Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Wile

( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Noun

a trick, artifice, or stratagem meant to fool, trap, or entice; device.
wiles, artful or beguiling behavior.
deceitful cunning; trickery.

Verb (used with object)

to beguile, entice, or lure (usually fol. by away, from, into, etc.)
The music wiled him from his study.

Verb phrase

wile away, to spend or pass (time), esp. in a leisurely or pleasurable fashion
to wile away the long winter nights.

Antonyms

noun
naivety , stupidity

Synonyms

noun
angle , artfulness , artifice , cheating , chicane , chicanery , con * , contrivance , craft , craftiness , deceit , deception , device , dishonesty , dissimulation , dodge , feint , flimflam * , fraud , gambit , game , gimmick , guile , hoax , horseplay , imposition , little game , lure , maneuver , monkey business * , monkeyshines , plot , ploy , racket * , ruse , scam * , scheming , setup , shenanigans * , skullduggery * , slant , slyness , stratagem , stunt , subterfuge , switch , trick , trickery , twist , imposture , jig , sleight , art , attract , charm , coax , cunning , entice , machination , pass , shenanigans
verb
dawdle , fiddle away , kill , trifle away , waste , while

Các từ tiếp theo

 • Wilful

  willful., =====variant of willful .
 • Wilfulness

  willful., the trait of being prone to disobedience and lack of discipline[syn: unruliness ], noun, willfulness
 • Wiliness

  full of, marked by, or proceeding from wiles; crafty; cunning., noun, artfulness , artifice , craft , craftiness , cunning , foxiness , guile , slyness
 • Will

  am (is, are, etc.) about or going to, am (is, are, etc.) disposed or willing to, am (is, are, etc.) expected or required to, may be expected or supposed...
 • Will-o'-the-wisp

  ignis fatuus ( def. 1 ) ., anything that deludes or misleads by luring on., noun, delusion , hallucination , ignis fatuus , mirage , phantasm , phantasma
 • Willet

  a large, eastern north american shorebird, catoptrophorus semipalmatus, having a striking black and white wing pattern.
 • Willful

  deliberate, voluntary, or intentional, unreasonably stubborn or headstrong; self-willed., adjective, adjective, the coroner ruled the death willful murder...
 • Willfully

  deliberate, voluntary, or intentional, unreasonably stubborn or headstrong; self-willed., adverb, the coroner ruled the death willful murder ., freely...
 • Willfulness

  deliberate, voluntary, or intentional, unreasonably stubborn or headstrong; self-willed., noun, the coroner ruled the death willful murder ., bullheadedness...
 • Willies

  nervousness or fright; jitters; creeps (usually prec. by the ), noun, that horror movie gave me the willies ., fidget , jump , shiver , tremble

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Aircraft

277 lượt xem

At the Beach I

1.819 lượt xem

The Baby's Room

1.412 lượt xem

Mammals II

316 lượt xem

Vegetables

1.307 lượt xem

Restaurant Verbs

1.406 lượt xem

Birds

357 lượt xem

Insects

166 lượt xem
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 26/09/22 12:29:48
  check out the balls on this bloke là gì ạ mọi người?
 • 23/09/22 04:44:08
  Cho em hỏi câu Perhaps a bit touristy (trong nghĩa cảnh cặp vợ chồng đang nhìn vào cái bản giới thiệu của một quán ăn hay quán nước gì đó) sau đó họ còn nói (ta cũng là khách du lịch mà) vậy thì câu đó có nghĩa gì ạ?
  • 117590621766445825631
   2 · 24/09/22 09:11:31
 • 20/09/22 12:26:20
  A measly eight-ball nghĩa là gì ạ?
  • Sáu que Tre
   3 · 20/09/22 08:52:50
  • Shifu 师傅
   2 · 22/09/22 09:36:04
 • 18/09/22 08:01:53
  mọi người cho em hỏi là từ sentimentality có nghĩa là gì vậy ạ, e có tra trên cambrigde mà ko hiểu rõ cho lắm ạ
  • Thienn89_tender
   0 · 18/09/22 09:17:43
   • ha_nnhinh
    Trả lời · 21/09/22 01:13:31
 • 19/09/22 10:32:03
  Mọi người cho em hỏi câu này dịch sang tiếng việt như nào vậy ạ ?
  "mass-market retailing and the promotion of flowers for everyday use permit consumers to help themselves through cash-and-carry merchandising"
  • Shifu 师傅
   2 · 20/09/22 09:32:29
 • 25/08/22 11:52:39
  I want to be back by breakfast là gì vậy anh chị? Em nghĩ ngoài nghĩa trở lại bữa sáng thì nó còn có nghĩa khác nữa đúng không ạ?
  • 101488107170306739142
   0 · 26/08/22 11:17:16
  • illicitaffairs
   0 · 16/09/22 08:44:25
Loading...
Top