Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

수도

Mục lục

2 [수로] {a channel } eo biển, lòng sông, lòng suối, kênh mương, lạch; ống dẫn (nước dầu...), (nghĩa bóng) đường; nguồn (tin tức, ý nghĩ, tư tưởng...), (rađiô) kênh, (kiến trúc) đường xoi, (kỹ thuật) máng, rãnh, biển Măng sơ, đào rãnh, đào mương, chảy xói (đất) thành khe rãnh (nước mưa), chuyển, hướng vào (cái gì), xoáy vào (cái gì), (kiến trúc) bào đường xoi


▷ 수도 공사 {waterworks } hệ thống cung cấp nước, vòi phun nước (ở công viên...), (từ lóng) khóc


▷ 수도꼭지 {a tap } vòi (nước), nút thùng rượu, loại, hạng (rượu), quán rượu, tiệm rượu, (điện học) dây rẽ (vào đường dây điện thoại...), mẻ thép (chảy ra lò), (kỹ thuật) bàn ren, tarô, khoan lỗ, giùi lỗ (ở thùng), rót (rượu) ở thùng ra, rạch (cây để lấy nhựa), (y học) chích (mủ), cho (thép) chảy ra (khỏi lò), rút ra, bòn rút; vòi, bắt đưa, bắt nộp, (điện học) mắc đường dây rẽ (vào đường dây điện thoại...), đề cập đến, bàn đến (một vấn đề), đặt quan hệ với, đặt quan hệ buôn bán với (một nước), cầu xin (ai), (kỹ thuật) ren, cái gõ nhẹ, cái vỗ nhẹ, cái đập nhẹ, cái tát khẽ, tiếng gõ nhẹ, (số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) hiệu báo giờ tắt đèn (bằng trống hay kèn); hiệu báo giờ ăn cơm (của lính ở trại), gõ nhẹ, vỗ nhẹ, đập nhẹ, khẽ đập, tát nhẹ, đóng thêm một lớp da vào (đế giày)


{a hydrant } vòi nước máy (ở đường phố)


▷ 수도전 [-栓] (美) {a faucet } (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vòi (ở thùng rượu...)


(英) {a tap } vòi (nước), nút thùng rượu, loại, hạng (rượu), quán rượu, tiệm rượu, (điện học) dây rẽ (vào đường dây điện thoại...), mẻ thép (chảy ra lò), (kỹ thuật) bàn ren, tarô, khoan lỗ, giùi lỗ (ở thùng), rót (rượu) ở thùng ra, rạch (cây để lấy nhựa), (y học) chích (mủ), cho (thép) chảy ra (khỏi lò), rút ra, bòn rút; vòi, bắt đưa, bắt nộp, (điện học) mắc đường dây rẽ (vào đường dây điện thoại...), đề cập đến, bàn đến (một vấn đề), đặt quan hệ với, đặt quan hệ buôn bán với (một nước), cầu xin (ai), (kỹ thuật) ren, cái gõ nhẹ, cái vỗ nhẹ, cái đập nhẹ, cái tát khẽ, tiếng gõ nhẹ, (số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) hiệu báo giờ tắt đèn (bằng trống hay kèn); hiệu báo giờ ăn cơm (của lính ở trại), gõ nhẹ, vỗ nhẹ, đập nhẹ, khẽ đập, tát nhẹ, đóng thêm một lớp da vào (đế giày)


[노상의 급수전] {a hydrant } vòi nước máy (ở đường phố)


수도 [受渡] (a) delivery sự phân phát (thư); sự phân phối, sự giao hàng, cách nói; sự đọc, sự bày tỏ, sự phát biểu (ý kiến), sự sinh đẻ, sự ném, sự phóng, sự bắn (quả bóng, tên đạn...); sự mở (cuộc tấn công); sự ban ra, sự truyền ra (lệnh), sự nhượng bộ, sự đầu hàng, sự chuyển nhượng, công suất (máy nước...)


