Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Xem thêm các từ khác

 • Lift

  to move or bring (something) upward from the ground or other support to a higher position; hoist., to raise or direct upward, to remove or rescind by an...
 • Lift-off

  aeronautics, rocketry ., informal . the launching or commencement of a project, plan, etc., that removes by lifting off; capable of being lifted off, the...
 • Lift off

  aeronautics, rocketry ., informal . the launching or commencement of a project, plan, etc., that removes by lifting off; capable of being lifted off, the...
 • Lifted

  held up in the air; "stood with arms upraised"; "her upraised flag"[syn: upraised ]
 • Ligament

  anatomy, zoology . a band of tissue, usually white and fibrous, serving to connect bones, hold organs in place, etc., a tie or bond, noun, the desire for...
 • Ligamental

  pertaining to, of the nature of, or forming a ligament.
 • Ligamentous

  pertaining to, of the nature of, or forming a ligament.
 • Ligate

  to bind with or as if with a ligature; tie up (a bleeding artery or the like).
 • Ligation

  the act of ligating, esp. of surgically tying up a bleeding artery., anything that binds or ties up; ligature.
 • Ligature

  the act of binding or tying up, anything that serves for binding or tying up, as a band, bandage, or cord., a tie or bond, printing, orthography . a stroke...
 • Light

  something that makes things visible or affords illumination, physics ., the sensation produced by stimulation of the organs of sight., an illuminating...
 • Light-fingered

  skillful at or given to pilfering, esp. by picking pockets; thievish., having light and nimble fingers.
 • Light-footed

  stepping lightly or nimbly; light of foot; nimble.
 • Light-handed

  short-handed., having the hands lightly or only slightly encumbered, as with parcels or bundles., having a light touch; handling things delicately and...
 • Light-headed

  weak and likely to lose consciousness; "suddenly felt faint from the pain"; "was sick and faint from hunger"; "felt light in the head"; "a swooning fit";...
 • Light-hearted

  carefree and happy and lighthearted; "was loved for her blithe spirit"; "a merry blithesome nature"; "her lighthearted nature"; "trilling songs with a...
 • Light-minded

  having or showing a lack of serious purpose, attitude, etc.; frivolous; trifling, to be in a light -minded mood .
 • Light headed

  giddy, dizzy, or delirious, having or showing a frivolous or volatile disposition; thoughtless, after two drinks pat began to feel lightheaded ., lightheaded...
 • Light hearted

  carefree; cheerful; gay, a lighthearted laugh .
 • Light on

  to get down or descend, as from a horse or a vehicle., to come to rest, as on a spot or thing; fall or settle upon; land, to come by chance; happen; hit...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/05/24 02:10:33
  Mọi người cho mình hỏi: typology of people trong đoạn này là gì thế nhỉ: The establishment of a typology of people, property and economic activities affected by the project, the pre-assessment of relocation schemes, compensation budgets for losses, and the establishment of suitable proposals for the restoration of the economic activities of affected persons;
  Cảm ơn cả nhà rất nhiều!
  bolttuthan đã thích điều này
  • rungvn
   0 · 03/06/24 01:20:04
 • 01/02/24 09:10:20
  Rừng ít người vô nhỉ, nhưng trong bài viết của em thống kê thì lượng view đọc bài lúc nào R cũng đứng đầu á, thậm chí còn kéo dài liên tục, đều đặn ^^ Lạ nhỉ
  Huy Quang, Bear Yoopies2 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 3 bình luận
  • Ngocmai94ent
   1 · 24/04/24 08:11:15
  • Thienn89_tender
   0 · 26/05/24 10:27:33
 • 26/12/23 03:32:46
  Đọc chơi bài viết mới của em cho chuyến đi thiện nguyện với Nhóm CNYT giữa tháng 12/2023 này. Mới phần 1, em sẽ viết tiếp phần 2 ạ (to be continued) https://discover.hubpages.com/travel/book-trips-lai-chau-vietnam-chu-nhat-yeu-thuong-part-1
  Tây Tây, Huy Quang1 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 2 bình luận
 • 05/01/24 12:56:26
  Hế lô thần dân cũ của R
  hanhdang đã thích điều này
  Xem thêm 7 bình luận
  • Mèo Méo Meo
   0 · 15/01/24 09:06:03
   4 câu trả lời trước
   • Mèo Méo Meo
    Trả lời · 1 · 19/01/24 11:34:27
  • Bear Yoopies
   0 · 20/01/24 09:12:20
 • 19/08/23 05:15:59
  Thất nghiệp rồi ai có gì cho em làm với không
  • Bói Bói
   0 · 05/09/23 09:19:35
   4 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:52:18
  • Huy Quang
   0 · 15/09/23 09:01:56
   2 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:46:42
Loading...
Top