Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

 • Từ điển Hàn - Việt

계획

Mục lục

{a project } kế hoạch, đề án, dự án, công trình (nghiên cứu), công cuộc lớn (đòi hỏi nhiều tiền, thiết bị, nhân lực), phóng; chiếu ra, (toán học) chiếu, đặt kế hoạch, thảo kế hoạch, làm đề án, nhô ra, lồi ra, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) diễn đạt rõ ý, diễn xuất rõ ý (làm cho người nghe, người xem nắm được ý mình)


{a scheme } sự sắp xếp theo hệ thống, sự phối hợp, kế hoạch; âm mưu; mưu đồ; ý đồ, lược đồ, giản đồ, sơ đồ, vạch kế hoạch (làm gì); có kế hoạch thực hiện (điều gì), âm mưu, mưu đồ (làm việc gì)


scheme은 때로 나쁜 음모 sự sắp xếp theo hệ thống, sự phối hợp, kế hoạch; âm mưu; mưu đồ; ý đồ, lược đồ, giản đồ, sơ đồ, vạch kế hoạch (làm gì); có kế hoạch thực hiện (điều gì), âm mưu, mưu đồ (làm việc gì)


design은 딱딱한 느낌과 동시에 때로 엉뚱한 일을 꾀함을 암시 đề cương, bản phác thảo, phác hoạ, đồ án, ý muốn, ý định, dự định, dự kiến, mục đích; ý đồ, mưu đồ, kế hoạch, cách sắp xếp, cách trình bày, cách trang trí, kiểu, mẫu, loại, dạng, khả năng sáng tạo (kiểu, cách trình bày...), tài nghĩ ra (mưu kế...); sự sáng tạo, phác hoạ, vẽ phác (tranh...), vẽ kiểu (quần áo, xe ô tô...), thiết kế, làm đồ án (nhà cửa), làm đề cương, phác thảo cách trình bày (sách, tranh ảnh nghệ thuật), có ý định, định, dự kiến, trù tính; có y đồ, có mưu đồ, chỉ định, để cho, dành cho, làm nghề vẽ kiểu, làm nghề xây dựng đồ án


