Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

Mục lục

[하느님] {the Lord } chủ đề, chúa tể, vua, vua (tư bản độc quyền nắm một ngành công nghiệp nào), Chúa, Thiên chúa, ngài, chúa công (tiếng tôn xưng người quý tộc, người có chức tước lớn, thượng nghị viện...), (thơ ca);(đùa cợt) đức ông chồng, đức lang quân ((cũng) lord and master), (xem) drunk, phong tước, ban tước, cho vào hàng quý tộc, to lord over; to lord it over khống chế, sai khiến, sai bảo; ra oai, làm ra vẻ bề trên, hống hách


{God } thần, (God) Chúa, trời, thượng đế, cầu Chúa, cầu trời, có trời biết, trời, lạy Chúa, nếu trời phù hộ, vì Chúa, có Chúa biết (để khẳng định lời thề), kinh thánh, người được tôn sùng; người có ảnh hưởng lớn; vật được chú ý nhiều, (the god) (sân khấu) những người xem hạng chuồng gà (trên gác thượng), tôn làm thần thánh, làm ra vẻ thần thánh ((cũng) to god it)


2 『鑛』 {cinnabar } thủy ngân sulfua (Hgs), màu son, một loài bướm đêm có cánh đốm đỏ


주 [州] [옛 행정 구획] {a province } tỉnh, (tôn giáo) địa phận, giáo khu (dưới quyền tổng giám mục), (sử học) (La,mã) lãnh thổ (người nước Y) dưới quyền cai trị của một thống đốc La,mã, (the provinces) cả nước trừ thủ đô, phạm vi, lĩnh vực (hoạt động...), ngành (học...)


(미국의) {a state } trạng thái, tình trạng, địa vị xã hội, (thông tục) sự lo lắng, quốc gia, bang, nhà nước, chính quyền, sự phô trương sang trọng, sự trang trọng, sự trọng thể, sự huy hoàng, tập (trong sách chuyên đề), (từ cổ,nghĩa cổ) ngai, bệ, quàn, (thuộc) nhà nước, (thuộc) chính trị, dành riêng cho nghi lễ; chính thức, phát biểu, nói rõ, tuyên bố, định (ngày, giờ), (toán học) biểu diễn bằng ký hiệu (một phương trình...)


주 [周] [둘레] {a circuit } chu vi, đường vòng quanh, sự đi vòng quanh, cuộc kinh lý, cuộc tuần du, cuộc tuần tra (của các quan toà để xét xử); địa phận đi kinh lý, (vật lý) mạch, (thể dục,thể thao) vòng đua, hệ thống rạp hát, rạp chiếu bóng (cùng chung một ban quản trị), (nghĩa bóng) sự nối tiếp của sự việc...), đi vòng quanh


