Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

조상

Mục lục

조상 [弔喪] [조의를 표함] {condolence } lời chia buồn


조상 [祖上] {an ancestor } ông bà, tổ tiên


{a forefather } tổ tiên


(집합적) {ancestry } tổ tiên, tổ tông, tông môn, dòng họ


(집합적) {statuary } (thuộc) tượng, nghệ thuật điêu khắc; nghệ thuật tạc tượng, nghệ thuật nặn tượng


▷ 조상사 [-師] {a statuary } (thuộc) tượng, nghệ thuật điêu khắc; nghệ thuật tạc tượng, nghệ thuật nặn tượng


{a sculptor } nhà điêu khắc; thợ chạm


{a carver } thợ chạm, thợ khắc, người lạng thịt, dao lạng thịt; (số nhiều) bộ đồ lạng (thịt...)


▷ 조상술 {sculpture } thuật điêu khắc, thuật chạm trổ, công trình điêu khắc, (sinh vật học) đường vân, nét chạm (trên vỏ sò...), điêu khắc, chạm trổ; trang trí bằng điêu khắc, là nhà điêu khắc, (sinh vật học), (động tính từ quá khứ) có nét chạm (vỏ sò...)Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 조색

  ▷ 조색판 { a palette } (hội họa) bảng màu ((cũng) pallet), màu sắc riêng (một hoạ sĩ ưa dùng); màu sắc riêng (để vẽ một...
 • 조선

  조선 [造船] { shipbuilding } nghề đóng tàu, [배 목수] { a shipwright } thợ đóng tàu, ▷ 조선 기사 { a shipbuilder } người đóng...
 • 조성

  조성 [助成] [도와서 이루게 함] { furtherance } sự đẩy mạnh, sự xúc tiến; sự giúp, { aid } sự giúp đỡ, sự cứu giúp,...
 • 조성금

  조성금 [助成金] { a subsidy } tiền cấp, tiền trợ cấp, { a grant } sự cho, sự ban cho, sự cấp cho, trợ cấp, sự nhượng,...
 • 조세

  [과세] { taxation } sự đánh thuế, hệ thống thuế, thuế, tiền thuế thu được, (pháp lý) sự định chi phí kiện tụng, { a...
 • 조속기

  조속기 [調速機] { a governor } kẻ thống trị, thống sử, thủ hiến, thống đốc, uỷ viên hội đồng quản trị (một trường...
 • 조수

  조수 [助手] [일을 보조하는 사람] { a helper } người giúp đỡ, người giúp việc, { a help } sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự...
 • 조숙

  조숙 [早熟] { precocity } tính sớm, sự sớm ra hoa, sự sớm kết quả (cây); sự sớm biết, sự sớm phát triển, sự sớm tinh...
 • 조술

  조술 [祖述] [선인의 이야기를 근본으로 하여 서술함] { exposition } sự phơi, sự phơi bày, sự phô ra; sự bóc trần, sự...
 • 조시

  조시 [弔詩] [애도의 뜻을 실은 시] { an elegy } khúc bi thương
 • 조신

  조신 [朝臣] { a courtier } người dự buổi chầu; triều thần, cận thần, kẻ nịnh thần, (집합적) { the court } sân nhà, toà...
 • 조심성

  조심성 [操心性] { cautiousness } tính thận trọng, tính cẩn thận, { carefulness } sự thận trọng, sự giữ gìn; sự lưu ý, {...
 • 조아리다

  { kowtow } sự quỳ lạy, sự cúi lạy sát đất, sự khấu đầu lạy tạ, (nghĩa bóng) sự khúm núm, sự quỵ luỵ, quỳ lạy,...
 • 조악

  조악 [粗惡] [거칠고 나쁨] { coarseness } sự thô, tính thô lỗ, tính lỗ mãng, tính thô tục, tính tục tĩu, { crudeness } tính...
 • 조야

  조야 [粗野] [천하고 상스러움] { rusticity } tính mộc mạc, tính quê mùa; tính chất phác; tính thô kệch, { boorishness } tính...
 • 조약

  조약 [條約] { a treaty } hiệp ước, sự thoả thuận; sự điều đình, sự thương lượng, { a pact } hiệp ước, công ước, hiệp...
 • 조약돌

  (물가의) { a shingle } đá cuội (trên bãi biển), chỗ có nhiều đá cuội (trên bãi biển), ván lợp (ván mỏng để lợp mái),...
 • 조어

  { an expletive } (ngôn ngữ học) để chêm; chêm vào, phụ thêm, (ngôn ngữ học) từ chêm, lời chêm vào; lời nói tục tĩu, lời...
 • 조업

  { work } sự làm việc; việc, công việc, công tác, việc làm; nghề nghiệp, đồ làm ra, sản phẩm, tác phẩm, công trình xây...
 • 조영

  조영 [造營] [집 등을 지음] { building } kiến trúc; sự xây dựng, công trình kiến trúc, công trình xây dựng, toà nhà, binđinh,...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top