Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Việt

Make

Nghe phát âm

Mục lục

/meik/

Thông dụng

Danh từ

Hình dáng, cấu tạo (của một vật); kiểu (quần áo); tầm vóc, dáng, tư thế (người)
Sự chế tạo, kiểu chế tạo
is this your own make?
cái này có phải tự anh làm lấy không?
Thể chất; tính cách
(điện học) công tắc, cái ngắt điện
to be on the make
(thông tục) thích làm giàu
Đang tăng, đang tiến
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đang tìm người ăn nằm với mình

Ngoại động từ

Làm, chế tạo
to make bread
làm bánh
to make verses
làm thơ
made in Vietnam
chế tạo ở Việt Nam
made of ivory
làm bằng ngà
Sắp đặt, xếp đặt, dọn, thu dọn, sửa soạn, chuẩn bị
to make the bed
dọn giường
to make tea
pha trà
Kiếm được, thu
to make money
kiếm tiền
to make a profit
kiếm lãi
to make good marks at school
được điểm tốt ở trường
Làm, gây ra
to make a noise
làm ồn
Làm, thực hiện, thi hành
to make one's bow
cúi đầu chào
to make a journey
làm một cuộc hành trình
Khiến cho, làm cho
to make somebody happy
làm cho ai sung sướng
Bắt, bắt buộc
make him repeat it
bắt hắn ta phải nhắc đi nhắc lại điều đó
Phong, bổ nhiệm, lập, tôn
they wanted to make him president
họ muốn tôn ông ta lên làm chủ tịch
Ước lượng, đánh giá, định giá, kết luận
to make the distance at 10 miles
ước lượng quãng đường ấy độ 10 dặm
Đến; tới; (hàng hải) trông thấy
to make the land
trông thấy đất liền
the train leaves at 7.35, can we make it?
xe lửa khởi hành vào hồi 7 giờ 35, không biết chúng tôi có thể đến kịp không?
make it
thành công nhé!
Hoàn thành, đạt được, làm được, đi được
to make 30 kilometers an hour
đi được 30 kilômét một giờ
Thành, là, bằng
two and two make four
hai cộng với hai là bốn
Trở thành, trở nên
if you work hard, you will make a good teacher
nếu anh làm việc chăm chỉ, anh sẽ trở thành một giáo viên giỏi
Nghi, hiểu
I do not know what to make of it
tôi không biết nghĩ về điều đó ra sao
I could not make head or tail of it
tôi chẳng hiểu được đầu đuôi câu chuyện ra sao

Nội động từ

Đi, tiến (về phía)
to make for the door
đi ra cửa
Lên, xuống (thủy triều)
the tide is making
nước thủy triều dâng lên
Làm, ra ý, ra vẻ
Sửa soạn, chuẩn bị