project는 상상력이 풍부한 계획을 나타냄) kế hoạch, đề án, dự án, công trình (nghiên cứu), công cuộc lớn (đòi hỏi nhiều tiền, thiết bị, nhân lực), phóng; chiếu ra, (toán học) chiếu, đặt kế hoạch, thảo kế hoạch, làm đề án, nhô ra, lồi ra, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) diễn đạt rõ ý, diễn xuất rõ ý (làm cho người nghe, người xem nắm được ý mình)
ㆍ 계획대로 하다 follow a fixed plan[a plan as laid out] </LI>ㆍ 계획을 세우다 make[form] a plan / form a scheme / make[plan / work out / map out] a program / lay[map]out a schedule (FOR the coming vacation)ㆍ 계획을 정하다 {work out a plan}ㆍ 하이킹 계획을 세우다[실행하다] make[carry out] a plan for hikingㆍ 그 일은 계획이 소홀했다 {The affair was carelessly arranged}ㆍ 도서관 신축계획이 유산되었다 The scheme of[for] building a library fell throughㆍ 우리는 학급 파티의 계획을 확정지었다 We made[laid] definite plans for our class partyㆍ 먼저 세밀한 계획을 결정짓자 First, let's decide on a precise planㆍ 우리는 축하회 준비에 대한 계획을 세웠다 We made arrangements for the celebration (party)ㆍ 내가 그를 내리 누르고 조지가 그의 돈을 빼앗는다는 것이 그 계획 진행 순서다 Here's how it goes -- I'll hold him down and then George will take his moneyㆍ 시초의 우리 계획이 완전히 빗나갔다[실패했다] Our original project[plan] failed[fell through] completelyㆍ 만사가 계획대로 진행됐다 Everything went according to plan[worked out exactly as scheduled]ㆍ 나는 제주도행 계획을 세웠다 I have mapped out a plan for my trip to Cheju-doㆍ 그들은 5개년 계획으로 사전을 편찬하기로 했다 They decided to compile a dictionary on a five-year planㆍ 사업은 계획대로 진행되었다 The undertaking was carried out as planned[scheduled]ㆍ 그들의 공중납치 계획은 실패했다[성공했다] Their scheme to hijack the plane failed[succeeded]ㆍ 시(市)의 하수도 건설은 아직 계획 단계에 있다 {A sewage system for the city is still in the planning stage}ㆍ 체육관 건설이 계획 중에 있다 Construction of a gymnasium is under consideration[is being planned]ㆍ 그의 폭력이 계획적인 것이었나 아니면 우발적인 것이었나 Was his violent behavior intentional[premeditated] or spontaneous?ㆍ 그는 매사에 계획성이 있다[없다] He always[never] plans aheadㆍ 한 해의 계획은 설날에 세워야 한다 New Year's Day is the day to make your year's plan</UL></LI></UL> / You should make plans for the year on New Year's Dayㆍ 하루의 계획은 이른 아침에 세워야 한다 The day's plan should be made out early in the morningㆍ 계획하다 plan (TO do) {make a plan} {project} kế hoạch, đề án, dự án, công trình (nghiên cứu), công cuộc lớn (đòi hỏi nhiều tiền, thiết bị, nhân lực), phóng; chiếu ra, (toán học) chiếu, đặt kế hoạch, thảo kế hoạch, làm đề án, nhô ra, lồi ra, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) diễn đạt rõ ý, diễn xuất rõ ý (làm cho người nghe, người xem nắm được ý mình) {scheme} sự sắp xếp theo hệ thống, sự phối hợp, kế hoạch; âm mưu; mưu đồ; ý đồ, lược đồ, giản đồ, sơ đồ, vạch kế hoạch (làm gì); có kế hoạch thực hiện (điều gì), âm mưu, mưu đồ (làm việc gì) {design} đề cương, bản phác thảo, phác hoạ, đồ án, ý muốn, ý định, dự định, dự kiến, mục đích; ý đồ, mưu đồ, kế hoạch, cách sắp xếp, cách trình bày, cách trang trí, kiểu, mẫu, loại, dạng, khả năng sáng tạo (kiểu, cách trình bày...), tài nghĩ ra (mưu kế...); sự sáng tạo, phác hoạ, vẽ phác (tranh...), vẽ kiểu (quần áo, xe ô tô...), thiết kế, làm đồ án (nhà cửa), làm đề cương, phác thảo cách trình bày (sách, tranh ảnh nghệ thuật), có ý định, định, dự kiến, trù tính; có y đồ, có mưu đồ, chỉ định, để cho, dành cho, làm nghề vẽ kiểu, làm nghề xây dựng đồ ánㆍ 이곳 도(道) 당국은 이 지역의 개발을 계획하고 있다 The prefectural authorities are planning the development of[to develop] this regionㆍ 그들은 도서관 건축을 계획하고 있다 They are planning to construct a library[the construction of a library]ㆍ 그가 무엇을 계획하고 있는지 나는 전혀 추측할 수가 없다 {I have no idea what he is after}ㆍ 그는 무엇인가 나쁜 짓을 계획하고 있는 것 같다 He seems to be scheming[up to] some mischief▷ 계획 경제 {a planned economy} (Econ) Nền kinh tế kế hoạch hoá.