Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

인가

Mục lục

인가 [人家] {a house } nhà ở, căn nhà, toà nhà, nhà, chuồng, quán trọ, quán rượu, tiệm (rượu...), (chính trị) viện (trong quốc hội), rạp hát, nhà hát, người xem, khán giả; buổi biểu diễn (ở nhà hát, đoàn thể tôn giáo; trụ sở của đoàn thể tôn giáo; tu viện, hãng buôn, (the house) (thông tục) thị trường chứng khoán (Luân,ddôn), (nói trại) nhà tế bần, nhà ký túc; toàn thể học sinh trong nhà ký túc, gia đình, dòng họ; triều đại, (quân sự), (từ lóng) xổ số nội bộ, (định ngữ) nuôi ở trong nhà, (ở) nhà (động vật), bị đuổi ra vỉa hè sống lang thang không cửa không nhà, (xem) bring, quét tước thu dọn nhà cửa, giũ sạch những điều khó chịu, chầu rượu do chủ quán thết, quản lý việc nhà, tề gia nội trợ, (xem) keep, phải ở nhà không bước chân ra cửa, trò chơi xếp nhà (của trẻ con), kế hoạch bấp bênh, (xem) fame, rất nhanh, mạnh mẽ, thu dọn nhà cửa, thu xếp công việc đâu vào đó, đón tiếp (ai) ở nhà; cho ở, cho trọ, chưa (ai...) trong nhà, cất vào kho; lùa (súc vật) vào chuồng, cung cấp nhà ở cho, (hàng hải) đặt (súng đại bác...) vào vị trí chắc chắn, (hàng hải) hạ (cột buồm), (kỹ thuật) lắp vào ổ mộng (đồ mộc), ở, trú


{a dwelling } sự ở, sự ngụ ở; chỗ ở, nhà ở, sự dừng lại (ở...), sự chăm chú (vào...); sự nhấn lâu (vào...), sự day đi day lại (một vấn đề gì...), sự đứng chững lại (trước khi vượt rào) (ngựa...)