주 [洲]1 [퇴적으로 이루어진 땅] {a sandbank } bãi cát


2 [대륙] {a continent } tiết độ, điều độ, trinh bạch, trinh tiết, lục địa, đại lục, lục địa Châu âu (đối với nước Anh), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lục địa Bắc mỹ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) các thuộc địa sáp nhập thành nước Hoa,kỳ (trong thời kỳ chiến tranh giành độc lập)
ㆍ 주를 사다 buy[invest in] stock(s) / buy an interest </LI>ㆍ 석유 회사의 주를 2,000주 사다 {buy two thousand shares in an oil company}ㆍ 주를 갖다 hold[have] shares </LI>ㆍ 주를 처분하다 {liquidate shares}ㆍ 주의 시세가 변동하다 {shares fluctuate in price}ㆍ 한 주에 대해 …의 특별 배당을 받다 receive an extra dividend of ‥ a shareㆍ 최근에 철강주가 올랐다 Steel stocks[(英) shares] have been rising[going up] of late</UL></LI></UL>2 [그루] {a root} rễ (cây), cây con cả rễ (để đem trồng), ((thường) số nhiều) các cây có củ (cà rốt, củ cải...), chăn, gốc, căn nguyên, gốc rễ, nguồn gốc, căn bản, thực chất, (toán học) căn; nghiệm, (ngôn ngữ học) gốc từ, (âm nhạc) nốt cơ bản, (kinh thánh) con cháu, thẹn đỏ cả mặt; mặt đỏ tía tai, hoàn toàn, triệt để, đào tận gốc (cây); phá huỷ đi, trừ tận gốc (cái gì), (xem) strike, làm bén rễ, làm bắt rễ (cây...), (nghĩa bóng) làm ăn sâu vào, làm cắm chặt vào, (+ up, out...) nhổ bật rễ; trừ tận gốc, làm tiệt nọc, bén rễ, ăn sâu vào ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), (như) rootle, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tích cực ủng hộ, reo hò cổ vũㆍ 밤나무 세 주 {three chestnut trees}ㆍ 장미 한 주 {a rose plant}주 [週] {a week} tuần lễ, tuần, những ngày làm việc trong tuần, by tuần, bốn mưi chín ngày, (thông tục) thời gian dài, tuần này tiếp đến tuần khácㆍ 금[내 / 전]주 this[next / last] weekㆍ 2주간 two week / (英) a fortnightㆍ 몇 주 동안 for (many) weeksㆍ 주초에 {at the beginning of the week}ㆍ 주의 중간쯤에 {at midweek}ㆍ 지난 주의 오늘 {this day last week}ㆍ 주단위로 하숙하다 {board by the week}ㆍ 우리는 주 40시간 노동을 한다 We are on a forty-hour (work) weekㆍ 내주의 오늘 와 주세요 Please come a week from today[(英) a week today]주 [註·注] {an annotation} sự chú giải, sự chú thích, lời chú giải, lời chú thích (explanatory) notes {a commentary} bài bình luận, lời chú thích, lời dẫn giải, bài tường thuật, (xem) running {comment} lời bình luận, lời chú giải, lời chú thích, lời dẫn giải, lời phê bình, lời chỉ trích, bình luận, chú thích, dẫn giải, phê bình, chỉ trích ☞ 주석(註釋)ㆍ 주가 붙은[주를 단] annotated / with notesㆍ 주를 붙이다[달다] annotate / add[annex] notes (TO a book) / make[write] notes (ON)ㆍ 주를 단 햄릿 신판 a new, annotated edition of Hamletㆍ 그 책에는 상세한 주가 붙어 있다 {The book is fully annotated } 주- [駐]ㆍ 주한 resident[stationed] in Koreaㆍ 주미 한국 대사 the Korean Ambassador to[in] the United States(C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net
ㆍ 주를 갖다 hold[have] shares </LI>ㆍ 주를 처분하다 {liquidate shares}ㆍ 주의 시세가 변동하다 {shares fluctuate in price}ㆍ 한 주에 대해 …의 특별 배당을 받다 receive an extra dividend of ‥ a shareㆍ 최근에 철강주가 올랐다 Steel stocks[(英) shares] have been rising[going up] of late</UL></LI></UL>2 [그루] {a root} rễ (cây), cây con cả rễ (để đem trồng), ((thường) số nhiều) các cây có củ (cà rốt, củ cải...), chăn, gốc, căn nguyên, gốc rễ, nguồn gốc, căn bản, thực chất, (toán học) căn; nghiệm, (ngôn ngữ học) gốc từ, (âm nhạc) nốt cơ bản, (kinh thánh) con cháu, thẹn đỏ cả mặt; mặt đỏ tía tai, hoàn toàn, triệt để, đào tận gốc (cây); phá huỷ đi, trừ tận gốc (cái gì), (xem) strike, làm bén rễ, làm bắt rễ (cây...), (nghĩa bóng) làm