Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

配偶者

Mục lục

[ はいぐうしゃ ]

n

Người phụ thuộc/người phải nuôi dưỡng/người sống nhờ theo
người phối hợp thành đôi/người phối ngẫu
特殊な病気を持つ配偶者 :người phối ngẫu (vợ/ chồng) có bệnh đặc biệt
懐疑的な配偶者 :Người phối ngẫu không thể tin tưởng được

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 配合

  Kỹ thuật [ はいごう ] sự phối hợp [blending, combination, composition, proportion]
 • 配合する

  Mục lục 1 [ はいごうする ] 1.1 n 1.1.1 phối hợp 1.1.2 phối [ はいごうする ] n phối hợp phối
 • 配属

  [ はいぞく ] n sự phân phối (nhân viên)/sự bố trí (nhân viên)/sự điều phối (nhân viên) 高度に訓練された人材が配属されている :Được...
 • 配属する

  [ はいぞく ] vs phân phối (nhân viên)/bố trí (nhân viên)/điều phối (nhân viên) (人)をヨーロッパのどこかへ配属する :Điều...
 • 配布

  [ はいふ ] n sự phân phát/ sự cung cấp 同封した10枚のチラシを、皆さまのご家族やご友人に配布いただけますようお願い致します。 :Đề...
 • 配布する

  [ はいふ ] vs phân phát びるを配布する: rải truyền đơn
 • 配布先表

  Tin học [ はいふさきひょう ] danh sách phân phối [Distribution List/DL]
 • 配布先表の使用

  Tin học [ はいふさきひょうのしよう ] sử dụng danh sách phân phối [use of distribution list]
 • 配布先表名

  Tin học [ はいふさきひょうめい ] tên danh sách phân phối [distribution list name]
 • 配布先表展開

  Tin học [ はいふさきひょうてんかい ] mở rộng danh sách phân phối [distribution list expansion]
 • 配役

  [ はいやく ] n sự phân vai
 • 配当

  Mục lục 1 [ はいとう ] 1.1 n 1.1.1 tiền lời được chia/cổ tức 1.1.2 sự phân phối/sự phân chia ra đều [ はいとう ] n tiền...
 • 配当付再保険

  Mục lục 1 [ はいとうつきさいほけん ] 1.1 n 1.1.1 phiếu cổ tức 2 Kinh tế 2.1 [ はいとうつきさいほけん ] 2.1.1 tái bảo...
 • 配当金の支払い

  Kinh tế [ はいとうきんのしはらい ] cổ tức đã trả [Dividends paid (US)] Category : Tài chính [財政]
 • 配当金支払証

  Kinh tế [ はいとうきんしはらいしょう ] phiếu cổ tức [dividend warrant] Category : Ngoại thương [対外貿易]
 • 配信

  Mục lục 1 Tin học 1.1 [ はいしん ] 1.1.1 gửi tin [delivery] 1.2 [ はっしん ] 1.2.1 gửi tin [to send/to transmit/to provide] Tin học...
 • 配信報告

  Tin học [ はいしんほうこく ] báo cáo gửi [delivery report]
 • 配信報告エントリ

  Tin học [ はいしんほうこくエントリ ] mục báo cáo đã gửi [delivered-report entry]
 • 配信不能

  Tin học [ はいしんふのう ] không thể gửi [non-delivery]
 • 配信不能通知

  Tin học [ はいしんふのうつうち ] thông báo không gửi được [non-delivery notification]
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top