+ Một nền kinh tế trong đó các quá trình kinh tế chủ yếu được quyết định ở một mức độ lớn không phải do các tác nhân thị trường, mà do một cơ quan kế hoạch hoá kinh tế, cơ quan này thực hiện các mục tiêu kinh tế chủ yếu của xã hội.▷ 계획도 {a scheme drawing}▷ 계획 목표 {the planned goal}▷ 계획 생산 {planned production}▷ 계획 설계도 {a planning drawing}▷ 계획 입안자 {a program planner}▷ 계획자 {a projector} người đặt kế hoạch, người đặt đề án, người đề xướng thành lập các tổ chức đầu cơ, máy chiếu; đèn pha, súng phóng {a promoter} người sáng lập, người tham gia sáng lập (một công ty buôn bán); người đề xướng, người khởi xướng (một kế hoạch...), (hoá học) chất hoạt hoá a planner(도시 계획 등의) người đặt kế hoạch▷ 계획표 {a plan } sơ đồ, đồ án (nhà...), bản đồ thành phố, bản đồ, mặt phẳng (luật xa gần), dàn bài, dàn ý (bài luận văn...), kế hoạch; dự kiến, dự định, cách tiến hành, cách làm, vẻ bản đồ của, vẽ sơ đồ của (một toà nhà...), làm dàn bài, làm dàn ý (bản luận văn...), đặt kế hoạch, trù tính, dự tính, dự kiến, đặt kế hoạch, trù tính, dự tính, dự kiến(C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net
{project } kế hoạch, đề án, dự án, công trình (nghiên cứu), công cuộc lớn (đòi hỏi nhiều tiền, thiết bị, nhân lực), phóng; chiếu ra, (toán học) chiếu, đặt kế hoạch, thảo kế hoạch, làm đề án, nhô ra, lồi ra, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) diễn đạt rõ ý, diễn xuất rõ ý (làm cho người nghe, người xem nắm được ý mình)
{scheme } sự sắp xếp theo hệ thống, sự phối hợp, kế hoạch; âm mưu; mưu đồ; ý đồ, lược đồ, giản đồ, sơ đồ, vạch kế hoạch (làm gì); có kế hoạch thực hiện (điều gì), âm mưu, mưu đồ (làm việc gì)
{design} đề cương, bản phác thảo, phác hoạ, đồ án, ý muốn, ý định, dự định, dự kiến, mục đích; ý đồ, mưu đồ, kế hoạch, cách sắp xếp, cách trình bày, cách trang trí, kiểu, mẫu, loại, dạng, khả năng sáng tạo (kiểu, cách trình bày...), tài nghĩ ra (mưu kế...); sự sáng tạo, phác hoạ, vẽ phác (tranh...), vẽ kiểu (quần áo, xe ô tô...), thiết kế, làm đồ án (nhà cửa), làm đề cương, phác thảo cách trình bày (sách, tranh ảnh nghệ thuật), có ý định, định, dự kiến, trù tính; có y đồ, có mưu đồ, chỉ định, để cho, dành cho, làm nghề vẽ kiểu, làm nghề xây dựng đồ ánㆍ 이곳 도(道) 당국은 이 지역의 개발을 계획하고 있다 The prefectural authorities are planning the development of[to develop] this regionㆍ 그들은 도서관 건축을 계획하고 있다 They are planning to construct a library[the construction of a library]ㆍ 그가 무엇을 계획하고 있는지 나는 전혀 추측할 수가 없다 {I have no idea what he is after } ㆍ 그는 무엇인가 나쁜 짓을 계획하고 있는 것 같다 He seems to be scheming[up to] some mischief
▷ 계획 경제 {a planned economy } (Econ) Nền kinh tế kế hoạch hoá.+ Một nền kinh tế trong đó các quá trình kinh tế chủ yếu được quyết định ở một mức độ lớn không phải do các tác nhân thị trường, mà do một cơ quan kế hoạch hoá kinh tế, cơ quan này thực hiện các mục tiêu kinh tế chủ yếu của xã hội.
▷ 계획자 {a projector } người đặt kế hoạch, người đặt đề án, người đề xướng thành lập các tổ chức đầu cơ, máy chiếu; đèn pha, súng phóng
{a promoter } người sáng lập, người tham gia sáng lập (một công ty buôn bán); người đề xướng, người khởi xướng (một kế hoạch...), (hoá học) chất hoạt hoá
a planner(도시 계획 등의) người đặt kế hoạch
▷ 계획표 {a plan } sơ đồ, đồ án (nhà...), bản đồ thành phố, bản đồ, mặt phẳng (luật xa gần), dàn bài, dàn ý (bài luận văn...), kế hoạch; dự kiến, dự định, cách tiến hành, cách làm, vẻ bản đồ của, vẽ sơ đồ của (một toà nhà...), làm dàn bài, làm dàn ý (bản luận văn...), đặt kế hoạch, trù tính, dự tính, dự kiến, đặt kế hoạch, trù tính, dự tính, dự kiến


