Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Yêu cầu của bạn hệ thống chưa kịp xử lí hoặc nội dung không tìm thấy!

Bạn vui lòng bấm vào đây để quay về trang chủ.

An error occurred

An error occurred during execution; please try again later.


Additional information:

RedisException

File:
/data/beta.rung.vn/public_html/vendor/DVGroup/Redis/Redis.php:47
Message:
Cannot assign requested address
Stack trace:
#0 /data/beta.rung.vn/public_html/vendor/DVGroup/Redis/Redis.php(47): Redis->connect('127.0.0.1', 6380, 0)
#1 /data/beta.rung.vn/public_html/vendor/DVGroup/Common/Feeds.php(86): DVGroup\Redis\Redis->__construct('feeds-sv')
#2 /data/beta.rung.vn/public_html/vendor/DVGroup/Common/Feeds.php(1049): DVGroup\Common\Feeds::getRedis()
#3 /data/beta.rung.vn/public_html/module/Feeds/src/Feeds/Widget/Feeds.php(22): DVGroup\Common\Feeds::getListLike('cSBPSSPj2GbcIhL...', 0, 2)
#4 /data/beta.rung.vn/public_html/module/Feeds/view/pc/feeds/widget/content-feed-qa.phtml(128): Feeds\Widget\Feeds->like('cSBPSSPj2GbcIhL...')
#5 /data/beta.rung.vn/public_html/vendor/zendframework/zend-view/src/Renderer/PhpRenderer.php(507): include('/data/beta.rung...')
#6 /data/beta.rung.vn/public_html/module/Feeds/src/Feeds/Widget/Feeds.php(99): Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render('feeds/widget/co...', Array)
#7 /data/beta.rung.vn/public_html/module/Group/view/pc/group/widget/group-qa-list.phtml(133): Feeds\Widget\Feeds->contentFeedQA(Array, NULL)
#8 /data/beta.rung.vn/public_html/vendor/zendframework/zend-view/src/Renderer/PhpRenderer.php(507): include('/data/beta.rung...')
#9 /data/beta.rung.vn/public_html/module/Group/src/Group/Widget/GroupQAWidget.php(103): Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render('group/widget/gr...', Array)
#10 /data/beta.rung.vn/public_html/module/Dictionary/view/pc/dictionary/dictionary/index.phtml(175): Group\Widget\GroupQAWidget->GroupQAList('', false)
#11 /data/beta.rung.vn/public_html/vendor/zendframework/zend-view/src/Renderer/PhpRenderer.php(507): include('/data/beta.rung...')
#12 /data/beta.rung.vn/public_html/vendor/zendframework/zend-view/src/View.php(205): Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render(Object(Zend\View\Model\ViewModel))
#13 /data/beta.rung.vn/public_html/vendor/zendframework/zend-view/src/View.php(233): Zend\View\View->render(Object(Zend\View\Model\ViewModel))
#14 /data/beta.rung.vn/public_html/vendor/zendframework/zend-view/src/View.php(198): Zend\View\View->renderChildren(Object(Zend\View\Model\ViewModel))
#15 /data/beta.rung.vn/public_html/vendor/zendframework/zend-mvc/src/View/Http/DefaultRenderingStrategy.php(103): Zend\View\View->render(Object(Zend\View\Model\ViewModel))
#16 [internal function]: Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render(Object(Zend\Mvc\MvcEvent))
#17 /data/beta.rung.vn/public_html/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php(444): call_user_func(Array, Object(Zend\Mvc\MvcEvent))
#18 /data/beta.rung.vn/public_html/vendor/zendframework/zend-eventmanager/src/EventManager.php(205): Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners('render', Object(Zend\Mvc\MvcEvent), Array)
#19 /data/beta.rung.vn/public_html/vendor/zendframework/zend-mvc/src/Application.php(353): Zend\EventManager\EventManager->trigger('render', Object(Zend\Mvc\MvcEvent))
#20 /data/beta.rung.vn/public_html/vendor/zendframework/zend-mvc/src/Application.php(328): Zend\Mvc\Application->completeRequest(Object(Zend\Mvc\MvcEvent))
#21 /data/beta.rung.vn/public_html/public/index.php(165): Zend\Mvc\Application->run()
#22 {main}
Top