ăn sâu vào, làm cắm chặt vào, (+ up, out...) nhổ bật rễ; trừ tận gốc, làm tiệt nọc, bén rễ, ăn sâu vào ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), (như) rootle, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tích cực ủng hộ, reo hò cổ vũㆍ 밤나무 세 주 {three chestnut trees}ㆍ 장미 한 주 {a rose plant}주 [週] {a week} tuần lễ, tuần, những ngày làm việc trong tuần, by tuần, bốn mưi chín ngày, (thông tục) thời gian dài, tuần này tiếp đến tuần khácㆍ 금[내 / 전]주 this[next / last] weekㆍ 2주간 two week / (英) a fortnightㆍ 몇 주 동안 for (many) weeksㆍ 주초에 {at the beginning of the week}ㆍ 주의 중간쯤에 {at midweek}ㆍ 지난 주의 오늘 {this day last week}ㆍ 주단위로 하숙하다 {board by the week}ㆍ 우리는 주 40시간 노동을 한다 We are on a forty-hour (work) weekㆍ 내주의 오늘 와 주세요 Please come a week from today[(英) a week today]주 [註·注] {an annotation} sự chú giải, sự chú thích, lời chú giải, lời chú thích (explanatory) notes {a commentary} bài bình luận, lời chú thích, lời dẫn giải, bài tường thuật, (xem) running {comment} lời bình luận, lời chú giải, lời chú thích, lời dẫn giải, lời phê bình, lời chỉ trích, bình luận, chú thích, dẫn giải, phê bình, chỉ trích ☞ 주석(註釋)ㆍ 주가 붙은[주를 단] annotated / with notesㆍ 주를 붙이다[달다] annotate / add[annex] notes (TO a book) / make[write] notes (ON)ㆍ 주를 단 햄릿 신판 a new, annotated edition of Hamletㆍ 그 책에는 상세한 주가 붙어 있다 {The book is fully annotated } 주- [駐]ㆍ 주한 resident[stationed] in Koreaㆍ 주미 한국 대사 the Korean Ambassador to[in] the United States(C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net
2 [그루] {a root} rễ (cây), cây con cả rễ (để đem trồng), ((thường) số nhiều) các cây có củ (cà rốt, củ cải...), chăn, gốc, căn nguyên, gốc rễ, nguồn gốc, căn bản, thực chất, (toán học) căn; nghiệm, (ngôn ngữ học) gốc từ, (âm nhạc) nốt cơ bản, (kinh thánh) con cháu, thẹn đỏ cả mặt; mặt đỏ tía tai, hoàn toàn, triệt để, đào tận gốc (cây); phá huỷ đi, trừ tận gốc (cái gì), (xem) strike, làm bén rễ, làm bắt rễ (cây...), (nghĩa bóng) làm ăn sâu vào, làm cắm chặt vào, (+ up, out...) nhổ bật rễ; trừ tận gốc, làm tiệt nọc, bén rễ, ăn sâu vào ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), (như) rootle, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tích cực ủng hộ, reo hò cổ vũㆍ 밤나무 세 주 {three chestnut trees}ㆍ 장미 한 주 {a rose plant }
주 [週] {a week} tuần lễ, tuần, những ngày làm việc trong tuần, by tuần, bốn mưi chín ngày, (thông tục) thời gian dài, tuần này tiếp đến tuần khácㆍ 금[내 / 전]주 this[next / last] weekㆍ 2주간 two week / (英) a fortnightㆍ 몇 주 동안 for (many) weeksㆍ 주초에 {at the beginning of the week}ㆍ 주의 중간쯤에 {at midweek}ㆍ 지난 주의 오늘 {this day last week}ㆍ 주단위로 하숙하다 {board by the week } ㆍ 우리는 주 40시간 노동을 한다 We are on a forty-hour (work) weekㆍ 내주의 오늘 와 주세요 Please come a week from today[(英) a week today]
주 [註·注] {an annotation } sự chú giải, sự chú thích, lời chú giải, lời chú thích
{a commentary } bài bình luận, lời chú thích, lời dẫn giải, bài tường thuật, (xem) running
{comment} lời bình luận, lời chú giải, lời chú thích, lời dẫn giải, lời phê bình, lời chỉ trích, bình luận, chú thích, dẫn giải, phê bình, chỉ trích ☞ 주석(註釋)ㆍ 주가 붙은[주를 단] annotated / with notesㆍ 주를 붙이다[달다] annotate / add[annex] notes (TO a book) / make[write] notes (ON)ㆍ 주를 단 햄릿 신판 a new, annotated edition of Hamletㆍ 그 책에는 상세한 주가 붙어 있다 {The book is fully annotated } 주- [駐]ㆍ 주한 resident[stationed] in Koreaㆍ 주미 한국 대사 the Korean Ambassador to[in] the United States


