Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Anh - Việt

Withdraw

Nghe phát âm

Mục lục

/wɪðˈdrɔ , wɪθˈdrɔ/

Thông dụng

Ngoại động từ .withdrew, .withdrawn

Rút, rút khỏi
to withdraw the hand from the pocket
rút tay ra khỏi túi
Rút, rút lui
to withdraw troops from a position
rút quân khỏi một vị trí
Rút (tiền)
to withdraw a sum of money
rút một số tiền ra
to withdraw a child from school
cho một đứa bé thôi học
Rút lại (lời đề nghị, lời hứa..)
to withdraw an accusation
rút một lời tố cáo
Rời khỏi, rút khỏi
(pháp lý) sự huỷ bỏ; sự thu hồi
to withdraw an order
huỷ bỏ một lệnh; huỷ bỏ một đơn đặt hàng
Kéo (màn)

Nội động từ

Rút lui (khỏi một nơi)
after dinner they withdrew
sau bữa com họ rút lui
(quân sự) rút quân
Ra, rút ra
to withdraw from a society
rút ra khỏi một hội

hình thái từ

Chuyên ngành

Kỹ thuật chung

hủy bỏ
khử
lấy đi
lấy ra
mài doa
mài khôn
rút
rút ra

Kinh tế

chọn ra
hủy bỏ
rút (tiền)
rút lại
rút lại (giá chào)
rút về
thu về
thu hồi
thủ tiêu
triệt hồi
triệt tiêu

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
abjure , absent oneself , back out , bail out , blow , book , bow out , check out , depart , detach , disengage , draw away , draw back , drop out , ease out , eliminate , exfiltrate , exit , extract , fall back , get away , get lost , get off , give ground , give way , go , keep aloof , keep apart , leave , make oneself scarce , phase out , pull back , pull out , quail , quit , recede , recoil , retire , retreat , run along , secede , seclude oneself , shrink , switch , take a hike , take away , take leave , take off , take out , vacate , abolish , abrogate , annul , ban , bar , call off , disavow , disclaim , dissolve , forswear , invalidate , nullify , quash , recall , recant , renege , renig , repress , repudiate , rescind , reverse , revoke , stamp out , suppress , take back , unsay , take , draw in , retract , go away , run , abstract , disassociate , dissociate , alienate , back down , countermand , demit , evacuate , refrain , relinquish , remove , repeal , restrain , scratch , steal away , subduct , void , wean

Từ trái nghĩa

verb
remain , stay , advance , allow , permit

Xem thêm các từ khác

Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top