인가 [認可] [승인] {approval } sự tán thành, sự đồng ý, sự chấp thuận, sự phê chuẩn


[허가] {permission } sự cho phép, sự chấp nhận, phép; giấy phép


[행정상의 허가] {authorization } sự cho quyền, sự cho phép, uỷ quyền, quyền được cho phép
ㆍ 인가를 얻다[받다] obtain[secure / get] sanction[authorization] (FROM) / obtain a license[permit] (FROM) / be authorized[sanctioned] </LI>ㆍ 당국의 인가를 신청하다 {apply for the approval of the authorities}ㆍ 구청장에게 인가를 신청하면 된다 You should apply to the head of the ward for approval[permission]ㆍ 음식점을 개업하려면 보건 사회부의 인가가 필요하다 You must obtain[get] authorization[sanction] from the Ministry of Health and Social Affairs in order to open a restaurantㆍ 이 교과서는 교육부의 인가를 받은 것이다 {These textbooks are authorized by the Ministry of Education}ㆍ 인가하다 [승인하다] {approve} tán thành, đồng ý, bằng lòng, chấp thuận, xác nhận, phê chuẩn, chuẩn y, chứng tỏ, tỏ ra, chứng minh, approve of tán thành, đồng ý, bằng lòng, chấp thuận</UL></LI></UL> [허가하다] {permit} giấy phép, sự cho phép[pə'mit], cho phép, (+ of) cho phép, thừa nhận {authorize} cho quyền, uỷ quyền, cho phép, là căn cứ, là cái cớ chính đáng give permission[license]ㆍ 교육부 장관은 종합 대학교의 신설 계획을 인가했다 {The Minister of Education approved the plan for building a new university}ㆍ 이 학교는 정식 인가된 전문학교이다 {This school is authorized as a vocational school}▷ 인가 영업 {a licensed business}▷ 인가증 {a permit} giấy phép, sự cho phép[pə'mit], cho phép, (+ of) cho phép, thừa nhận {a license} cho phép; cấp giấy phép, cấp môn bài, cấp đăng ký, sự cho phép; giấy phép, môn bài, đăng ký, bằng, chứng chỉ, bằng cử nhân, sự phóng túng, sự bừa bâi; sự dâm loạn, (thơ ca) sự phóng túng về niêm luật {a certificate} giấy chứng nhận; bằng, chứng chỉ, văn bằng, cấp giấy chứng nhận, cấp văn bằng {a warrant} sự cho phép; giấy phép, lý do, lý do xác đáng (của việc làm, báo cáo...), sự bảo đảm (cho việc gì), lệnh, trát, (thương nghiệp) giấy chứng nhận, (tài chính) lệnh (trả tiền), (quân sự) bằng phong chuẩn uý, biện hộ cho, đảm bảo, chứng thực, cho quyền a charter(법인 단체 설립의) hiến chương, đặc quyền, sự thuê tàu; hợp đồng thuê tàu, giấy nhượng đất, ban đặc quyền, thuê mướn (tàu biển); (thông tục) xe cộ▷ 인가 학교 {an authorized school} {a school approved by the authorities } 인가 {}[隣家] {}=이웃집 {}(☞ {}이웃)(C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net
ㆍ 인가하다 [승인하다] {approve } tán thành, đồng ý, bằng lòng, chấp thuận, xác nhận, phê chuẩn, chuẩn y, chứng tỏ, tỏ ra, chứng minh, approve of tán thành, đồng ý, bằng lòng, chấp thuận
[허가하다] {permit } giấy phép, sự cho phép[pə'mit], cho phép, (+ of) cho phép, thừa nhận
{authorize } cho quyền, uỷ quyền, cho phép, là căn cứ, là cái cớ chính đáng
▷ 인가증 {a permit } giấy phép, sự cho phép[pə'mit], cho phép, (+ of) cho phép, thừa nhận
{a license } cho phép; cấp giấy phép, cấp môn bài, cấp đăng ký, sự cho phép; giấy phép, môn bài, đăng ký, bằng, chứng chỉ, bằng cử nhân, sự phóng túng, sự bừa bâi; sự dâm loạn, (thơ ca) sự phóng túng về niêm luật
{a certificate } giấy chứng nhận; bằng, chứng chỉ, văn bằng, cấp giấy chứng nhận, cấp văn bằng
{a warrant } sự cho phép; giấy phép, lý do, lý do xác đáng (của việc làm, báo cáo...), sự bảo đảm (cho việc gì), lệnh, trát, (thương nghiệp) giấy chứng nhận, (tài chính) lệnh (trả tiền), (quân sự) bằng phong chuẩn uý, biện hộ cho, đảm bảo, chứng thực, cho quyền
a charter(법인 단체 설립의) hiến chương, đặc quyền, sự thuê tàu; hợp đồng thuê tàu, giấy nhượng đất, ban đặc quyền, thuê mướn (tàu biển); (thông tục) xe cộ


[허가하다] {permit } giấy phép, sự cho phép[pə'mit], cho phép, (+ of) cho phép, thừa nhận


{authorize } cho quyền, uỷ quyền, cho phép, là căn cứ, là cái cớ chính đáng


▷ 인가증 {a permit } giấy phép, sự cho phép[pə'mit], cho phép, (+ of) cho phép, thừa nhận


{a license } cho phép; cấp giấy phép, cấp môn bài, cấp đăng ký, sự cho phép; giấy phép, môn bài, đăng ký, bằng, chứng chỉ, bằng cử nhân, sự phóng túng, sự bừa bâi; sự dâm loạn, (thơ ca) sự phóng túng về niêm luật


{a certificate } giấy chứng nhận; bằng, chứng chỉ, văn bằng, cấp giấy chứng nhận, cấp văn bằng