{project } kế hoạch, đề án, dự án, công trình (nghiên cứu), công cuộc lớn (đòi hỏi nhiều tiền, thiết bị, nhân lực), phóng; chiếu ra, (toán học) chiếu, đặt kế hoạch, thảo kế hoạch, làm đề án, nhô ra, lồi ra, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) diễn đạt rõ ý, diễn xuất rõ ý (làm cho người nghe, người xem nắm được ý mình)


{scheme } sự sắp xếp theo hệ thống, sự phối hợp, kế hoạch; âm mưu; mưu đồ; ý đồ, lược đồ, giản đồ, sơ đồ, vạch kế hoạch (làm gì); có kế hoạch thực hiện (điều gì), âm mưu, mưu đồ (làm việc gì)


{design } đề cương, bản phác thảo, phác hoạ, đồ án, ý muốn, ý định, dự định, dự kiến, mục đích; ý đồ, mưu đồ, kế hoạch, cách sắp xếp, cách trình bày, cách trang trí, kiểu, mẫu, loại, dạng, khả năng sáng tạo (kiểu, cách trình bày...), tài nghĩ ra (mưu kế...); sự sáng tạo, phác hoạ, vẽ phác (tranh...), vẽ kiểu (quần áo, xe ô tô...), thiết kế, làm đồ án (nhà cửa), làm đề cương, phác thảo cách trình bày (sách, tranh ảnh nghệ thuật), có ý định, định, dự kiến, trù tính; có y đồ, có mưu đồ, chỉ định, để cho, dành cho, làm nghề vẽ kiểu, làm nghề xây dựng đồ án


▷ 계획 경제 {a planned economy } (Econ) Nền kinh tế kế hoạch hoá.+ Một nền kinh tế trong đó các quá trình kinh tế chủ yếu được quyết định ở một mức độ lớn không phải do các tác nhân thị trường, mà do một cơ quan kế hoạch hoá kinh tế, cơ quan này thực hiện các mục tiêu kinh tế chủ yếu của xã hội.


▷ 계획자 {a projector } người đặt kế hoạch, người đặt đề án, người đề xướng thành lập các tổ chức đầu cơ, máy chiếu; đèn pha, súng phóng


{a promoter } người sáng lập, người tham gia sáng lập (một công ty buôn bán); người đề xướng, người khởi xướng (một kế hoạch...), (hoá học) chất hoạt hoá


a planner(도시 계획 등의) người đặt kế hoạch


▷ 계획표 {a plan } sơ đồ, đồ án (nhà...), bản đồ thành phố, bản đồ, mặt phẳng (luật xa gần), dàn bài, dàn ý (bài luận văn...), kế hoạch; dự kiến, dự định, cách tiến hành, cách làm, vẻ bản đồ của, vẽ sơ đồ của (một toà nhà...), làm dàn bài, làm dàn ý (bản luận văn...), đặt kế hoạch, trù tính, dự tính, dự kiến, đặt kế hoạch, trù tính, dự tính, dự kiếnThuộc thể loại

Xem tiếp các từ khác

 • 계획안

  계획안 [計劃案] { a schedule } (từ mỹ,nghĩa mỹ) bản danh mục, bảng liệt kê; bản phụ lục, (từ mỹ,nghĩa mỹ) bảng giờ...
 • 계획적

  (일부러 꾸민) { intentional } có ý định trước, được định trước, có ý, chủ tâm
 • { a bight } chỗ lõm vào, chỗ cong (ở bờ biển), khúc uốn (con sông), vịnh, vòng, thòng lọng (dây), (앞에 언급한) { the same...
 • 고가

  { a viaduct } (kiến trúc) cầu cạn, { costliness } sự đắt tiền, sự quý giá, sự hao tiền tốn của; sự tai hại, { expensiveness...
 • 고가도로

  고가 도로 [高架道路] (美) { an overpass } (từ mỹ,nghĩa mỹ) cầu bắc qua đường, cầu chui[,ouvə'pɑ:s], đi qua, vượt qua (khó...
 • 고각

  { an edifice } công trình xây dựng lớn ((nghĩa đen), (nghĩa bóng))
 • 고갈

  (자원 등의) { exhaustion } (kỹ thuật) sự hút, sự hút hết; sự làm chân không, sự rút khí, sự làm kiệt; sự dốc hết, sự...
 • 고개

  고개1 [머리] { the head } cái đầu (người, thú vật), người, đầu người; (số nhiều không đổi) con (vật nuôi), đầu (vật...
 • 고객

  (집합적) { patronage } sự bảo trợ, sự đỡ đầu, sự lui tới của khách hàng quen, quyền ban chức cho giáo sĩ; quyền bổ nhiệm...
 • 고갯짓

  (찬성의) { a nod } cái gật đầu; sự cúi đầu (chào); sự ra hiệu, sự ra lệnh, sự gà gật, buồn ngủ díp mắt lại, ngủ...

