Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Xem thêm các từ khác

 • Mishear

  / ¸mis´hiə /, Ngoại động từ, .misheard:, ' mis'h”:d, nghe lầm
 • Mishit

  / ´mis¸hit /, Ngoại động từ: ném (một quả bóng) một cách tồi, Danh từ:...
 • Mishmash

  Danh từ: mớ hỗn độn, mớ lộn xộn; đống tạp nhạp, Từ đồng nghĩa:...
 • Misinform

  / ¸misin´fɔ:m /, Ngoại động từ: báo tin tức sai, làm cho đi sai hướng, Từ...
 • Misinformation

  / ¸misinfɔ:´meiʃən /, Danh từ: sự báo tin tức sai, sự làm cho đi sai hướng,
 • Misinformative

  Tính từ: nhằm báo tin tức sai, nhằm làm cho đi sai hướng,
 • Misinstruct

  Ngoại động từ: hướng dẫn/chỉ dẫn/thông báo sai,
 • Misintelligence

  Danh từ: sự bắt buộc, năng lực hạn chế, Ấn tượng không đúng, sự đánh giá sai lạc các...
 • Misinterpret

  / ¸misin´tə:prit /, Ngoại động từ: hiểu sai, giải thích sai, dịch sai, Từ...
 • Misinterpretation

  / ¸misin¸tə:pri´teiʃən /, danh từ, sự hiểu sai, sự giải thích sai, sự dịch sai, Từ đồng nghĩa:...
 • Misinterpreter

  / ¸misin´tə:pritə /, danh từ, người hiểu sai, người giải thích sai, người phiên dịch sai,
 • Misjudge

  / ¸mis´dʒʌdʒ /, Động từ: xét sai, đánh giá sai, có ý kiến sai, nhìn lầm (một ai đó, một sự...
 • Misknew

  quá khứ của misknow,
 • Misknow

  / mɪsˈnoʊ /, ngoại đông từ, hiểu kém, không nhận ra, không chịu nhận ra,
 • Misknown

  Động từ: quá khứ phân từ của misknow,
 • Mislabel

  Ngoại động từ: cho nhãn hiệu sai, gắn nhãn hiệu sai,
 • Mislaid

  Ngoại động từ:,
 • Mislanding

  sự dỡ hàng nhầm,
 • Mislay

  / mis´lei /, Để mất, để thất lạc, hình thái từ: Từ đồng nghĩa:...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top