Cấu trúc từ

to make after
(từ cổ,nghĩa cổ) theo đuổi, đeo đuổi
to make against
bất lợi, có hại cho
to make at
tiến tới (tấn công ai đó)
to make away
vội vàng ra di
to make away with
huỷ hoại, giết, thủ tiêu, khử
to make off
đi mất, chuồn, cuốn gói
to make off with
xoáy, ăn cắp
to make out
đặt, dựng lên, lập
to make out a plan
đặt kế họach
to make out a list
lập một danh sách
to make out a cheque
viết một tờ séc
Hiểu, giải thích, tìm ra manh mối, nắm được ý nghĩa, đọc được
I cannot make out what he has written
tôi không thể đọc được những điều hắn ta viết
Phân biệt, nhìn thấy, nhận ra
to make out a figure in the distance
nhìn thấy một bóng người đằng xa
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) diễn biến, tiến triển
how are things making out?
sự việc diễn biến ra sao?
to make over
chuyển, nhượng, giao, để lại
to make over all one 's property to someone
để lại tất cả của cải cho ai
trang điểm, tân trang
to make up
làm thành, cấu thành, gộp thành, hợp lại, gói ghém, thu vén
to make all things up into a bundle
gói ghém tất cả lại thành một bó
Lập, dựng
to make up a list
lập một danh sách
Bịa, bịa đặt
It's all a made-up story
Đó là một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt
Hoá trang
to make up an actor
hoá trang cho một diễn viên
Thu xếp, dàn xếp, dàn hoà
the two friends have had a quarrel, but they will soon make it up
hai người bạn xích mích với nhau, nhung rồi họ sẽ dàn hoà ngay thôi
Đền bù, bồi thường
to make some damage up to somebody
bồi thường thiệt hại cho ai
Bổ khuyết, bù, bù đắp
to make up with sb = make it up
làm lành, làm hòa với ai
to make for somewhere
đi về hướng
to make with
(từ lóng) sử dụng
to make amends for something
to make as if
Làm nhu thể, hành động như thể
to make believe
to make both ends meet
to make a fire
nhóm lửa
to make free with
tiếp đãi tự nhiên không khách sáo
to make friends with
to make fun of
Đùa cợt, chế nhạo, giễu
to make good
make haste!
to make a hash of job
to make hay while the sun shines
to make head
to make head against
to make headway
to make oneself at home
tự nhiên nhu ở nhà, không khách sáo
to make love to someone
to make little (light, nothing) of
coi thường, coi rẻ, không chú ý đến, không quan tâm đến
to make much of
to make the most of
to make mountains of molehills
to make one's mark
to make merry
to make somebody ' s mouth water
to make ready
chuẩn bị sẵn sàng
to make room (place) for
nhường chỗ cho
to make sail
gương buồm, căng buồm
to make oneself scarce
lẩn đi, trốn đi
to make a shift to
to make terms with
to make too much ado about nothing
chẳng có chuyện gì cũng làm rối lên
to make a tool of someone
to make up one's mind

Quyết định

to make up for lost time
to make use of
lợi dụng
to make war on
to make water
to make way

bằng với make progress

to make way for

hình thái từ

Chuyên ngành

Xây dựng

kiểu, dạng, mẫu, sự chế tạo, chế tạo, làm, sản xuất

Hóa học & vật liệu

kiểu nhãn hiệu

Toán & tin

làm, sản xuất; hoàn thành; (kỹ thuật ) sự đóng (mạch)

Kỹ thuật chung

hoàn thành
kiểu
make-and-break ignition
sự đánh lửa kiểu đóng-ngắt
standard make
kiểu tiêu chuẩn
dạng
làm
làm sản xuất
mác
mẫu
mô hình
sự chế tạo
sự sản xuất
sản xuất
make oil
sản xuất dầu
make run
sự vận hành sản xuất

Kinh tế

chế tạo (sản phẩm)
chuẩn bị
make-ready
công việc chuẩn bị trước khi sản xuất
make-up tank
thùng chuẩn bị dung dịch hoặc hỗn hợp
sản xuất
make-ready
công việc chuẩn bị trước khi sản xuất
sự chế tạo
sự làm việc
sự sản xuất
sự tạo hình