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

A Workshop

1.832 lượt xem

The Human Body

1.558 lượt xem

Individual Sports

1.741 lượt xem

Describing Clothes

1.035 lượt xem

Seasonal Verbs

1.309 lượt xem

Team Sports

1.526 lượt xem

Construction

2.673 lượt xem

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
 • 06/03/21 10:22:35
  "This one's for the happiness
  I'll be wishing you forever"
  Mọi người cho mình hỏi Câu này dịch làm sao vậy?
  • Lê Bích Ngọc
   0 · 06/03/21 07:58:01
 • 04/03/21 10:35:23
  Rừng ơi cho e hỏi "cơ sở kinh doanh dịch vụ" nói chung chung có thể dịch là "service provider có được ko ạ? E thấy có người để là service facilities, nhưng e thấy nó ko phù hợp. E biết là câu hỏi của e nó ngớ ngẩn lắm ạ.
  • dienh
   0 · 05/03/21 04:28:30
   • Hieudt
    Trả lời · 05/03/21 09:02:45
 • 24/02/21 03:45:34
  hi mn!
  cho mình hỏi cụm từ "hương sữa chua tổng hợp giống tự nhiên" dịch sang tiếng anh là gì ạ
  Thank mn!
  Xem thêm 1 bình luận
  • dienh
   0 · 25/02/21 12:39:10
  • Bói Bói
   0 · 27/02/21 08:21:35
   • Tây Tây
    Trả lời · 01/03/21 08:35:01
 • 02/03/21 09:16:33
  cả nhà ơi, chữ "vòi vĩnh" tiền
  trong tiếng anh là chữ gì, mình tìm không thấy?
  Xem thêm 3 bình luận
  • Tây Tây
   • atthemoment
    Trả lời · 02/03/21 01:21:46
  • dienh
   1 · 02/03/21 11:34:20
   • atthemoment
    Trả lời · 02/03/21 01:21:52
 • 27/02/21 08:15:08
  Chào Rừng, cuối tuần an lành, vui vẻ nheng ^^"
  Huy Quang, Tây Tây1 người khác đã thích điều này
  • Huy Quang
   1 · 27/02/21 03:56:02
   • Tây Tây
    Trả lời · 01/03/21 02:48:53
  • Mèo Méo Meo
   0 · 01/03/21 01:25:48
   2 câu trả lời trước
   • Tây Tây
    Trả lời · 04/03/21 09:54:42
 • 23/02/21 06:49:07
  Míc Viet nam online là gì ? mình không biết tiếng Anh em giả thích hộ cảm ơn
  Xem thêm 1 bình luận
  • tamnam
   1 · 24/02/21 08:56:38
   • Tây Tây
    Trả lời · 26/02/21 09:20:29
  • Bói Bói
   0 · 27/02/21 08:23:21
 • 21/02/21 06:17:07
  Adj + n thì ở đây em nên điền từ gì ạ ?
  • Tây Tây
   0 · 21/02/21 09:42:52
  • Hades
   0 · 22/02/21 03:24:30
 • 11/02/21 09:15:33
  Vậy là còn vài giờ nữa là bước sang năm mới, năm Tân Sửu 2021 - Chúc bạn luôn: Đong cho đầy hạnh phúc - Gói cho trọn lộc tài - Giữ cho mãi an khang - Thắt chặt phú quý. ❤❤❤
  midnightWalker, Darkangel2012 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 1 bình luận
  • Tây Tây
   1 · 14/02/21 09:59:43
   • Admin
    Trả lời · 15/02/21 02:56:26
  • Darkangel201
   1 · 22/02/21 09:59:47
   3 câu trả lời trước
   • Bói Bói
    Trả lời · 27/02/21 08:24:32
Loading...
Top