài

  Héritage Fortune; biens
 • Gia tâm

  Prêter une plus grande attention à
 • Gia tăng

  Augmenter; renforcer; redoubler
 • Gia tư

  Situation de fortune; fortune
 • Gia tố

  (ngôn ngữ học) affixe
 • Gia tốc

  (vật lý học) accélérateur Accélération
 • Gia tốc kế

  (vật lý học) accéléromètre
 • Gia vận

  (từ cũ, nghĩa cũ) sort de la famille; situation de la famille
 • Gia vị

  Condiment; épice; assaisonnement cho gia vị assaisonner; condimenter; épicer
 • Gia ân

  (cũng nói gia ơn) accorder une faveur; accorder une grâce; combler de bienfaits
 • Gia đinh

  (từ cũ, nghĩa cũ) domestique; serviteur
 • Gia đình trị

  Népotisme
 • Gia đường

  (từ cũ, nghĩa cũ) autel familial
 • Gia đạo

  (từ cũ, nghĩa cũ) principes moraux de la famille
 • Gia đệ

  (từ cũ, nghĩa cũ) mon petit frère
 • Gia đồng

  (từ cũ, nghĩa cũ) jeune domestique
 • Gia ơn

  Xem gia ân
 • Gia ấm

  (từ cũ, nghĩa cũ) prestige de la famille
 • Giai

  (variante phonétique de trai) xem trai
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top