Đồng nghĩa Tiếng Anh

V.
Build, assemble, construct, erect, put together, set up,fashion, form, mould, shape, frame, create, originate,fabricate, manufacture, produce, put out, forge, contrive,devise: She makes her own dresses. They make TV sets here. TheColossus of Rhodes was said to be made of bronze. 2 cause,compel, force, impel, coerce, provoke, urge, exhort, press,pressure, require, command, order, induce, persuade, prevailupon, insist upon, oblige, Brit pressurize: The devil made medo it.
Bring about, occasion, cause, give rise to: The newregulation is going to make trouble for you.
Make out or up,draw (up), create, write, sign, frame: I made a new willleaving everything to my children.
Produce, cause, create,generate: The engine made a funny noise, then died.
Enact,pass, frame, establish, institute: He thinks that laws weremade to be broken.
Earn, return, reap, garner, take in, get,procure, gather, clear, realize, gross, net, pocket, get,acquire, obtain, receive; win, gain, Slang US pull down: Hasher invention made money? He makes a good living out of hisshop. He made œ25 playing poker. 8 amount to, constitute,represent, add up to, total, come to: He knows how many beansmake five. Three and two do not make four. One singer does notmake an opera. 9 change, turn, alter, modify, transform,convert; transmute, mutate, metamorphose: He made her into astar. The alchemists tried to make base metal into gold. 10become, be, change or turn or grow into, perform as: I thinkQuentin will make a brilliant surgeon one day.
Serve as orfor, be suitable for, be, prove to be, turn out to be, turninto, become: This cut of meat will not make a good roast.
Fetch, realize, earn, return: The locket made œ1000 at theauction.
Score, earn, secure: The West Indies made 654 intheir first innings.
Reach, arrive at, attain, get (to),win, achieve, accomplish; come in, Brit be placed, US place:Fran might make first place in the marathon.
Prepare,arrange, rearrange, tidy (up), neaten (up): You have made yourbed, now you will have to lie on it.
Record, arrange, fix,decide (on or upon), agree (to): I made an appointment to seethe doctor.
Prepare, fix, cook: I made what you like fordinner.
Deliver, present: Janet made a good speech.
Traverse, cover, do, travel, navigate: We cannot make more than100 miles a day over this terrain.
Do, go, travel or moveat, move: His old banger could hardly make 40 m.p.h.
Judge,think, calculate, estimate, reckon, gauge, suppose: What do youmake of Sidney's new book?
Establish, set up, organize: Wemade our headquarters in the farmhouse.
Appoint, name,select, choose, elect, vote (in as), designate, authorize,commission, delegate, depute, deputize, assign, sanction,approve, affirm, certify, confirm: They made him their leader.24 seduce, make it with: Kenneth tried to make Sharon lastnight.
Make as if or as though. pretend, feign, act as if oras though, affect, make a show or pretence of, give theimpression of: He made as if to strike me.
Make away. runoff or away, flee, fly, make off, abscond, take to one's heels,decamp, beat a (hasty) retreat, Colloq run for it, make a runfor it, beat it, clear out, cut and run, skedaddle, take off,cut out, skip (town), make tracks, US fly the coop, Slang scram,vamoose, US hightail it, take a (run-out) powder: Taking thejewels, he made away as fast as he could run.
Make awaywith. steal, rob, filch, pilfer, purloin, walk away or off with,Colloq borrow, liberate, boost, Slang pinch, hook, swipe, ripoff, lift, US boost: That boy has made away with my cherrytarts!
Make believe. pretend, fancy, play-act, dream,fantasize, imagine, act as if: We used to make believe we weregrown-ups.
Make do. get by or along, cope, scrape by oralong, manage, muddle through, survive, Colloq make out: Wehave to make do on the pittance Randolph gets from theuniversity.
Make for. a head for or towards, aim for, steer(a course) for, proceed towards, be bound for: After this isdone, I am making for the nearest pub. b assault, attack, setupon, charge, rush (at), pounce upon, fall upon or on, go for,lunge at, storm, assail: The big fellow was making for me witha knife when the lights went out. c promote, contribute to, beconducive to, favour, facilitate: Good fences make for goodneighbours.
Make good. a make up (for), pay (for),compensate for, recompense (for), repay, offset, makerestitution for, settle, square, rectify, put to rights, setright, remedy, correct, restore: He agreed to make good anylosses. b succeed, prosper, flourish, thrive, Colloq make it:In later life he made good as a property developer. c fulfil,carry out, Colloq deliver (the goods): She made good on herpromise to return my book.
Make it. a succeed, prosper,triumph, win, make good, Colloq make the grade: Do you thinkshe will make it as a doctor? b arrive, get (somewhere), showup, appear, turn up: They are hoping to catch the 5:03 toIpswich but I doubt if they will make it. 33 make known. tellof, impart, disclose, reveal, divulge, mention, communicate,announce, declare, promulgate, publish, let slip, Colloq tipoff: She made known her demands.
Make much of. aexaggerate, overstate, colour, hyperbolize, Colloq make a bigdeal of, blow up: He made much of his new title. b coddle,cosset, baby, pamper, dote on, flatter, toady (up) to, cajole,humour, indulge, Colloq butter up: Henry makes much of hisgrandchildren.
Make off. See make, 26, above.
Make offwith. See make, 27, above.
Make out. a see, discern,descry, espy, detect, discover, distinguish, perceive: I madeout a dim figure in the gloom. b complete, fill in, Brit fillup, US and Canadian fill out: I made out an application for thejob. c draw (up), write (out or down), record, Colloq US cut:Please make out a list of your complaints. Make out the chequeto me, personally. d understand, fathom, comprehend, figure out,perceive, follow, grasp, see, decipher, read: She mumbles so, Icannot make out what she's saying. Can you make out this name? esuggest, imply, hint, insinuate, indicate, impute, intimate,make to appear, pretend, make as if or as though, represent;present, show, demonstrate, establish: She tried to make outthat I was a fool. He made out a strong case for dog licensing.f get on, survive, manage, fare, thrive, succeed: How are youmaking out in your new house?
Make over. a do over,remodel, redecorate, alter: We are making over our kitchen. btransfer, hand over, sign over, convey, assign, turn over: Theproperty has been made over to me.
Make up. a complete,fill out, finish (out), flesh out: We need another player tomake up the team. b compose, form, constitute, be comprised of:The gang is made up of ex-convicts. c hatch, invent, concoct,devise, create, construct, dream up, originate, coin, compose,Colloq cook up: He made up that story about the murder. d bereconciled, make peace, settle amicably, come to terms, bury thehatchet: The litigants have kissed and made up. e construct,build: The shack is made up of scrap boards.
Make up for.compensate, redress, make good, atone, make amends: How can Imake up for all the bad things I said about you?
Make way.move aside, clear the way, allow to pass, make room or space:Make way for the Lord High Executioner!
N.
Kind, brand, style, sort, type, mark: Foreign makes ofcar currently dominate the market-place.
On the make.aggressive, assertive, go-ahead, enterprising, vigorous,energetic, Colloq pushy: The book is about a young man on themake in today's financial world.

