Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Tenseur

Mục lục

Tính từ

muscle tenseur
) (giải phẫu) cơ căng
Danh từ giống đực
(giải phẫu) cơ căng
tendeur
tendeur
(toán học) tenxơ

Xem thêm các từ khác

 • Tensio-actif

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (vật lý học) diện hoạt Tính từ (vật lý học) diện hoạt
 • Tensio-active

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái tensio-actif tensio-actif
 • Tensiomètre

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (kỹ thuật) ứng biến kế 1.2 (vật lý học) máy đo sức căng bề mặt 1.3 (y học) huyết...
 • Tensiométrie

  Danh từ giống cái (vật lý học) phép đo sức căng bề mặt
 • Tension

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Trạng thái căng, sự căng 1.2 Sức căng 1.3 (cơ khí, cơ học) lực hứng biến 1.4 Áp suất,...
 • Tenson

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (sử học) thơ đối thoại (thời trung đại) Danh từ giống cái (sử học) thơ đối thoại...
 • Tensoriel

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (toán học) (thuộc) tenxơ Tính từ (toán học) (thuộc) tenxơ
 • Tensorielle

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái tensoriel tensoriel
 • Tentaculaire

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (nghĩa bóng) tỏa rộng ra tứ phía Tính từ tentacule tentacule (nghĩa bóng) tỏa rộng ra tứ phía
 • Tentacule

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (động vật học) tua cảm xúc tu 1.2 (nghĩa bóng) phần vươn ra, phần tỏa rộng ra Danh từ...
 • Tentant

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Hấp dẫn Tính từ Hấp dẫn Mets tentant món ăn hấp dẫn
 • Tentante

  Mục lục 1 Xem tentant Xem tentant
 • Tentateur

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Cám dỗ 1.2 Danh từ giống đực 1.3 Người cám dỗ 1.4 Quỷ sứ Tính từ Cám dỗ esprit tentateur quỷ sứ...
 • Tentation

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Sự cám dỗ 1.2 Sự rắp rem, sự muốn Danh từ giống cái Sự cám dỗ Résister à la tentation...
 • Tentative

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Mưu toan Danh từ giống cái Mưu toan Tentative de vol mưu toan ăn trộm
 • Tentatrice

  Mục lục 1 Tính từ giống cái 1.1 Danh từ giống cái 1.2 Người cám dỗ Tính từ giống cái tentateur tentateur Danh từ giống cái...
 • Tente

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Lều 1.2 (băn bắn) lưỡi đánh chim 1.3 (ngư nghiệp) sự chăng lưới, cách chăng lưới; đăng...
 • Tente-abri

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Lều nhẹ (mang đi được) Danh từ giống cái Lều nhẹ (mang đi được)
 • Tenter

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Thử làm 1.2 Cám dỗ, làm cho thèm 1.3 (từ cũ; nghĩa cũ) thử lòng, thử thách 2 Nội động từ...
 • Tenthrède

  Danh từ giống cái (động vật học) ong lá
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top