{transfer } sự di chuyển, sự dời chỗ; sự truyền, sự nhượng, sự nhường lại, sự chuyển cho, (nghệ thuật) bản đồ lại, sự thuyên chuyển (nhân viên...), sự chuyển khoản (tài vụ), vé chuyển xe tàu (để tiếp tục đi trên tuyến đường khác), binh sĩ thuyên chuyển (từ đơn vị này sang đơn vị khác), dời, chuyển, dọn, nhượng, nhường, chuyển cho, đồ lại, in lại, thuyên chuyển (nhân viên...), chuyển xe, đổi xe (để tiếp tục đi trên tuyến đường khác)


payment(지불) sự trả tiền, sự nộp tiền; số tiền trả, (nghĩa bóng) việc trả công, việc thưởng phạt


수도 [首都] {a capital } thủ đô, thủ phủ, chữ viết hoa, tiền vốn, tư bản, (kiến trúc) đầu cột, kiếm lợi ở, kiếm chác ở, lợi dụng, quan hệ đến sinh mạng; tử hình, chính, ở đầu, ở trên đầu, ở trên hết, chủ yếu, cốt yếu, cơ bản, lớn, tuyệt diệu, thượng hạng, ưu tú, xuất sắc, rất hay, vô cùng tai hại, xây dựng cơ bản, tư liệu sản xuất


{a metropolis } thủ đô, thủ phủ, trung tâm (văn hoá, chính trị...), nước mẹ, mẫu quốc, (tôn giáo) thủ đô giáo khu, Luân,ddôn
ㆍ 수도의 {metropolitan } (thuộc) thủ đô; có tính chất thủ đô, (thuộc) trung tâm, có tính chất trung tâm (văn hoá, chính trị...), (thuộc) nước mẹ, (thuộc) mẫu quốc, (tôn giáo) (thuộc) thủ đô giáo khu, người dân thủ đô, người dân mẫu quốc, (tôn giáo) Tổng giám mục


{asceticism } sự tu khổ hạnh, chủ nghĩa khổ hạnh


『宗』 {discipline } kỷ luật, sự rèn luyện trí óc, nhục hình; sự trừng phạt, (tôn giáo) sự hành xác (để tỏ sự ăn năn), (từ cổ,nghĩa cổ), quân sự luyện tập, (từ cổ,nghĩa cổ) môn học, khép vào kỷ luật, đưa vào kỷ luật, rèn luyện, trừng phạt, đánh đập


{monasticism } đời sống ở tu viện, chế độ tu


▷ 수도자 {an ascetic } ə'setikəl/, khổ hạnh, người tu khổ hạnh


『가톨릭』 {a religious } (thuộc) tôn giáo; (thuộc) tín ngưỡng; (thuộc) sự tu hành, sùng đạo, mộ đạo, ngoan đạo, chu đáo, cẩn thận, tận tâm cao, nhà tu hành


{an order } thứ, bậc, ngôi, hàng, cấp, loại, giai cấp, (toán học) bậc, thứ tự, trật tự, nội quy, thủ tục (ở nghị viện, ở hội trường...), sai nội qui rồi, không đúng thủ tục rồi, sự ngăn nắp, sự gọn gàng, chế độ, mệnh lệnh, huân chương, huân chương lao động hạng nhất, huân chương Lê,nin, sự đặt hàng; đơn đặt hàng, phiếu, (thực vật học) bộ (đơn vị phân loại), (tôn giáo) phẩm chức, (tôn giáo) dòng tu, (kiến trúc) kiểu, (quân sự) (the order) tư thế bỏ súng xuống để áp vào đùi, (từ cổ,nghĩa cổ) biện pháp, xấu, hỏng (máy), trật tự, ngăn nắp, tốt, chạy tốt, đúng nội quy, đúng thủ tục, xấu, hỏng (máy), không đúng nội quy, không đúng thủ tục, cốt để, mục đích để, để mà, cốt để mà, (xem) short, (thông tục) một việc khó, làm theo đơn, làm theo yêu cầu (của khách hàng), (quân sự) trang phục hành quân, chương trình làm việc; nhật lệnh; (nghĩa bóng) hiện tình, (quân sự) trang phục duyệt binh, ngừng cuộc thảo luận để nghiên cứu về một điểm thủ tục, ra lệnh, chỉ dẫn; cho, cho dùng (thuốc...), gọi (món ăn, thức uống...), bảo người hầu đưa (thức ăn...); đặt (hàng...), định đoạt (số mệnh...), (từ cổ,nghĩa cổ) thu xếp, sắp đặt, (quân sự) bỏ súng xuống áp vào đùi, sai ai chạy như cờ lông côngThuộc thể loại

Các từ tiếp theo

 • 수도원

  (남자의) { a monastery } tu viện, { an abbey } tu viện, giới tu sĩ, các nhà tu, các bà xơ nhà thờ (lớn), (여자의) { a nunnery }...
 • 수동