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
accomplish , adjust , arrange , assemble , beget , brew , bring about , cause , compose , conceive , constitute , construct , cook , cook up * , dash off , draw on , dream up , effect , engender , fabricate , fashion , forge , form , frame , generate , get ready , give rise to , hatch , initiate , invent , knock off * , lead to , manufacture , mold , occasion , originate , parent , prepare , procreate , produce , put together , secure , shape , spawn , synthesize , tear off , throw together , whip , whip out , coerce , concuss , constrain , dragoon , drive , force , horn in , impel , impress , interfere , meddle , oblige , press , pressurize , prevail upon , require , shotgun , start , tamper , advance , assign , create , delegate , elect , finger , install , invest , name , nominate , ordain , proffer , select , tap , tender , act , carry on , carry out , carry through , conduct , declare , decree , do , draft , draw up , engage in , establish , fix , formulate , legislate , pass , perform , practice , prosecute , wage , amount to , come to , compound , comprise , embody , equal , make up , mix , organize , represent , structure , texture , calculate , collect , conclude , deduce , deduct , derive , dope out , draw , figure , gather , gauge , judge , reckon , suppose , think , bring home bacon , bring in , clean up * , clear , gain , get , harvest , hustle , net , obtain , pull , pull down * , rate , realize , reap , receive , sock * , take in , arrive at , arrive in time , attain , bear , break for , catch , get to , go , head , light out , meet , move , proceed , progress , reach , set out , strike out , take off , breed , father , sire , bring , bring on , effectuate , induce , ingenerate , result in , set off , stir , touch off , trigger , build , have , designate , compel , obligate , pressure , fit , prime , ready , enact , promulgate , win