2 [그루] {a root } rễ (cây), cây con cả rễ (để đem trồng), ((thường) số nhiều) các cây có củ (cà rốt, củ cải...), chăn, gốc, căn nguyên, gốc rễ, nguồn gốc, căn bản, thực chất, (toán học) căn; nghiệm, (ngôn ngữ học) gốc từ, (âm nhạc) nốt cơ bản, (kinh thánh) con cháu, thẹn đỏ cả mặt; mặt đỏ tía tai, hoàn toàn, triệt để, đào tận gốc (cây); phá huỷ đi, trừ tận gốc (cái gì), (xem) strike, làm bén rễ, làm bắt rễ (cây...), (nghĩa bóng) làm ăn sâu vào, làm cắm chặt vào, (+ up, out...) nhổ bật rễ; trừ tận gốc, làm tiệt nọc, bén rễ, ăn sâu vào ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), (như) rootle, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tích cực ủng hộ, reo hò cổ vũ


주 [週] {a week } tuần lễ, tuần, những ngày làm việc trong tuần, by tuần, bốn mưi chín ngày, (thông tục) thời gian dài, tuần này tiếp đến tuần khác


주 [註·注] {an annotation } sự chú giải, sự chú thích, lời chú giải, lời chú thích


{a commentary } bài bình luận, lời chú thích, lời dẫn giải, bài tường thuật, (xem) running


{comment } lời bình luận, lời chú giải, lời chú thích, lời dẫn giải, lời phê bình, lời chỉ trích, bình luận, chú thích, dẫn giải, phê bình, chỉ tríchThuộc thể loại

Xem tiếp các từ khác

 • 주객

  주객 [酒客] [술을 좋아하는 사람] { a drinker } người uống, người nghiện rượu, { a tippler } người thích rượu, người...
 • 주거

  { a residence } sự ở, sự cư trú, sự trú ngụ, chỗ ở, nơi cư trú, nhà ở, dinh thự, { an abode } nơi ở, sự ở lại, sự lưu...
 • 주걱

  주걱 { a spatula } dao trộn thuốc vẽ, (y học) cái đè lưỡi, { a scoop } cái xẻng (xúc lúa, than, tiên...), cái môi dài cán; môi...
 • 주고받다

  { exchange } sự đổi, sự đổi chác, sự trao đổi; vật trao đổi, sự đổi tiền; nghề đổi tiền; sự hối đoái; cơ quan...
 • 주공

  주공 [奏功] [보람이 드러남] { fruition } sự hưởng (cái mong muốn); sự thực hiện (nguyện vọng...), (từ mỹ,nghĩa mỹ) sự...
 • 주관

  주관 [主管] { supervision } sự trông nom, sự giám sát, { superintendence } sự trông nom, sự coi sóc, sự giám thị, sự quản lý,...
 • 주관적

  주관적 [主觀的] { subjective } chủ quan, (thông tục) tưởng tượng, (ngôn ngữ học) (thuộc) chủ cách
 • 주광성

  주광성 [走光性] 『生』 { phototaxis } (sinh vật học) tính theo ánh sáng, ㆍ 주광성의 { phototactic } (sinh vật học) theo ánh...
 • 주교

  주교 [主敎]1 『가톨릭』 { a bishop } giám mục, (đánh cờ) quân "giám mục" , rượu hâm pha hương liệu, ▷ 주교구[관구] {...
 • 주구

  주구 [走狗]1 [사냥개] { a hound } chó săn, kẻ đê tiện đáng khinh, người theo vết giầy đi tìm (trong trò chơi chạy đuổi...

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
 • 18/09/20 02:31:39
  Cho mình hỏi thêm chút là cụm từ "burning behaviour" dưới đây nên dịch là như thế nào? mình băn khoăn không biết có phải là "hành vi dễ gây cháy quần áo trẻ em" hay "đặc tính dễ cháy của quần áo trẻ em". Có 1 bản dịch là "hành vi đốt quần áo ngủ của trẻ em" - mình thấy không đúng lắm.
  "Flammability
  The EU has no specific legal requirements regarding apparel flammability, but several individual countries do, including the UK, Ireland, the Netherland...
  Cho mình hỏi thêm chút là cụm từ "burning behaviour" dưới đây nên dịch là như thế nào? mình băn khoăn không biết có phải là "hành vi dễ gây cháy quần áo trẻ em" hay "đặc tính dễ cháy của quần áo trẻ em". Có 1 bản dịch là "hành vi đốt quần áo ngủ của trẻ em" - mình thấy không đúng lắm.
  "Flammability
  The EU has no specific legal requirements regarding apparel flammability, but several individual countries do, including the UK, Ireland, the Netherlands and Switzerland (in German). The EU has a voluntary standard concerning the burning behaviour of children’s nightwear, which helps in complying with the GPSD."

  Xem thêm.
  • Tây Tây
   1 · 18/09/20 02:35:23
  • Tây Tây
   1 · 18/09/20 02:37:17
 • 17/09/20 02:29:34
  Cho mình hỏi từ lower trong đoạn dưới đây được dịch như thế nào ạ:
  "REACH is updated twice a year, which means ever more chemicals become restricted from use in apparel production. The latest update to REACH will lower the restriction limit of 33 chemicals that are considered carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction. The new regulation will take effect on 1 November 2020."
  Xem thêm 1 bình luận
 • 18/09/20 08:56:05
  Don’t ever tell me that the devil doesn’t have supernatural power. I wonder whether amongst the Maori people there aren’t, what I think you call toe-honers, that could do things like that. If the worse came to the worse. I’m inclined to think they could. But, the climax of that incident is that Moses’ snake ate up the snakes of the magicians. So, I don’t know whether you’ve ever pictured this scene, but Moses went out with a much thicker, heavier rod than he had before. And the Egyptians went out... Don’t ever tell me that the devil doesn’t have supernatural power. I wonder whether amongst the Maori people there aren’t, what I think you call toe-honers, that could do things like that. If the worse came to the worse. I’m inclined to think they could. But, the climax of that incident is that Moses’ snake ate up the snakes of the magicians. So, I don’t know whether you’ve ever pictured this scene, but Moses went out with a much thicker, heavier rod than he had before. And the Egyptians went out without any rods!
  Cho mình hỏi cụm từ "toe-honers" trong ngữ cảnh này là gì ạ. Mình thử tìm hiểu văn hóa của người Maori nhưng không tìm ra được khái niệm này.

