Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Anh - Việt

Conventional

Nghe phát âm

Mục lục

/kən'ven∫ənl/

Thông dụng

Tính từ

Quy ước
Theo tập quán, theo tục lệ
Thường
the conventional type of the car
kiểu ô tô thường
conventional bombs (weapons)
bom (vũ khí) thường (không phải nguyên tử)
conventional warfare
chiến tranh với vũ khí thường (không phải nguyên tử)
(nghệ thuật) theo lối cổ truyền
conventional art
nghệ thuật theo lối cổ truyền

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

(adj) quy định, tiêu chuẩn

Toán & tin

theo quy ước

Xây dựng

đặt ra

Kỹ thuật chung

lệ thường
quy định
thông thường
conventional bridge
cầu thông thường
conventional carpenter's joint
mộng thợ mộc thông thường
conventional concrete
bê tông thông thường
conventional concrete deck
mặt cầu bêtông thông thường
conventional design
thiết kế thông thường
conventional equipment
thiết bị thông thường
Conventional Private Mobile Radio (CPMR)
thông tin vô tuyến di động tư nhân thông thường
conventional retaining walls
tường chắn thông thường
CTOL aircraft (conventionaltakeoff and landing aircraft)
máy bay cất và hạ cánh thông thường
tiêu chuẩn
conventional tests
việc thử tiêu chuẩn
ước định

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
accepted , accustomed , button-down , commonplace , correct , current , customary , decorous , everyday , expected , fashionable , formal , general , habitual , in established usage , ordinary , orthodox , plain , popular , predominant , prevailing , prevalent , proper , regular , ritual , routine , square , standard , stereotyped , straight , traditional , tralatitious , typical , usual , well-known , wonted , bigoted , bourgeois , conforming , conservative , demure , doctrinal , dogmatic , drippy , hackneyed , hidebound , humdrum , illiberal , inflexible , in rut , insular , isolationist , lame , literal , moderate , moral , narrow , narrow-minded , not heretical , obstinate , parochial , pedestrian , prosaic , puritanical , rigid , rube * , run-of-the-mill , sober , solemn , straight-laced , strict , stuffy , uptight , received , recognized , sanctioned , conformist , establishmentarian , courtly , punctilious , academic , artificial , au fait , ceremonial , ceremonious , common , contractual , conventionalized , decent , developed , established , normal , orthodoxical , pedantic , philistine , stilted , stylized , trite

Từ trái nghĩa

adjective
abnormal , exotic , foreign , irregular , strange , uncommon , unconventional , uncustomary , unusual , different , new , original , unique

Xem thêm các từ khác

Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top