Từ trái nghĩa

verb
crush , destroy , raze , ruin , discourage , dissuade , halt , prevent , stop , demote , renounce , deny , disallow , refuse , refute , veto , calculate , measure , lose , fail

Các từ tiếp theo

Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2023
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 24/01/23 04:53:41
  mn đây ko có ngữ cảnh đâu ạ chỉ là trắc nghiệm mà trong đó có câu in the swim với under the sink, nghĩa là gì v ạ
  • hvkhhvkh
   0 · 27/01/23 07:37:52
 • 27/12/22 09:09:23
  Trong ngữ cảnh là băng nhóm này đang cảnh báo hai cha con kia là đừng có khai cái gì cho đặc vụ biết, nhưng rồi họ nhận được tin là hai cha con này đã nói gì đó nên là bắt cóc 2 người họ rồi tra hỏi, trong lúc tra hỏi có nói câu: Nothing spoils a target better than a hit.Ai dịch giúp em câu này với ạ, cám ơn nhiều a
  Xem thêm 2 bình luận
  • ngoctd
   2 · 16/01/23 10:17:11
  • Mèo Hồi Giáo
   0 · 19/01/23 09:32:19
 • 13/01/23 08:23:49
  Các bác cho em hỏi tiếng Việt của biện pháp chữa cháy Alcohol typ foam là gì vậy ạ?
  Suitable Extinguishing Media
  Alcohol type Foam, Dry Chemical CO2
  • dienh
   0 · 14/01/23 02:27:01
 • 06/01/23 09:34:21
  Two ladies in heaven
  Long
  1st woman: Hi Wanda!
  2nd woman: Ohmigod, Sylvia! How did you die?
  1st woman: I froze to death.
  2nd woman: How horrible!
  1st woman: It wasn't so bad. After I quit shaking from the cold, I began to get warm and sleepy and finally died a peaceful death. What about you?
  2nd woman: I had a massive heart attack. I suspected my husband was cheating, so I came home early to catch him. But instead I found him all by himself in the den watching TV.
  1st...
  Two ladies in heaven
  Long
  1st woman: Hi Wanda!
  2nd woman: Ohmigod, Sylvia! How did you die?
  1st woman: I froze to death.
  2nd woman: How horrible!
  1st woman: It wasn't so bad. After I quit shaking from the cold, I began to get warm and sleepy and finally died a peaceful death. What about you?
  2nd woman: I had a massive heart attack. I suspected my husband was cheating, so I came home early to catch him. But instead I found him all by himself in the den watching TV.
  1st woman: So then what happened?
  2nd woman: I was so sure there was another woman in the house that I started running all over the house looking, I ran up into the attic to search and then down into the basement. Then I went through every closet and checked under the beds. I kept this up until I had looked everywhere in the house. Finally I became so exhausted that I just keeled over with a heart attack and died,.
  1st woman: Too bad you didn't look in the freezer. We'd both still be alive.(Theo yêu cầu của hanhdang)

  Xem thêm.
  hanhdang đã thích điều này
  • hanhdang
   0 · 09/01/23 11:16:07
 • 30/12/22 05:41:38
  Huy Quang, hanhdang đã thích điều này
  • Huy Quang
   0 · 30/12/22 02:54:09
  • hanhdang
   0 · 05/01/23 02:15:07
 • 21/12/22 11:33:21
  ông này tới nhà bà nọ thì bị kẹt xe trong tuyết, rồi điện thoại thì hết pin, ổng nói i am 0 for 2, là ý gì vậy mọi người?
  • Sáu que Tre
   1 · 21/12/22 11:43:52
Loading...
Top