  Xem thêm.
  Xem thêm 4 bình luận
  • Sáu que Tre
   0 · 18/09/20 10:15:27
  • xtnhan
   0 · 18/09/20 10:20:25
 • 18/09/20 06:56:32
  Đọc cho vui - Bill Gates became the richest man by dropping out of school and starting his own business. But the school he dropped out is Harvard.
  Tây Tây đã thích điều này
  • Tây Tây
   0 · 18/09/20 08:26:57
 • 16/09/20 01:40:33
  Hello mọi người, mình có đọc được đoạn này:"First telescope, in space, to be designed so that we've got what we call orbital replacement units.They're modular
  boxes with handrails on them so the astronauts
  can go up and just pick and play They've got nice connectors on them that make it easy for the astronauts with their big gloves to
  be able to put them in and out"
  Cho mình hỏi trong đoạn trên "orbital replacement units", "just pick and play" và "to...
  Hello mọi người, mình có đọc được đoạn này:"First telescope, in space, to be designed so that we've got what we call orbital replacement units.They're modular
  boxes with handrails on them so the astronauts
  can go up and just pick and play They've got nice connectors on them that make it easy for the astronauts with their big gloves to
  be able to put them in and out"
  Cho mình hỏi trong đoạn trên "orbital replacement units", "just pick and play" và "to put them in and out" mình có thể dịch như thế nào ạ

  Xem thêm.
  • Fanaz
   1 · 16/09/20 03:38:20
   2 câu trả lời trước
   • PBD
    Trả lời · 1 · 17/09/20 05:57:09
  • Fanaz
   1 · 16/09/20 03:38:53
 • 12/09/20 10:37:20
  Mình có đọc được 1 đoạn như thế này:
  "You will make it through this. This is just temporary. You won't feel like this forever. The hard side of fear, the dark side of not feeling good enough. Again, this is all temporary. Don't mistake a time stamp for a tomb stone. This will not bury you. You will make it through. You will conquer this. You can do this. This is just the part where you have to commit to trying even though it's the hardest thing to do."
  2 câu:
  "Don't mistake...
  Mình có đọc được 1 đoạn như thế này:
  "You will make it through this. This is just temporary. You won't feel like this forever. The hard side of fear, the dark side of not feeling good enough. Again, this is all temporary. Don't mistake a time stamp for a tomb stone. This will not bury you. You will make it through. You will conquer this. You can do this. This is just the part where you have to commit to trying even though it's the hardest thing to do."
  2 câu:
  "Don't mistake a time stamp for a tomb stone. This will not bury you." thì nên hiểu sao là hợp lý nhất vậy mọi người ơi!!

  Xem thêm.
  Huy Quang đã thích điều này
  Xem thêm 6 bình luận
  • SIMON
   1 · 15/09/20 08:38:16
  • SIMON
   1 · 15/09/20 08:40:52
 • 15/09/20 10:11:08
  Morning Rừng,
  Cho em hỏi là từ "Marshall" trong đoạn dưới đây e nên dịch là Sĩ quan, Thanh tra, hay cảnh sát trưởng ạ?
  "Alright then, in big letters, $400 dollars reward, dead or alive.
  And at the bottom, apply Matt Dillon, Marshall, Dodge City"
  Em cảm ơn :D
  • Sáu que Tre
   0 · 15/09/20 12:15:59
  • Fanaz
   0 · 15/09/20 04:46:27
 • 14/09/20 12:59:28
  Dịch "Trai nghiệm cuộc sống lao đông" là gì rừng ơi?
  Huy Quang đã thích điều này
  • Sáu que Tre
   0 · 14/09/20 08:24:22
  • ngoctd
   0 · 17/09/20 12:36:36
Loading...
Top