Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Régiment

Danh từ giống đực

(quân sự) trung đoàn
(nghĩa bóng) vô số, rất nhiều

Xem thêm các từ khác

 • Régimentaire

  Tính từ Xem régiment Unités régimentaires đơn vị trung đoàn
 • Région

  Danh từ giống cái Miền, vùng, khu. Région minière vùng mỏ Région pétrolifère vùng có dầu mỏ Région à tremblements de terre miền...
 • Régional

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (thuộc) địa phương. 1.2 (thuộc) khu vực. 2 Danh từ giống đực 2.1 Mạng dây nói ngoại thành Tính từ...
 • Régionalisme

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 óc địa phương, chủ nghĩa địa phương 1.2 Chính sách phân quyền cho địa phương 1.3 (ngôn...
 • Régionaliste

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 địa phương chủ nghĩa. 1.2 (văn học) có khuynh hướng địa phương. 2 Danh từ 2.1 Nhà văn có khuynh hướng...
 • Régir

  Ngoại động từ Chi phối Lois qui régissent le mouvement des astres quy luật chi phối sự chuyển động của tinh tú Conjonction qui...
 • Régisseur

  Danh từ giống đực Người quản lý. Le régisseur d\'un domaine người quản lý một sản nghiệp (sân khấu) trợ lý đạo diễn
 • Réglable

  Tính từ Có thể điều chỉnh
 • Réglage

  Danh từ giống đực Sự kẻ dòng. Le réglage du papier sự kẻ dòng giấy Sự điều chỉnh. Le réglage d\'une machine sự điều chỉnh...
 • Réglementaire

  Tính từ (thuộc) quy chế. Pouvoir réglementaire quyền đặt quy chế, quyền lập quy đúng quy chế, hợp cách. Ce certificat n\'est...
 • Réglementairement

  Phó từ Theo quy chế. Heures réglementairement fixées những giờ ấn định theo quy chế
 • Réglementation

  Danh từ giống cái Sự quy định. Réglementation des prix sự quy định giá cả Quy chế Réglementation du travail quy chế lao động.
 • Régler

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Kẻ. 1.2 Quy định. 1.3 điều hòa, điều tiết, điều chỉnh; thu xếp; đưa vào nề nếp. 1.4...
 • Réglet

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Thước con trượt (của thợ mộc...). 1.2 (kiến trúc) đường chỉ dẹt. 1.3 Thẻ đánh dấu...
 • Réglette

  Danh từ giống cái Thước kẻ. (ngành in) thước sắp chữ.
 • Régleuse

  Danh từ giống cái Máy kẻ giấy.
 • Régloir

  Danh từ giống đực Thước kẻ. Cái vạch (của thợ giày).
 • Réglure

  Danh từ giống cái Sự kẻ dòng; cách kẻ dòng. đường kẻ. Une réglure serrée đường kẻ sít nhau.
 • Régnant

  Tính từ. Trị vì. Le roi régnant ông vua đang trị vì Ngự trị; thịnh hành. Le goût régnant thị hiếu thịnh hành
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top