Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Remontoir

Mục lục

Danh từ giống đực

Chìa lên dây
Nút lên dây (đồng hồ...)

Xem thêm các từ khác

 • Remontrance

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Lời khiển trách 1.2 (sử học) biểu can vua Danh từ giống cái Lời khiển trách (sử học)...
 • Remontrer

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Đưa ra lại, cho xem lại 1.2 (từ cũ, nghĩa cũ) vạch cho thấy (điều sai) Ngoại động từ Đưa...
 • Remontreur

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Người khiển trách Danh từ giống đực Người khiển trách
 • Remordre

  Mục lục 1 Nội động từ 1.1 Lại cắn Nội động từ Lại cắn Remordre à un fruit lại cắn một quả il ne veut plus remordre au...
 • Remords

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Mối ăn năn, nỗi hối hận Danh từ giống đực Mối ăn năn, nỗi hối hận Mourir sans remords...
 • Remorquage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự kéo, sự dắt, sự lai Danh từ giống đực Sự kéo, sự dắt, sự lai
 • Remorque

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Sự kéo, sự dắt, sự lai 1.2 Dây kéo, cáp kéo 1.3 Xe moóc Danh từ giống cái Sự kéo, sự dắt,...
 • Remorquer

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Kéo, lai, dắt 1.2 (thân mật) kéo theo, kéo lê Ngoại động từ Kéo, lai, dắt Remorquer une voiture...
 • Remorqueur

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Kéo, lai, dắt 1.2 Danh từ giống đực 1.3 Tàu kéo, tàu lai Tính từ Kéo, lai, dắt Bateau remorqueur tàu kéo,...
 • Remoudre

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Xay lại Ngoại động từ Xay lại
 • Remouillage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (kỹ thuật) sự thấm ướt lại (vải...) Danh từ giống đực (kỹ thuật) sự thấm ướt...
 • Remouiller

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Thấm ướt lại 1.2 Lại thả (neo) 1.3 Nội động từ 1.4 Lại thả neo Ngoại động từ Thấm...
 • Remoulage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự xay lại 1.2 Bột xay mót 1.3 Sự đúc lại 1.4 Vật đúc lại Danh từ giống đực Sự xay...
 • Remouler

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Đúc lại (pho tượng...) Ngoại động từ Đúc lại (pho tượng...)
 • Remous

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Xoáy nước 1.2 (nghĩa bóng) sự đi lại lộn xộn 1.3 (nghĩa rộng) sự lộn xộn, sự rối...
 • Rempaillage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Nghề nhồi lại rơm (ghế) Danh từ giống đực Nghề nhồi lại rơm (ghế)
 • Rempailler

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Nhồi lại rơm (ghế) 1.2 Phản nghĩa Dépailler. Ngoại động từ Nhồi lại rơm (ghế) Phản nghĩa...
 • Rempailleur

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Thợ nhồi lại rơm ghế Danh từ giống đực Thợ nhồi lại rơm ghế
 • Rempaqueter

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Lại gói lại, lại đóng gói Ngoại động từ Lại gói lại, lại đóng gói
 • Remparer

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 (từ cũ, nghĩa cũ) xây thành lũy xung quanh 1.2 (nghĩa bóng) che chở, phòng ngự Ngoại động từ...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top