Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Việt

Fuck

Nghe phát âm

Mục lục

/fʌk/

Thông dụng

Danh từ

Sự giao cấu
Bạn tình
not care/give a fuck
đếch cần

Thán từ

Mẹ kiếp!
fuck him, he is quite a thief
mẹ kiếp, nó đúng là quân ăn cướp
fuck off
Biến đi ngay!

Động từ

Giao cấu
to fuck about
tỏ ra ngu xuẩn
to fuck sb about
ngược đãi ai
to fuck sth up
làm hư hại
fucking well
dứt khoát, đương nhiên
You're fucking well bowing to him, whether you're older than him
Dứt khoát là mày phải cúi chào nó, dù mày già hơn nó

Xem thêm các từ khác

 • Fuck-all

  Danh từ: chẳng mô tê gì cả, you've stated fuck-all today, hôm nay mày chẳng phát biểu được cái...
 • Fuck-up

  / ´fʌk¸ʌp /, danh từ, sự hỗn loạn,
 • Fuck off

  Thành Ngữ:, fuck off, cút xéo ngay!
 • Fucked

  ,
 • Fucker

  / ´fʌkə /, thán từ, Đồ ngốc! đồ ngu!,
 • Fucking

  / ´fʌkiη /, phó từ, rất, vô cùng, i am fucking fed up with the whole fucking lot of you, tao nhợn lũ tụi bay tới cổ rồi!
 • Fucking well

  Thành Ngữ:, fucking well, dứt khoát, đương nhiên, choi tot
 • Fucoid

  / ´fju:kɔid /, tính từ, (thực vật học) hình tảo có đá,
 • Fucose

  Danh từ: (hoá học) đường fucoza, fucoza,
 • Fucosterol

  fucosteral,
 • Fucoxanthin

  Danh từ: (hoá học) fucoxanthin,
 • Fuctuation

  (hiện tượng) chuyển sóng (sự) biến động, dao động (lý) thăng giáng,
 • Fucus

  / ´fju:kəs /, Danh từ, số nhiều .fuci: (thực vật học) tảo có đá, tảo thạch y,
 • Fuddle

  / fʌdl /, Danh từ: sự quá chén, sự say rượu, sự hoang mang, sự bối rối, Ngoại...
 • Fuddy-duddy

  Tính từ: hủ lậu, Danh từ: người hủ lậu, Từ...
 • Fudge

  / fʌdʒ /, Thán từ: vớ vẩn!, Danh từ: kẹo mềm, chuyện vớ vẩn,...
 • Fuehrer

  Danh từ: ( Đức) lãnh tụ, Từ đồng nghĩa: noun, f &udie;hrer
 • Fuel

  / ˈfjuəl /, Danh từ: chất đốt, nhiên liệu, cái khích động, Ngoại động...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top