{a warrant } sự cho phép; giấy phép, lý do, lý do xác đáng (của việc làm, báo cáo...), sự bảo đảm (cho việc gì), lệnh, trát, (thương nghiệp) giấy chứng nhận, (tài chính) lệnh (trả tiền), (quân sự) bằng phong chuẩn uý, biện hộ cho, đảm bảo, chứng thực, cho quyền


a charter(법인 단체 설립의) hiến chương, đặc quyền, sự thuê tàu; hợp đồng thuê tàu, giấy nhượng đất, ban đặc quyền, thuê mướn (tàu biển); (thông tục) xe cộThuộc thể loại

Các từ tiếp theo

 • 인간

  men> người, con người, đàn ông, nam nhi, chồng, ((thường) số nhiều) người (chỉ quân lính trong một đơn vị quân đội,...
 • 인간답다

  인간답다 [人間-] { human } (thuộc) con người, (thuộc) loài người, có tính người, có tình cảm của con người, con người,...
 • 인간미

  { humaneness } tính nhân dân
 • 인걸

  { a hero } người anh hùng, nhân vật nam chính (trong một tác phẩm văn học)
 • 인격

  인격 [人格] { character } tính nết, tính cách; cá tính, đặc tính, đặc điểm; nét đặc sắc, chí khí, nghị lực, nhân vật,...
 • 인격화

  인격화 [人格化] { personification } sự nhân cách hoá; trường hợp nhân cách hoá, sự hiện thân, ㆍ 인격화하다 { personify }...
 • 인고

  인고 [忍苦] { endurance } sự chịu đựng, khả năng chịu đựng; tính nhẫn nại, sự kéo dài, { stoicism } (triết học) chủ nghĩa...
 • 인공

  [자연물에 가공하는 일] { art } tài khéo léo, kỹ xảo, nghệ thuật; mỹ thuật, mỹ nghệ; nghề đòi hỏi sự khéo léo, thuật,...
 • 인과

  2 『불교』 { karma } nghiệp (đạo phật), { a retribution } sự trừng phạt, sự báo thù, (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự khen thưởng,...
 • 인구

  인구 [人口] (a) population số dân, (the population) dân cư, ▷ 인구 과잉 { overpopulation } sự đông dân quá, số dân đông quá,...

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Birds

357 lượt xem

Fruit

280 lượt xem

Mammals II

315 lượt xem

Simple Animals

159 lượt xem

At the Beach I

1.818 lượt xem

Map of the World

631 lượt xem

Pleasure Boating

186 lượt xem
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/07/22 09:47:44
  it was noted that
  Thach Thao đã thích điều này
 • 02/07/22 09:58:39
  xin chào, em tra từ " admire " nhưng dường như vẫn sót 1 nghĩa của từ này là "chiêm ngưỡng".
  We stood for a few moments, admiring the view.
  Chúng tôi đứng lại vài phút, chiêm ngưỡng quang cảnh.
  Huy Quang, Bói Bói đã thích điều này
  • Bói Bói
   0 · 04/07/22 10:05:29
  • Bói Bói
   0 · 04/07/22 10:05:41
 • 02/07/22 09:24:12
  Hello Rừng, em mí viết 1 bài mới trên blog cá nhưn mà yếu view ^^" mn đọc chơi ạ: https://hubpages.com/hub/Lam-Ha-Lam-Dong-a-place-to-go?hubview
  Huy Quang đã thích điều này
 • 30/06/22 11:23:16
  Cả nhà ơi mình dịch các từ Condiments, Herbs, Spices & Seasonings như thế nào cho sát nghĩa ạ. Cảm ơn cả nhà!
  Xem thêm 2 bình luận
  • 101032557724346451355
   0 · 01/07/22 09:36:18
  • 101032557724346451355
   0 · 01/07/22 09:41:10
 • 29/06/22 12:04:12
  Từ điển quá đầy đủ nhưng mà lại không có bản mobile app hơi tiếc nhỉ? Không biết các admin có dự định làm mobile app không ạ?
  • Bói Bói
   1 · 01/07/22 01:18:32
  • Huy Quang
   0 · 01/07/22 10:58:05
 • 29/06/22 08:40:38
  Gút mó ninh Rừng :P
  Huy Quang đã thích điều này
  • hanhdang
   1 · 30/06/22 03:20:44
Loading...
Top