Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Việt

Sommer

Xây dựng

thanh ngang

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • Sommerfeld equation

  phương trình sommerfeld, công thức sommerfeld,
 • Sommerfeld formula

  phương trình sommerfeld, công thức sommerfeld,
 • Sommerfeld integral

  tích phân sommerfeld,
 • Sommerfeld number

  số sommerfeld,
 • Somnambulance

  (thói ) miên hành,
 • Somnambulant

  / sɔm´næmbjulənt /, tính từ, mộng du, vừa đi vừa ngủ, miên hành,
 • Somnambulate

  / sɔm´næmbju¸leit /, nội động từ, mộng du, vừa đi vừa ngủ, miên hành,
 • Somnambulism

  / sɔm'næmbjulizəm /, Danh từ: chứng mộng du; sự miên hành; tình trạng vừa đi vừa ngủ, Y...
 • Somnambulist

  / sɔm´næmbjulist /, danh từ, người bị mộng du, người miên hành, người vừa đi vừa ngủ,
 • Somnambulistic

  / sɔm¸næmbju´listik /, tính từ, mộng du, vừa đi vừa ngủ, miên hành,
 • Somnambulize

  Ngoại động từ: làm cho đi trong khi ngủ, Nội động từ: Đi trong...
 • Somnifacient

  1 . gây ngủ 2 . thuốc ngủ, Từ đồng nghĩa: adjective, noun, hypnotic , narcotic , opiate , sedative , slumberous...
 • Somniferous

  / sɔm´nifərəs /, Tính từ: gây ngủ, Từ đồng nghĩa: adjective, hypnotic...
 • Somnific

  / sɔm´nifik /, tính từ, Từ đồng nghĩa: adjective, hypnotic , narcotic , opiate , sedative , slumberous ,...
 • Somniloquence

  như somniloquism,
 • Somniloquens

  Danh từ: sự nói sảng; nói mê,
 • Somniloquism

  Danh từ: sự nói mê (như) somniloquy,
 • Somniloquist

  / sɔm´niləkwist /, danh từ, người hay nói mê,
 • Somniloquous

  / sɔm´niləkwəs /, tính từ, hay nói mê,
 • Somniloquy

  / sɔm´niləkwi /, danh từ, sự nói mê (như) somniloquism, lời nói mê,
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top