  수동 [受動] { passivity } tính bị động, tính thụ động, tính tiêu cực, { passiveness } tính bị động, tính thụ động, tính...
 • 수두

  수두 [水痘] 『醫』 { varicella } (y học) bệnh thuỷ đậu, { chicken pox } bệnh thủy đậu
 • 수두룩하다

  수두룩하다 (다량) { much } nhiều, lắm, không địch nổi (người nào về sức mạnh), nhiều, lắm, hầu như, như nhau, chẳng...
 • 수라장

  { a shambles } lò mổ, lò sát sinh, cảnh chiếm giết loạn xạ, mớ hỗn độn; sự hỗn loạn, { a pandemonium } địa ngục, xứ...
 • 수란

  수란 [水卵] { a poached egg } trứng bỏ vô chần nước sôi; trứng chần nước sôi, ▷ 수란짜 { a poacher } xoong chần trứng,...
 • 수란관

  수란관 [輸卵管] 『解』 { an oviduct } (giải phẫu) vòi trứng
 • 수람

  { grasp } sự túm lấy, sự níu lấy, sự ôm ghì, quyền lực, sự nắm được, sự hiểu thấu, cán, tay cầm, nắm, chắc, túm...
 • 수량

  수량 [數量] (an) amount số lượng, số nhiều, tổng số, thực chất, giá trị thực; tầm quan trọng, ý nghĩa, lên đến, lên...
 • 수럭수럭

  수럭수럭 { cheerfully } vui vẻ, phấn khởi, { lively } sống, sinh động, giống như thật, vui vẻ; hoạt bát hăng hái, năng nổ,...

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

The Supermarket

1.147 lượt xem

The Public Library

159 lượt xem

Aircraft

276 lượt xem

Restaurant Verbs

1.405 lượt xem

Occupations I

2.123 lượt xem

The Baby's Room

1.412 lượt xem

The Human Body

1.584 lượt xem

At the Beach I

1.818 lượt xem
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 02/07/22 09:58:39
  xin chào, em tra từ " admire " nhưng dường như vẫn sót 1 nghĩa của từ này là "chiêm ngưỡng".
  We stood for a few moments, admiring the view.
  Chúng tôi đứng lại vài phút, chiêm ngưỡng quang cảnh.
  Huy Quang, Bói Bói đã thích điều này
  • Bói Bói
   0 · 04/07/22 10:05:29
  • Bói Bói
   0 · 04/07/22 10:05:41
 • 02/07/22 09:24:12
  Hello Rừng, em mí viết 1 bài mới trên blog cá nhưn mà yếu view ^^" mn đọc chơi ạ: https://hubpages.com/hub/Lam-Ha-Lam-Dong-a-place-to-go?hubview
  Huy Quang đã thích điều này
 • 30/06/22 11:23:16
  Cả nhà ơi mình dịch các từ Condiments, Herbs, Spices & Seasonings như thế nào cho sát nghĩa ạ. Cảm ơn cả nhà!
  Xem thêm 2 bình luận
  • 101032557724346451355
   0 · 01/07/22 09:36:18
  • 101032557724346451355
   0 · 01/07/22 09:41:10
 • 29/06/22 12:04:12
  Từ điển quá đầy đủ nhưng mà lại không có bản mobile app hơi tiếc nhỉ? Không biết các admin có dự định làm mobile app không ạ?
  • Bói Bói
   1 · 01/07/22 01:18:32
  • Huy Quang
   0 · 01/07/22 10:58:05
 • 29/06/22 08:40:38
  Gút mó ninh Rừng :P
  Huy Quang đã thích điều này
  • hanhdang
   1 · 30/06/22 03:20:44
 • 20/06/22 11:12:34
  Nhờ cả nhà dịch giúp đoạn này với ạ.
  Sudden hearing loss (SHL) is a frightening symptom that
  often prompts an urgent or emergent visit to a clinician.
  This guideline update focuses on sudden sensorineural hear-ing loss (SSNHL), the majority of which is idiopathic and
  which, if not recognized and managed promptly, may result
  in persistent hearing loss and tinnitus and reduced patient
  quality of life.
  • SharkDzung
   2 · 21/06/22 10:03:09
  • Ngocmai94ent
   0 · 22/06/22 07:40:18
Loading...
Top